Usługi - 310970-2020

Submission deadline has been amended by:  360083-2020
03/07/2020    S127

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania

2020/S 127-310970

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Województwo Mazowieckie
Adres pocztowy: ul. Jagiellońska 26
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Kod pocztowy: 03-719
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marta Kowalczyk
E-mail: marta.kowalczyk@mazovia.pl
Tel.: +48 223141671
Faks: +48 223141670

Adresy internetowe:

Główny adres: www.mazovia.pl

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: administracja samorządowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zaprojektowanie i budowę „Portalu mazowieckich bibliotek pedagogicznych”, tzw. front-office wraz z modernizacją i budową systemów back-office, e-usługami oraz dostosowaniem lub budową nowych stron www ...

Numer referencyjny: CG-R-II.ZP.U.272.28.2020.MK
II.1.2)Główny kod CPV
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa „Portalu mazowieckich bibliotek pedagogicznych”, tzw. front-office wraz z modernizacją i budową systemów back-office, e-usługami oraz dostosowaniem lub budową nowych stron www dla poszczególnych bibliotek i ich filii oraz przygotowaniem i zasileniem treścią utworzonych stron, szkoleniami oraz asystą techniczną, w ramach projektu „Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014–2020. System mazowieckich bibliotek pedagogicznych (MBP) będzie składał się z portalu MBP oraz stron internetowych bibliotek. Elementem systemu MBP będzie aplikacja mobilna. System MBP ma zapewnić publikację stron internetowych bibliotek, stron portalu MBP i obsługę na 3 poziomie dojrzałości realizacji e-usług.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
72265000 Usługi konfiguracji oprogramowania
72212000 Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72220000 Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne
72224000 Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem
72224100 Usługi w zakresie planowania wdrażania systemu
72240000 Usługi analizy systemu i programowania
72242000 Usługi modelowania projektu
72266000 Usługi doradcze w zakresie oprogramowania
72611000 Usługi w zakresie wsparcia technicznego
79111000 Usługi w zakresie doradztwa prawnego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa „Portalu mazowieckich bibliotek pedagogicznych”, tzw. front-office wraz z modernizacją i budową systemów back-office, e-usługami oraz dostosowaniem lub budową nowych stron www dla poszczególnych bibliotek i ich filii oraz przygotowaniem i zasileniem treścią utworzonych stron, szkoleniami oraz asystą techniczną, w ramach projektu „Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014–2020.

System mazowieckich bibliotek pedagogicznych (MBP) będzie składał się z portalu MBP oraz stron internetowych bibliotek. Elementem systemu MBP będzie aplikacja mobilna.

System MBP ma zapewnić publikację stron internetowych bibliotek, stron portalu MBP i obsługę na 3 poziomie dojrzałości realizacji następujących e-usług:

1. zapisy studentów na praktyki;

2. dezyderaty (obsługę zgłaszanych dezyderatów);

3. oglądanie wystaw i zgłoszenie przez e-formularz chęci wypożyczenia wystaw oferowanych przez bibliotekę;

4. zapytanie użytkownika (obsługę zgłaszanych przez użytkownika pytań);

5. rozpatrywanie skarg/wniosków użytkowników;

6. redagowanie czasopisma elektronicznego „Edu-wsparcie” (wsparcie przy redagowaniu czasopisma elektronicznego),

oraz na 4 poziomie dojrzałości realizacji następujących e-usług:

7. zapisy na konferencje, warsztaty, spotkania autorskie;

8. zapisy na lekcje biblioteczne i ich obsługa;

9. kształcenie na odległość wraz z możliwością uzyskania zaświadczenia;

10. system wideokonferencyjny.

Wspólna dla wszystkich bibliotek platforma – „Portal mazowieckich bibliotek pedagogicznych” przeznaczona będzie dla nauczycieli, nauczycieli bibliotekarzy i studentów przygotowujących się do pracy nauczyciela oraz wszystkich zainteresowanych.

