Dostawy - 310224-2020

03/07/2020    S127

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2020/S 127-310224

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Adres pocztowy: ul. Wspólna 30
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-930
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Maciołek
E-mail: Piotr.Maciolek@minrol.gov.pl
Tel.: +48 226232000
Faks: +48 226232315

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Rolnictwo

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa licencji Commvault wraz z wdrożeniem i usługą wsparcia technicznego i aktualizacji

Numer referencyjny: BDG.zp.23.1.25.2020
II.1.2)Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest:

1) przenieść na Zamawiającego własność i dostarczyć mu oprogramowanie:

a) Commvault Complete Backup & Recovery for Mailboxes & Cloud Apps, Per User, lub równoważne – 1 000 szt.;

b) Commvault VM Backup & Recovery Foundation – Per VM (10 Pack), Solution Set, Perpetual, lub równoważne – 2 szt.;

— zwane dalej „oprogramowaniem”;

2) zapewnić udzielenie Zamawiającemu niewyłącznych licencji na czas nieoznaczony na korzystanie z oprogramowania;

3) zapewnić wsparcie techniczne dla oprogramowania na okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy i dostarczyć stosowne dokumenty, potwierdzające prawo do korzystania przez Zamawiającego z usługi wsparcia technicznego i aktualizacji dla tego oprogramowania;

4) wykonać wdrożenie oprogramowania na serwerze wskazanym przez Zamawiającego;

5) dostarczyć dokumentację powdrożeniową.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 139 467.46 EUR / Najdroższa oferta: 275 000.00 EUR brana pod uwagę
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest:

1) przenieść na Zamawiającego własność i dostarczyć mu oprogramowanie:

a) Commvault Complete Backup & Recovery for Mailboxes & Cloud Apps, Per User, lub równoważne – 1 000 szt.;

b) Commvault VM Backup & Recovery Foundation - Per VM (10 Pack), Solution Set, Perpetual, lub równoważne – 2 szt.;

— zwane dalej „oprogramowaniem”;

2) zapewnić udzielenie Zamawiającemu niewyłącznych licencji na czas nieoznaczony na korzystanie z oprogramowania;

3) zapewnić wsparcie techniczne dla oprogramowania na okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy i dostarczyć stosowne dokumenty, potwierdzające prawo do korzystania przez Zamawiającego z usługi wsparcia technicznego i aktualizacji dla tego oprogramowania;

4) wykonać wdrożenie oprogramowania na serwerze wskazanym przez Zamawiającego;

5) dostarczyć dokumentację powdrożeniową.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny ofert:

1) cena – 60 %;

2) termin realizacji zamówienia – 40 %.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 066-156807
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
26/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Ascomp S.A.
Adres pocztowy: ul. Christo Botewa 14
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-798
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 140 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 139 467.46 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:

1) na treść ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ – w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego;

2) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

3) wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/07/2020