Dostawy - 309070-2020

02/07/2020    S126

Polska-Bydgoszcz: Urządzenia komputerowe

2020/S 126-309070

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Spółka z o.o.
Adres pocztowy: ul. Toruńska 103
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 85-817
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Przemysław Mikołajczyk/Marcin Rutkowski
E-mail: przemyslaw.mikolajczyk@mwik.bydgoszcz.pl
Tel.: +48 525860985 / 525860983
Faks: +48 525860583

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.mwik.bydgoszcz.pl

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/mwik_bydgoszcz

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wod.-kan. Dostawa – etap I.

Numer referencyjny: ZP-001/D/RZ/2019
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:

1. część 1 zamówienia, obejmuje:

1) dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego (stacji graficznych, stacji roboczych, monitorów, tabletów);

2) dostawę fabrycznie nowej drukarki wielkoformatowej (plotera);

2. część 2 zamówienia, obejmuje:

1) dostawę fabrycznie nowego zestawu urządzenia do monitorowania szumu i wycieku wody;

2) dostawę fabrycznie nowego zestawu urządzenia mobilnego do pomiaru ciśnienia w sieci wodociągowej;

3. część 3 zamówienia, obejmuje:

1) dostawę fabrycznie nowego oprogramowania do modelowania systemu wodociągowego oraz szkolenie pracowników w zakresie obsługi tego oprogramowania;

2) dostawę fabrycznie nowego oprogramowania do modelowania systemu kanalizacji sanitarnej oraz szkolenie pracowników w zakresie obsługi tego oprogramowania;

3) szkolenie pracowników w zakresie obsługi oprogramowania CAD;

4. część 4 zamówienia, obejmuje dostawę fabrycznie nowych urządzeń do lokalizacji armatury przy pomocy systemu GPS wraz z akcesoriami.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wod.-kan. Dostawa – etap I

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34971000 Urządzenia bezpośredniego monitorowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Bydgoszcz

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 2 zamówienia, obejmuje:

1) dostawę fabrycznie nowego 1 zestawu urządzenia do monitorowania szumu i wycieku wody (zestaw urządzenia do akustycznego monitorowania sieci wodociągowych);

2) dostawę fabrycznie nowego 1 zestawu urządzenia mobilnego do pomiaru ciśnienia w sieci wodociągowej (z hydrantowym rejestratorem ciśnienia z wewnętrznym manometrem, do bezpośredniego montażu na hydrantach).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 2 zamówienia został przedstawiony w opisie przedmiotu zamówienia – specyfikacji technicznej (dalej OPZ-ST2), stanowiącym załączniki nr 5b do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.02.03.00-00-0042/17.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Znaczenie kryterium „Cena”, w pkt II.2.5 ogłoszenia: 100 %.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 018-040369
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ZP-001/D/RZ/2019
Część nr: 2
Nazwa:

Wykonanie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wod.-kan. Dostawa – etap I

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Spółka z o.o. informuje, że postępowanie w części nr 2 zostało unieważnione.

Uzasadnienie prawne unieważnienia:

Art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843; dalej jako „UPZP”) – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia:

Jedyna oferta złożona w postępowaniu na część nr 2 została odrzucona na postawie art. 89 ust. 1 pkt 1) UPZP.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Wszelkie kwestie dotyczące odwołania zostały uregulowane w art. 180–198 UPZP.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/06/2020