Dostawy - 309894-2020

03/07/2020    S127

Polska-Białystok: Komputery osobiste

2020/S 127-309894

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Politechnika Białostocka
Adres pocztowy: ul. Wiejska 45A
Miejscowość: Białystok
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 15-351
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Andrzej Mierzyński
E-mail: zampubl@pb.edu.pl
Tel.: +48 857469753

Adresy internetowe:

Główny adres: https://pb.ezamawiajacy.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://pb.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego

Numer referencyjny: ZK-DZP.262.58.2020
II.1.2)Główny kod CPV
30213000 Komputery osobiste
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „ZIREG – Zintegrowany program politechniki białostockiej na rzecz rozwoju regionalnego” (POWER 3.5) – wg Załącznika nr 2 (specyfikacja techniczna) do SIWZ i obejmuje:

1. dostawę sprzętu w miejsce wskazane przez Zamawiającego;

2. instalację i uruchomienie sprzętu (jeśli było wymagane w specyfikacji technicznej);

3. udzielenie gwarancji na dostarczony sprzęt;

4. przekazanie Zamawiającemu wymaganych nośników, dokumentacji i podręczników wraz z niezbędnymi akcesoriami (jeśli były wymagane w specyfikacji technicznej);

5. przeszkolenie pracowników Zamawiającego (jeśli było wymagane w specyfikacji technicznej).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 1: komputer przenośny z akcesoriami – 1 kpl.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213000 Komputery osobiste
30237200 Akcesoria komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Komputer przenośny z akcesoriami – 1 kpl.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20.00
Kryterium jakości - Nazwa: Zaoferowanie torby dostosowanej do oferowanego komputera / Waga: 10.00
Kryterium jakości - Nazwa: Zaoferowanie myszy bezprzewodowej w technologii bluetooth / Waga: 10.00
Cena - Waga: 60.00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 14
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

W ramach projektu „ZIREG – Zintegrowany program politechniki białostockiej na rzecz rozwoju regionalnego” (POWER 3.5).

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium: 50 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 2: komputer stacjonarny AIO – 1 szt.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213000 Komputery osobiste
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Część 2: komputer stacjonarny AIO – 1 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 10.00
Kryterium jakości - Nazwa: Zaoferowanie komputera z wbudowanym gniazdem SDXC / Waga: 10.00
Kryterium jakości - Nazwa: Zaoferowanie komputera z min 4 gniazdami USB 3 (zgodnymi z USB 2) / Waga: 20.00
Cena - Waga: 60.00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 14
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

W ramach projektu „ZIREG – Zintegrowany program politechniki białostockiej na rzecz rozwoju regionalnego” (POWER 3.5).

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium: 100 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 3: tablet – 1 szt.

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213200 Komputer tablet
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Tablet – 1 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20.00
Kryterium jakości - Nazwa: Zaoferowanie tabletu ze stacją dokującą w komplecie / Waga: 10.00
Kryterium jakości - Nazwa: Zaoferowanie etui pasującego do zaoferowanego tabletu / Waga: 10.00
Cena - Waga: 60.00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 14
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

W ramach projektu „ZIREG – Zintegrowany program politechniki białostockiej na rzecz rozwoju regionalnego” (POWER 3.5).

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium: 30 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 4: monitor interaktywny z montażem – 1 szt.

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32322000 Urządzenia multimedialne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Część 4: monitor interaktywny z montażem – 1 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20.00
Kryterium jakości - Nazwa: Zaoferowanie urządzenia wyposażonego w czujniki światła otoczenia / Waga: 10.00
Kryterium jakości - Nazwa: Zaoferowanie urządzenia z dwoma pisakami w zestawie / Waga: 10.00
Cena - Waga: 60.00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 14
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

W ramach projektu „ZIREG – Zintegrowany program politechniki białostockiej na rzecz rozwoju regionalnego” (POWER 3.5).

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium: 80 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki zmiany umowy

1. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie istotnych zmian do niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy dotyczących:

1) wynagrodzenia;

2) terminu wykonania zamówienia;

3) jakości lub parametrów zaoferowanego sprzętu.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, mogą być dokonane w następujących przypadkach:

1) konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia z powodu:

a) działania siły wyższej, tj. nadzwyczajnego zdarzenia lub okoliczności, których nie można było przewidzieć ani im zapobiec;

b) zaistnienia okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy, gdy wykonywanie zamówienia nie było możliwe lub Wykonawca miał w istotny sposób utrudnione możliwości w spełnianiu świadczenia (Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z uzasadnionym wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania zamówienia);

c) z przyczyn zależnych od Zamawiającego;

d) jeżeli zmiany są niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia;

2) gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego;

3) zmian przepisów prawa (w tym przepisów podatkowych) mających wpływ na warunki realizacji umowy.

