Usługi - 307764-2013

13/09/2013    S178    - - Usługi - Konkurs na projekt - Procedura otwarta 

Polska-Poznań: Usługi projektowania architektonicznego

2013/S 178-307764

Ogłoszenie o konkursie

Niniejszy konkurs jest objęty przepisami: dyrektywy 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. H. Wieniawskiego 1
Punkt kontaktowy: Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Osoba do kontaktów: mgr inż. Joanna Degler
61-712 Poznań
Polska
Tel.: +48 618294443
E-mail: joanna.degler@amu.edu.pl
Faks: +48 618294012

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: www.amu.edu.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: uczelnia publiczna
1.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Edukacja
1.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających
Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot konkursu/opis projektu

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana konkursowi/ projektowi przez instytucję zamawiającą/ podmiot zamawiający:
Konkurs na twórcze prace projektowe pt. „Opracowanie projektu architektonicznego generalnego remontu domu studenckiego „Hanka" w Poznaniu przy Al. Niepodległości 26”.
II.1.2)Krótki opis:
Dom Studencki „Hanka” to ważne miejsce w życiu studenckim Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Miasta Poznania. To obiekt „kultowy”, który powstał w latach 1925–1929. Zaprojektowany został przez architekta Rogera Sławskiego jako zaplecze socjalne dla studentów i kadry naukowej ówczesnego Uniwersytetu Poznańskiego. Oddany do użytku początkowo jako hotel dla gości PeWuKi (Powszechnej Wystawy Krajowej, 1929 r.), charakteryzuje się klasycznymi formami architektonicznymi. Budynek jest obiektem zabytkowym indywidualnie wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A 255 decyzją z dnia 22.10.1984 roku.
Przedmiotem Konkursu jest opracowanie projektu architektonicznego generalnego remontu Domu Studenckiego „Hanka” w Poznaniu przy Al. Niepodległości 26 wraz z zagospodarowaniem otoczenia budynku w granicach działek (zgodnie z załącznikiem B4) i infrastrukturą techniczną. Łączna powierzchnia terenu objętego opracowaniem konkursowym wynosi 7 059 m² (działka nr ewid. 6/2 o powierzchni 7 011 m² + działka nr ewid. 8 o powierzchni 48 m²).
Koncepcja architektoniczna musi określać rozwiązania funkcjonalne budynku z uwzględnieniem założeń i powiązań technologicznych dla poszczególnych celów jego przeznaczenia, rozwiązań konstrukcyjnych, niezbędnych instalacji oraz uwzględniać uwarunkowania lokalizacyjne, warunki realizacyjne i ekonomiczne. Koncepcja musi być zgodna z ustaleniami merytorycznymi Regulaminu Konkursu, wytycznymi konserwatora zabytków oraz Inwestora.
Wskazana jest wizja lokalna, oględziny budynku.
Budynek jest obiektem aktualnie użytkowanym i otwartym, dostępnym dla osób z zewnątrz.
Organizator Konkursu przewiduje zorganizowanie wizji lokalnej dla uczestników konkursu w dwóch terminach:
— 8.11.2013 i 15.11.2013 r.
Zbiórka przed głównym wejściem do budynku o godzinie 10:00.
II.1.3)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71220000, 71230000

