Roboty budowlane - 310477-2015

Wyświetl widok skrócony

04/09/2015    S171

Polska-Warszawa: Przygotowanie terenu pod budowę

2015/S 171-310477

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Adres pocztowy: ul. Targowa 74
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 03-734
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Danuta Lechowicz-Królak
E-mail: danuta.lechowicz-krolak@plk-sa.pl
Faks: +48 224732399

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.plk-sa.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Spółka prawa handlowego w której Skarb Państwa posiada ponad 50 % akcji
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: transport kolejowy, zarządzanie liniami kolejowymi
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Wykończeniowe roboty modernizacyjne na linii kolejowej E59 w ramach Projektu POIiŚ 7.1-5.1 „Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław-Poznań, etap III, odcinek Czempiń-Poznań”.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Linia kolejowa E59 na odcinku Czempiń- Poznań.

Kod NUTS PL41 Wielkopolskie

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem niniejszego Zamówienia jest dokończenie robót modernizacyjnych w zakresie kompleksowej przebudowy linii kolejowej na określonych odcinkach:
Symbol Nazwa odcinka Kilometry
S16 Czempiń od km 131,080 do km 134,500
L16 Czempiń – Mosina od km 134,500 do km 144,400
L18 Luboń – Poznań od km 159,000 do km 163,400
Całość przedmiotu Zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów:
1.Roboty ogólne
Roboty obejmują:
— dokumentację fotograficzną postępu robót,
— badania archeologiczne,
— badania gruntu i odpadów podsypki na zawartość zanieczyszczeń i substancji szkodliwych,
— zainstalowania tablic informujących o finansowaniu projektu z UE.
— ochronę mienia na placu budowy,
2.Roboty pomiarowe
Roboty obejmują:
— wyniesienia i zastabilizowania charakterystycznych punktów realizowanych obiektów,
— wykonanie dokumentacji powykonawczej
3.Roboty torowe z podtorzem i nawierzchnią przejazdów
Roboty torowe w zakresie podstawowym obejmują:
— wymianę nawierzchni na nową z szyn typu UIC60 na podkładach strunobetonowych i podsypce tłuczniowej,
— zabudowę rozjazdów nowych na podrozjazdnicach strunobetonowych i staroużytecznych na podrozjazdnicach
drewnianych twardych,
— demontaż rozjazdów tymczasowych;
— wykonanie warstwy ochronnej o grubości minimum 30 do 40 cm, przy szerokości korony torowiska ok. 11 m,
— rozłożenie geowłókniny na całej długości stacji i szlaków,
— w miejscach występowania słabego podtorza, przewiduje się jego wzmocnienie,
Roboty na przejazdach kolejowych w poziomie szyn obejmują:
— ułożenie nawierzchni z płyt przejazdowych małogabarytowych,
— odwodnienia przejazdów,
— likwidacje przejazdów,
4.Roboty odwodnieniowe
Roboty obejmują:
— wykonanie odprowadzenia wód powierzchniowych na stacjach i szlakach kolejowych oraz wód z warstw
ochronnych i odprowadzenie ich za pomocą: spadków poprzecznych torowiska, systemu drenaży,
drenokolektorów, kolektorów, rowów otwartych lub rowów umocnionych korytkami betonowymi płytkimi.
5.Roboty drogowe
Roboty obejmują:
— modernizację nawierzchni odcinków dojazdowych do przejazdów,
— przebudowę dróg dojazdowych do przejazdów i budowę dróg równoległych,
6.Obiekty inżynieryjne
Roboty obejmują:
— modernizację obiektów mostowych, przepustów, wiaduktów z dostosowaniem do wymogów ochrony
środowiska,
— budowę nowych obiektów mostowych, przepustów, wiaduktów, przejść podziemnych dla pieszych, przejść dla
gadów, płazów i ssaków,
— demontaż konstrukcji odciążających,
— roboty wynikające z technologii budowy obiektu związane z koniecznością utrzymania przejezdności linii
kolejowej.
7.Sieć trakcyjna
Budowa sieci trakcyjnej obejmuje:
— demontaż istniejącej sieci jezdnej,
— demontaż istniejących konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej,
— budowę nowych konstrukcji wsporczych,
— budowę sieci jezdnych wraz z regulacją,
— budowę systemu ochrony przeciwporażeniowej sieci trakcyjnej,
— ustawienie wskaźników i tablic ostrzegawczych.
8.Elektroenenergetyka nn,
Roboty obejmują:
— budowę zasilających linii kablowych nn
— budowę szafek rozdzielczych zasilania
— budowę ogrzewania rozjazdów
— budowę oświetlenia
— oświetlenie tuneli i wejść na perony
— układanie kabli sterowniczych dla sterowania odłącznikami sieci trakcyjnej
— prace demontażowe
9.Roboty budowlane – rozbiórki
Roboty obejmują:
— wyburzenia kolidujących budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych budowli znajdujących się w pasie
przebudowywanej linii kolejowej.
10.Konstrukcje inżynierskie – perony
Roboty obejmują:
— rozbiórki istniejących peronów,
— wybudowanie nowych peronów z elementów prefabrykowanych o nawierzchni z płyt i kostki brukowej, jedno- i
dwukrawędziowych, z pochylniami umożliwiającymi wejście na peron,
— wyposażenie peronów w urządzenia małej architektury jak: wiaty, ławki, kosze na śmieci tablice informacyjne,
ogrodzenia, itp.
— budowę peronów tymczasowych.
11.Zagospodarowanie terenu – wycinki i nasadzenia
Roboty obejmują:
— oczyszczenie terenu ze zbędnej roślinności (drzew i krzewów),
— nasadzenia dobranych krzewów i drzew w celu naprowadzenia zwierząt na przejścia dla nich przeznaczone,
— nasadzenia dobranych drzew zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi,
— Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych nasadzonych drzew i krzewów.
12.Zewnętrzne sieci, instalacje i urządzenia sanitarne,
Roboty obejmują wbudowanie:
— przewodów kanalizacyjnych,
— studni betonowych,
— separatorów,
— osadników lub piaskowników,
— przepompowni wody opadowej z przejść podziemnych,
— przewodów wodociągowych.
13.Ekrany akustyczne wraz z przejściami bezpieczeństwa
Roboty obejmują:
— montaż ekranów z paneli, zamocowanych do słupów stalowych
— zainstalowanie w ekranach przejść awaryjnych.
14.Ściany oporowe
Roboty obejmują wybudowanie:
— ścian oporowych żelbetowych,
— tymczasowych ścianek szczelnych z profili stalowych.
Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia przedstawiony został w Specyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) stanowiących Tom III SIWZ, Przedmiarze Robót
stanowiącym Tom IV SIWZ oraz Części opisowej i rysunkowej Dokumentacji projektowej, stanowiącej
Tom V SIWZ.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45100000 Przygotowanie terenu pod budowę, 45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 55 959 346,72 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Całkowita cena brutto. Waga 60
2. Termin realizacji. Waga 40
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
6060/ICZ3/000010/15/P
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 78-137246 z dnia 22.4.2015

