Dostawy - 310073-2017

08/08/2017    S150    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Kielce: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

2017/S 150-310073

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Kielce
Rynek 1
Kielce
25-303
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Rylska-Kowalczyk, Lidia Kałuża, Piotr Kuta
Tel.: +48 413676441/ 413676662
E-mail: bzp@um.kielce.pl
Faks: +48 413676141
Kod NUTS: PL721

Adresy internetowe:

Główny adres: www.um.kielce.pl

I.1)Nazwa i adresy
Kieleckie Centrum Kultury
pl. Moniuszki 2b
Kielce
25-303
Polska
Osoba do kontaktów: jw.
Tel.: +48 413676441/ 413676662
E-mail: bzp@um.kielce.pl
Faks: +48 413676141
Kod NUTS: PL721

Adresy internetowe:

Główny adres: www.kck.pl

I.1)Nazwa i adresy
Muzeum Zabawy i Zabawek
pl. Wolności 2
Kielce
25-367
Polska
Osoba do kontaktów: jw.
Tel.: +48 413676441/ 413676662
E-mail: bzp@um.kielce.pl
Faks: +48 413676141
Kod NUTS: PL721

Adresy internetowe:

Główny adres: www.muzeumzabawek.eu

I.1)Nazwa i adresy
Dom Środowisk Twórczych „Pałac Tomasza Zielińskiego”
Zamkowa 5
Kielce
25-009
Polska
Osoba do kontaktów: jw.
Tel.: +48 413676441/ 413676662
E-mail: bzp@um.kielce.pl
Faks: +48 413676141
Kod NUTS: PL721

Adresy internetowe:

Główny adres: www.palacykzielinskiego.pl

I.1)Nazwa i adresy
Biuro Wystaw Artystycznych
Kapitulna 2
Kielce
25-011
Polska
Osoba do kontaktów: jw.
Tel.: +48 413676441/ 413676662
E-mail: bzp@um.kielce.pl
Faks: +48 413676141
Kod NUTS: PL721

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bwakielce.art.pl

I.1)Nazwa i adresy
Teatr Lalki i aktora „Kubuś”
Duża 9
Kielce
25-304
Polska
Osoba do kontaktów: jw.
Tel.: +48 413676441/ 413676662
E-mail: bzp@um.kielce.pl
Faks: +48 413676141
Kod NUTS: PL721

Adresy internetowe:

Główny adres: www.teatrkubus.pl

I.1)Nazwa i adresy
Miejska Biblioteka Publiczna
M. Konopnickiej 5
Kielce
25-406
Polska
Osoba do kontaktów: jw.
Tel.: +48 413676441/ 413676662
E-mail: bzp@um.kielce.pl
Faks: +48 413676141
Kod NUTS: PL721

Adresy internetowe:

Główny adres: www.mbp.kielce.pl

I.1)Nazwa i adresy
Dom Kultury „Zameczek”
Słowackiego 23
Kielce
25-365
Polska
Osoba do kontaktów: jw.
Tel.: +48 413676441/ 413676662
E-mail: bzp@um.kielce.pl
Faks: +48 413676141
Kod NUTS: PL721

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zameczek-kielce.pl

I.1)Nazwa i adresy
Muzeum Historii Kielc
św. Leonarda 4
Kielce
25-303
Polska
Osoba do kontaktów: jw.
Tel.: +48 413676441/ 413676662
E-mail: bzp@um.kielce.pl
Faks: +48 413676141
Kod NUTS: PL721

Adresy internetowe:

Główny adres: www.mhki.kielce.eu

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Urząd Miasta Kielce, Wydział Organizacyjny, Biuro Zamówień Publicznych
Rynek 1
Kielce
25-303
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Rylska-Kowalczyk, Lidia Kałuża
Tel.: +48 413676441
E-mail: bzp@um.kielce.pl
Faks: +48 413676141
Kod NUTS: PL721

Adresy internetowe:

Główny adres: www.um.kielce.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Urząd Miasta Kielce, Biuro Obsługi Interesantów
Rynek 1
Kielce
25-303
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Rylska-Kowalczyk, Lidia Kałuża
Tel.: +48 413676441
E-mail: bzp@um.kielce.pl
Faks: +48 413676141
Kod NUTS: PL721

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.um.kielce.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Gminy Kielce.