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Kryteria kwalifikacji uczestników:
Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, bądź podmioty te występujące wspólnie, które spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy tj.:
— posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
— posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie,
— dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. posiadają lub dysponują osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń i które są członkami właściwej Izby samorządu zawodowego, W przypadku architektów będących obywatelami Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni legitymizować się:
—— uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń zgodnie z przepisem art. 12 a ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010 nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami) nadanymi przez Krajową Radę Izby Architektów RP w wyniku przeprowadzonego postępowania weryfikacyjnego zgodnego z przepisami polskiego prawa budowlanego oraz polskich przepisów o samorządzie zawodowym architektów,
— znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielnie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp., a na potwierdzenie przedłożą następujące dokumenty:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków-kart identyfikacyjnych, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. Jeżeli o udział w konkursie uczestnicy konkursu ubiegają się wspólnie – dokument winien złożyć każdy z uczestników.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Jeżeli o udział w konkursie uczestnicy konkursu ubiegają się wspólnie - dokument winien złożyć każdy z uczestników;
c) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Jeżeli o udział w konkursie uczestnicy konkursu ubiegają się wspólnie – dokument winien złożyć każdy z uczestników dot. pktu b) i c). Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
d) aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Jeżeli o udział w konkursie uczestnicy konkursu ubiegają się wspólnie – dokument winien złożyć każdy z uczestników.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia;
e) aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Jeżeli o udział w konkursie uczestnicy konkursu ubiegają się wspólnie – dokument winien złożyć każdy z uczestników.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
f) aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Jeżeli o udział w konkursie uczestnicy konkursu ubiegają się wspólnie – dokument winien złożyć każdy z uczestników.
Wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) — przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.
Wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osoba prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) — przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku Wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osoba prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) — przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania, dotyczące tych osób, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
Poza wymienionymi wyżej dokumentami do wniosku należy dołączyć:
g) kartę identyfikacyjną wg wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu (załącznik nr A1);
h) zaklejoną nieprzeźroczystą kopertę zawierającą sześciocyfrową liczbę rozpoznawczą pracy konkursowej;
i) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w Konkursie i niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1-2 (załącznik nr A2);
j) oświadczenie (wykaz osób) o dysponowaniu osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń (załącznik nr A7).
III.2)Informacje dotyczące określonego zawodu
Udział jest zastrzeżony dla przedstawicieli danego zawodu: tak
Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. posiadają lub dysponują osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń i które są członkami właściwej Izby samorządu zawodowego. W przypadku architektów będących obywatelami Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni legitymizować się:
— uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń zgodnie z przepisem art. 12 a ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010 nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami) nadanymi przez Krajową Radę Izby Architektów RP w wyniku przeprowadzonego postępowania weryfikacyjnego zgodnego z przepisami polskiego prawa budowlanego oraz polskich przepisów o samorządzie zawodowym architektów.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj konkursu
Otwarty
IV.2)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych
IV.3)Kryteria, które będą stosowane do oceny projektów:
Prace konkursowe ocenione zostaną przez Sąd Konkursowy według dwóch grup kryteriów.
Kryteria architektoniczne – waga kryterium 80%:
— czytelność idei i zaproponowanych rozwiązań,
— maksymalne zachowanie substancji zabytkowej,
— funkcjonalność układu wewnętrznego i powiązanie wszystkich podstawowych funkcji budynku.
Kryteria realizacyjne – waga kryterium 20%:
— ekonomika rozwiązań,
— technologia realizacji,
— ekonomika przyszłej eksploatacji obiektu.
Kryteria będą rozpatrywane całościowo i łącznie decydować będą o ocenie pracy konkursowej.
IV.4)Informacje administracyjne
IV.4.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający:
ZP/1547/U/13
IV.4.2)Warunki otrzymania dokumentów zamówienia oraz dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 17.10.2013 - 09:00
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 120 PLN
Warunki i sposób płatności: Płatne przelewem na konto BZ WBK SA 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903; dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku o przesłanie regulaminu lub w kasie w budynku Coll. Minus przy ul. Wieniawskiego 1 czynna 10:30-14:00.
IV.4.3)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Data: 17.10.2013 - 10:00
IV.4.4)Data wysłania zaproszeń do udziału w konkursie do zakwalifikowanych kandydatów
Data: 29.10.2013
IV.4.5)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.5)Nagrody i sąd konkursowy
IV.5.1)Informacje o nagrodzie(nagrodach):
Zostanie przyznana nagroda (nagrody): tak
Ilość i wartość przyznawanych nagród: I nagroda – 25 tys. PLN (brutto) i + zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie planu zagospodarowania terenu i pełnobranżowego projektu budowlano-wykonawczego.
II nagroda – 15 tys. PLN (brutto).
III nagroda – 10 tys. PLN (brutto).
Wyróżnienie – 5 tys. PLN (brutto).
Sąd Konkursowy może dokonać zmian w zakresie kolejności, liczby i wysokości nagród i wyróżnień w ramach łącznej puli nagród określonych w pkt. 12 w zależności od ilości i jakości prac konkursowych.
IV.5.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników
Wypłacenie nagród i wyróżnienia nastąpi po podpisaniu umowy o przeniesieniu autorskich praw majątkowych do wykonanej pracy konkursowej na rzecz organizatora Konkursu (zamawiającego) w terminie nie krótszym niż 15 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu.
IV.5.3)Zamówienia po konkursie
Każde zamówienie na usługi następujące po konkursie zostanie udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.5.4)Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej /podmiotu zamawiającego: nie
IV.5.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego
1. mgr inż. arch. Andrzej Nowak
2. prof. dr hab. Zbigniew Pilarczyk
3. dr inż. arch. Michał Ankiersztajn
4. mgr Joanna Bielawska-Pałczyńska
5. prof. zw. dr hab. Dobrochna Ratajczak
6. mgr inż. arch. Piotr Kostka
7. mgr inż. Marek Sobczak
8. mgr Marta Strzałko
9. dr hab. inż. arch. Jerzy Suchanek
10. mgr Stanisław Wachowiak

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
Polska

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Środki ochrony prawnej zostały określone w dziale VI ustawy „Prawo zamówień publicznych” i przysługują uczestnikom Konkursu, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
Przed upływem terminu do składania wniosków, w przypadku naruszenia przez organizatora Konkursu (zamawiającego) przepisów ustawy, środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy „Prawo zamówień publicznych”.
Uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
W przypadku skorzystania ze środków ochrony prawnej przez któregokolwiek z uczestników Konkursu, termin związania regulaminem konkursu i wypłacenia nagród i wyróżnienia ulega przedłużeniu do chwili prawomocnego zakończenia procedur w przedmiocie rozpoznania środków ochrony prawnej.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11.9.2013