Inne wcześniejsze publikacje

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 92-164569 z dnia 13.5.2015

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1 Nazwa: UMOWA Nr 90/107/0069/15/Z/I na Wykończeniowe roboty modernizacyjne na linii kolejowej E59 w ramach Projektu POIiŚ 7.1-5.1 „Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław-Poznań, etap III, odcinek Czempiń-Poznań”
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
19.8.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Konsorcjum firm w składzie:POZBUD T&R S.A., ALUSTA S.A., DEKPOL S.A.
Adres pocztowy: ul. Bukowska 10A
Miejscowość: Wysogotowo
Kod pocztowy: 62-081 Przeźmierowo
Państwo: Polska
E-mail: biuro@pozbud.pl
Tel.: +48 618994099
Faks: +48 618102192

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 165 432 112,44 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 55 959 346,72 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: Wykaz robót przeznaczonych do podwykonania zawarty w ofercie.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko: „Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław – Poznań, Etap III, odcinek Czempiń – Poznań” – POIiŚ 7.1-5.1.
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1.Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i następnych Ustawy.
2.Wobec niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w toku postępowania lub w przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności, do których podjęcia zobowiązany jest Zamawiający przepisami Ustawy, Wykonawca może wnieść odwołanie.
3.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
4.Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacje te zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Ustawy, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób.
6.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
7.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
2.9.2015