3. Do wprowadzenia jakichkolwiek zmian niezbędne jest wyrażenie zgody przez strony w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

4. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę, z tym zastrzeżeniem, że żaden z powyższych zapisów nie obliguje Zamawiającego do wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany, a jedynie wprowadza taką możliwość. Strona wnioskująca o zmianę umowy przedkłada drugiej stronie pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy.

5. Zmiana musi być uzasadniona prawidłową realizacją przedmiotu umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/08/2020
Czas lokalny: 08:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 07/08/2020
Czas lokalny: 09:00
Miejsce:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

5. Warunki udziału w postępowaniu

Zamawiający nie przewiduje warunków udziału w postępowaniu.

6. Podstawy wykluczenia

Obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy określono w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy.

Zamawiający nie przewiduje wykluczenia na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy.

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

1) Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (jeśli warunki udziału zostały określone w pkt 5 SIWZ):

1.1. oryginał jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej JEDZ), o treści zgodnej z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. JEDZ obejmuje formalne oświadczenie Wykonawcy stwierdzające, że odpowiednia podstawa wykluczenia nie ma zastosowania, a także zawiera istotne informacje wymagane przez Zamawiającego.

Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) Wykonawca składa się wraz z ofertą w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy zakupowej Marketplanet;

1.2. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu (jeśli warunki udziału zostały określone w pkt 5 SIWZ) oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) składa się w formie elektronicznej (odrębny plik dla każdego z Wykonawców występujących wspólnie) opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawionym odpowiednio dla każdego z Wykonawców.

Oświadczenia, o których mowa w pkt 7 ppkt 1 SIWZ, Wykonawca składa wraz z ofertą.

2) Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (jeśli warunki udziału zostały określone w pkt 5 SIWZ):

2.1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2.2. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

2.3. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

Oświadczenia oraz dokumenty, o których mowa w pkt 7 ppkt 2 SIWZ, Wykonawca składa na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy (wzory oświadczeń zostaną przekazane wraz z wezwaniem).

Oświadczenie i dokumenty, o których mowa powyżej, muszą być złożone w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy zakupowej Marketplanet, poprzez zakładkę „Korespondencja” lub przy pomocy poczty elektronicznej.

3) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Oświadczenie lub oświadczenie i dowody jw. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (według załączonego wzoru – załącznik nr 4 do SIWZ).

Oświadczenie lub oświadczenie i dowody, o których mowa powyżej, muszą być złożone w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy zakupowej Marketplanet, poprzez zakładkę „Korespondencja” lub przy pomocy poczty elektronicznej.

4) Dokumenty podmiotów zagranicznych

4.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7 ppkt 2.1 SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21.

4.2. Dokumenty, o których mowa w ppkt 4.1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 4.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ppkt 4.2 stosuje się.

5) Informacje o sposobie przygotowania wyżej wymienionych dokumentów

5.1. Dokumenty przyjmujące formę załączników do oferty Wykonawcy muszą być złożone w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym na zasadach i w trybie określonym w pkt 8 niniejszej SIWZ.

5.2. Dokumenty złożone w formie kopii muszą być potwierdzone elektronicznie za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Podpisanie dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem kopii dokumentu za zgodność z oryginałem.

5.3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty nie przetłumaczone na język polski nie będą brane pod uwagę.

7.1. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej Wykonawców: w przypadku składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, np. konsorcja, spółki cywilne) oferta spełniać musi następujące wymagania:

1) w przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być sporządzone tak, jak zapisano w pkt 11 ppkt 8 lit. c SIWZ;

2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie;

3) w odniesieniu do oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnianie warunków udziału w postępowaniu (jeśli zostały określone w SIWZ), Wykonawcy występujący wspólnie muszą spełniać łącznie;

4) w odniesieniu do oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, każdy z Wykonawców występujących wspólnie oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy (jeśli zostały określone w SIWZ);

5) każdy Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć do oferty oddzielnie oświadczenie, o którym mowa w pkt 7 ppkt 1.1;

6) wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych.

7.2. Dokumenty i oświadczenia składane w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego – w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, dostarczy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie (nie krótszym niż 10 dni):

dokładny opis oferowanego sprzętu w odniesieniu do opisu podanego przez Zamawiającego w Zał. nr 2 – specyfikacji technicznej (opis nie może zawierać sformułowań nieprecyzyjnych takich jak „lub”, „np.”, „nie mniejsze niż”). Z opisu winno jasno wynikać, jaki rodzaj sprzętu i jego elementy oferuje Wykonawca.

Dokumenty, o których mowa powyżej, muszą być złożone w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy zakupowej Marketplanet, poprzez zakładkę „Korespondencja” lub przy pomocy poczty elektronicznej.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803

Adres internetowy: www.uzp.gov/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy (art. 179 – 198g).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/06/2020