Dostawy - 309824-2020

Submission deadline has been amended by:  363101-2020
03/07/2020    S127

Polska-Warszawa: Aparatura transmisyjna do radiotelefonii, radiotelegrafii, transmisji radiowej i telewizyjnej

2020/S 127-309824

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Stołeczna Policji
Adres pocztowy: ul. Nowolipie 2
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-150
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Jacak
E-mail: katarzyna.jacak@ksp.policja.gov.pl
Tel.: +48 477237938
Faks: +48 477237642

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.policja.waw.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/ksp_warszawa
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/ksp_warszawa
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa zestawu wspomagania kierowania służbą

Numer referencyjny: WZP-3626/20/188/Ł
II.1.2)Główny kod CPV
32200000 Aparatura transmisyjna do radiotelefonii, radiotelegrafii, transmisji radiowej i telewizyjnej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest rozszerzenie funkcjonalności teleinformatycznych użytkowanych przez stołeczne stanowisko kierowania poprzez dostawę zestawu wspomagania kierowania służbą, zwanego dalej w ogłoszeniu „zestawem”.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
30236000 Różny sprzęt komputerowy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie, ul. Nowolipie 2, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest rozszerzenie funkcjonalności teleinformatycznych użytkowanych przez stołeczne stanowisko kierowania poprzez dostawę zestawu wspomagania kierowania służbą, zwanego dalej w ogłoszeniu „zestawem”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 2 do dokumentacji zamówienia.

3. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest w szczególności do:

a) dostawy, instalacji i uruchomienia interfejsów pomiędzy systemem radiokomunikacyjnym TetraNode, a systemem VHF analogowym (kanały ogólnokrajowe) i cyfrowym standardu ETSI DMR;

b) dostawy, instalacji i uruchomienia Ściany wizyjnej umożliwiającej podgląd monitoringu miejskiego oraz obrazu z kamer instalowanych doraźnie na czas zabezpieczeń akcji/operacji policyjnych;

c) dostawy, instalacji i uruchomienia sterowania radiotelefonami DMR po sieci IP;

d) dostawy, instalacji i uruchomienia systemu zarządzania pozycjonowaniem GPS;

e) dostawy, instalacji i uruchomienia bezprzewodowego systemu dyskusyjnego;

f) dostawy, instalacji i uruchomienia aktywnego sprzętu sieciowego;

g) dostawy, instalacji i uruchomienia konsol operatorskich z serwerem i oprogramowaniem;

h) dostawy, instalacji i uruchomienia sprzętu komputerowego;

i) wykonania wszelkich prac, zintegrowania oraz dostarczenia i wykorzystania wszelkich urządzeń, systemów i materiałów niezbędnych do uruchomienia i prawidłowego funkcjonowania wszystkich elementów zmodernizowanego stołecznego stanowiska kierowania – również ich współpracy z pozostałymi systemami Zamawiającego.

4. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić min. 24 miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonane prace, o których mowa w pkt 3 lit i i dostarczony zestaw, liczonych od dnia podpisania przez strony bez uwag protokołu odbioru.

W przypadku, gdy gwarancja producenta będzie krótsza od minimalnej wymaganej przez Zamawiającego, jako wiążąca dla Stron będzie gwarancja udzielona przez Wykonawcę.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/10/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej oraz zdolności zawodowej. Wykonawca spełni warunki jeżeli wykaże, że posiada ważne świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego III stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego;

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum) – każdy w Wykonawców musi posiadać świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego w wyżej wymienionym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Ogólne warunki umowy zostały opisane w rozdz. XVII dokumentacji postępowania.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/08/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 05/08/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Wydział Zamówień Publicznych Komendy Stołecznej Policji, 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2, POLSKA

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających braku podstaw do wykluczenia określonych przez Zamawiającego: formularz JEDZ, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza Zamawiający będzie żądał przedstawienia: informacji z Krajowego Rejestru Karnego; zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego; zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej; oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne; oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych; oświadczenie Wykonawcy, o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne, ważne świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego III stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego;

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. V pkt 10 ppkt 1 oraz pkt 10 ppkt 2–4 dokumentacji zamówienia składa dokumenty, o których mowa w rozdz. V pkt 11–13 dokumentacji zamówienia.

4. Zamawiający uzna dokumenty uprawniające do dostępu do informacji niejawnych wydane przez inne państwa, jeżeli odpowiadają one poświadczeniu bezpieczeństwa o adekwatnej klauzuli tajności wydanemu zgodnie z przepisami om ochronie informacji niejawnych.

5. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia wadialnego o wartości 5 000,00 PLN. Wymagania dotyczące wadium zawiera rozdz. VII dokumentacji zamówienia.

6. Termin związania ofertą 2 m-ce co oznacza 60 dni.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z działem VI ustawy Prawo zamówień publicznych

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/06/2020