Numer referencyjny: Or-III.271.31.2017
II.1.2)Główny kod CPV
09300000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zakup przez okres 24 miesięcy energii elektrycznej czynnej o standardowych parametrach jakościowych, określonych w ustawie z 10.4.1997 r. Prawo energetyczne oraz w rozp. Ministra Gospodarki z 04.5.2007 ws. szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną określa rozp. Ministra Gospodarki z 18.8.2011. Łączna ilość punktów poboru energii elektrycznej wynosi 886, w tym 324 (obiekty kubaturowe) i 562 (Miejski Zarząd Dróg-oświetlenie uliczne, sygnalizacja świetlna i pozostałe odbiory).Łączna ilość energii elektrycznej czynnej oszacowana z tolerancją +/-10 % w okresie 24 miesięcy wynosi: 56.562 MWh, w tym: dla obiektów kubaturowych – 31.616,2 MWh, dla odbiorów MZD – 25.015,8 MWh. Łączna moc umowna dla wszystkich punktów poboru energii elektrycznej wynosi 16.152 kW, w tym: dla obiektów kubaturowych – 11.353 kW, dla odbiorów MZD – 4.799 kW. Zamówienie podzielone na 2 Części.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup energii elektrycznej do obiektów kubaturowych

Część nr: I
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09300000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kielce.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup energii elektrycznej czynnej dla obiektów kubaturowych wymienionych w Załączniku nr 1.1 do SIWZ – Zestawienie punktów poboru energii i szacunkowego zużycia energii elektrycznej za okres 12 miesięcy w jednostkach organizacyjnych Gminy Kielce oraz Gminnych Instytucji Kultury. Obiekty kubaturowe. Szczegółowe zestawienie punktów poboru energii elektrycznej wraz z wybranymi przez Zamawiającego grupami taryfowymi, szacunkowym rocznym zużyciem energii elektrycznej czynnej i wykazem mocy zamówionej dla każdego punktu poboru energii elektrycznej określono w Załączniku nr 1.1 do SIWZ. Obiekty biurowe (kubaturowe) należące do Miejskiego Zarządu Dróg ujęte zostały w Załączniku nr 1.1 do SIWZ.

Część I dotyczy 324 punktów poboru energii elektrycznej, dla których szacunkowa ilość dostarczanej energii elektrycznej w okresie trwania umowy (24 miesiące) wynosi 31.616,2 MWh. Grupy taryfowe: C11, C12a, C21, C22a, C22b, B21, B22 i B23. Moc zamówiona: 11.353 kW.

Standardy jakościowe energii elektrycznej określone w ustawie z 10.4.1997 r. Prawo energetyczne oraz w rozp. Ministra Gospodarki z 4.5.2007 w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną określa rozp. Ministra Gospodarki z 18.8.2011.

Szacowana ilość energii elektrycznej stanowi jedynie wartość szacunkową, która w trakcie trwania Umowy może ulec zmianie. Faktyczne zużycie energii elektrycznej czynnej uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb. Niezależnie od wielkości zużycia Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku stosować zaoferowane w przetargu ceny jednostkowe określone w Załącznikach do Formularza oferty, stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.

Wykonawca nie może dochodzić od Zamawiającego żadnych roszczeń finansowych, jeżeli w okresie obowiązywania Umowy Zamawiający zakupi rocznie od Wykonawcy inną ilość energii elektrycznej czynnej niż szacowana, wskazana w Załączniku nr 1.1 ido SIWZ

Pozostałe informacje dot. niniejszego postępowania znajdują się w SIWZ wraz załącznikami, zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne. Pełna informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy znajduje się w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2018
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

W przypadku obiektów kubaturowych odbiorcami/płatnikami faktur za energię elektryczną będą jednostki wymienione w Załączniku nr 1 do wzoru Umowy, stanowiącego Załącznik nr 4.1 do SIWZ. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium na Część I w wysokości 250 000 PLN. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Okres związania ofertą wynosi 60 dni.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup energii elektrycznej: oświetlenie uliczne, sygnalizacja świetlna i inne odbiory.

Część nr: II
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09300000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kielce.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup energii elektrycznej czynnej dla odbiorów Miejskiego Zarządu Dróg -oświetlenie uliczne, sygnalizacja świetlna i pozostałe odbiory, wymienione w Załączniku nr 1.2 do SIWZ – Zestawienie punktów poboru energii i szacunkowego zużycia energii elektrycznej za okres 12 miesięcy – Miejski Zarząd Dróg. Oświetlenie uliczne. Sygnalizacja świetlna i inne odbiory. Szczegółowe zestawienie punktów poboru energii elektrycznej wraz z wybranymi przez Zamawiającego grupami taryfowymi, szacunkowym rocznym zużyciem energii elektrycznej czynnej i wykazem mocy zamówionej dla każdego punktu poboru energii elektrycznej określono w Załączniku nr 1.2 do SIWZ.

Część II dotyczy 562 punktów poboru energii elektrycznej, dla których szacunkowa ilość dostarczanej energii elektrycznej w okresie trwania umowy (24 miesiące) wynosi 25.015,8 MWh. Moc zamówiona: 4.799 kW. Grupy taryfowe: C11 i C12b.

Standardy jakościowe energii elektrycznej określone w ustawie z 10.04.1997r. Prawo energetyczne oraz w rozp. Ministra Gospodarki z 04.05.2007 w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną określa rozp. Ministra Gospodarki z 18.8.2011.

Szacowana ilość energii elektrycznej stanowi jedynie wartość szacunkową, która w trakcie trwania Umowy może ulec zmianie. Faktyczne zużycie energii elektrycznej czynnej uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb. Niezależnie od wielkości zużycia Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku stosować zaoferowane w przetargu ceny jednostkowe określone w Załącznikach do Formularza oferty, stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.

Wykonawca nie może dochodzić od Zamawiającego żadnych roszczeń finansowych, jeżeli w okresie obowiązywania Umowy Zamawiający zakupi rocznie od Wykonawcy inną ilość energii elektrycznej czynnej niż szacowana, wskazana w Załączniku nr 1.2 do SIWZ

Pozostałe informacje dot. niniejszego postępowania znajdują się w SIWZ wraz załącznikami, zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne.

Pełna informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy znajduje się w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2018
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

W przypadku Miejskiego Zarządu Dróg odbiorcą/płatnikiem faktur będzie Miejski Zarząd Dróg w Kielcach. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium na Część II w wysokości 190 000 PLN. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Okres związania ofertą wynosi 60 dni.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu,dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie powyższego warunku wykazuje każdy z Wykonawców.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, tj. aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu,dotyczący zdolności technicznej i zawodowej.

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje:

Dla Części I

— zamówienie o wartości nie mniejszej niż 14 000 000 PLN brutto, polegające na dostawie energii elektrycznej i realizowane w okresie nie dłuższym niż 24 miesiące.

Dla Części 2

— zamówienie o wartości nie mniejszej niż 11 000 000 PLN brutto, polegające na dostawie energii elektrycznej i realizowane w okresie nie dłuższym niż 24 miesiące.

Poleganie na potencjale innych podmiotów

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu na daną Część, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie podmiotów, o których mowa w art. 22a Pzp, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w rozdz. VIII pkt 2 SIWZ.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów:

— wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Dowodami, o których mowa powyżej są:

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorach umów, stanowiących Załączniki nr 4.1, 4.2 do SIWZ.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej/ych umowy/ów, w sytuacjach o których mowa w § 14 każdego wzoru umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 084-162729
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/09/2017
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 14/09/2017
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

Urząd Miasta Kielce, 25-303 Kielce, Rynek 1, pok. nr 112, I piętro.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Czerwiec 2019 r.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp), dokona w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4 Pzp. 1.Zamawiający żąda od Wyk. dokumentów(dok.) i oświadczeń(ośw.):a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 Pzp;b) odpisu z właściwego rejestru lub lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;c) ośw. o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dok. potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;d) ośw. Wyk. o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.2.Jeżeli Wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dok., o których mowa w: 1)pkt 1 lit. a składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dok. wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dok, w tym zakresie; 2) pkt 1 lit. b składa dokument/y wystawione w kraju, w którym Wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2.Jeżeli w kraju, w którym Wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dok. dotyczy, nie wydaje się dok., z pkt 1, zastępuje się je dok. zawierającym odpowiednio ośw. Wyk., ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub ośw. osoby, której dok. miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wyk. lub miejsce zamieszkania tej osoby.

3.Wyk.mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dok. wskazany w pkt 1 lit. a, składa dok., o którym mowa w pkt 2 ppkt 1 w zakresie określonym w art 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dok. miał dotyczyć, nie wydaje się takich dok., zastępuje się go dok. zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

Wyk. przystępujący do postępowania składa: formularz oferty wraz z załącznikami; aktualne na dzień składania ofert ośw. stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wyk. spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu, w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia-JEDZ; dowód wniesienia wadium; zobowiązanie, w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów; dokumenty, z których wynika umocowanie osób do reprezentowania Wyk.; pełnomocnictwo dot. Wykonawców występujących wspólnie-jeżeli dotyczy.

Wyk. w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na str. internetowej informacji zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje ośw. o przynależności/braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 Pzp.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżel iprzesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

7. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy,termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

8. Odwołanie rozpoznaje Krajowa Izba Odwoławcza w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby.

10 / 10

9. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

10. Dokładne informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w ustawie z dnia 29.1.2004 r. -Prawo zamówień publicznych, w Dziale VI – Środki ochrony prawnej.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/08/2017