Zamawiający wymaga, aby osoby, które będą wykonywały czynności utrzymania systemów informatycznych (minimum jedna osoba) były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019, poz. 1040 ze zm.) przez Wykonawcę lub podwykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. nr 2 do SIWZ, zamieszczony na stronie platformy zakupowej Zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji wyrażony w miesiącach / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Zatrudnienie osoby, o której mowa w art. 29 ust. 4 Pzp, skierowanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 21/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMA.02.01.01-14-a567/18

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

§ 1. Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w szczególności:

1) w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał:

a) co najmniej 2 usługi (umowy), której przedmiotem było opracowanie i wdrożenie systemu zawierającego CMS i e-usługi na 3 i 4 poziomie dojrzałości wykorzystujące szynę ESB, a łączna wartość tych prac była nie mniejsza niż 500 000,00 PLN brutto;

b) co najmniej 1 usługę (umowę), której przedmiotem było opracowanie aplikacji mobilnej dla systemów iOS i Android, a wartość tej usługi (umowy) była nie mniejsza niż 50 000,00 PLN brutto;

2) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje bądź będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, posiadającymi kwalifikacje co najmniej w następującym zakresie:

a) kierownik projektu (1 osoba) posiada: wykształcenie wyższe; wiedzę i doświadczenie w zakresie znajomości zasad zarządzania projektami potwierdzoną posiadaniem certyfikatu z zarządzania projektami zgodnie z metodyką Prince 2 lub równoważnym; doświadczenie w zakresie zarządzania projektami (zdobyte w trakcie pełnienia funkcji osoby kierującej projektem lub koordynującej realizację projektu), w ramach projektów, w tym w okresie ostatnich 4 latach przed upływem terminu składania ofert w: co najmniej 1 projekcie dotyczącym wdrożenia e-usług na 3 i 4 poziomie dojrzałości i co najmniej 2 projektach opracowania i wdrożenia systemu informatycznego o łącznej wartości co najmniej 500 000 PLN;

b) programista (3 osoby) posiada: wykształcenie wyższe techniczne lub z zakresu nauk ścisłych; praktyczną znajomość zagadnień i narzędzi CMS, ESB; znajomość standardu WCAG 2.1; wiedzę z zakresu tworzenia aplikacji webowych, stron www, e-usług; doświadczenia w rozwoju, testowaniu i wdrażaniu rozwiązań aplikacji WWW i e-usług; znajomość narzędzi do automatyzacji testów (np.: jMeter, SoapUI); co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania systemów teleinformatycznych wykorzystujących rozwiązania WWW, e-usługi, ESB; w ciągu ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert brał udział w zaprojektowaniu, co najmniej 3 systemów informatycznych, w zakresie opracowania i wdrożenia systemu zawierającego CMS i e-usługi (na 3 i 4 poziomie dojrzałości) wykorzystujące szynę ESB w projektach o łącznej wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN brutto;

c) architekt rozwiązania (1 osoba) posiada: wykształcenie wyższe techniczne; wiedzę z zakresu systemów wykorzystujących technologie WWW, ESB, realizujących e-usługi; znajomość standardu WCAG 2.1; wiedzę z zakresu notacji UML w wersji nie niższej niż 2.0, potwierdzoną ukończonym szkoleniem z tego zakresu; znajomość zasad zarządzania architekturą korporacyjną, opartą o metodykę, która zapewnia kompleksowe podejście do projektowania, planowania, implementacji oraz zarządzania informacyjną architekturą organizacji; doświadczenie w projektowaniu infrastruktury systemów informatycznych związanych realizacją usług publicznych; doświadczenie w szacowaniu wydajności infrastruktury sprzętowej i programowej; znajomość projektowania zgodnie z zasadą „Privacy by design”; co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania systemów informatycznych obejmujące w szczególności: projektowanie architektury systemów o wysokiej wydajności i niezawodności, zorientowanych na usługi, udostępniających dane i usługi przez przeglądarkę i projektowanie systemów przy wykorzystaniu języka UML w wersji nie niższej niż 2.0; w ciągu ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert brał udział w zaprojektowaniu lub koordynował lub nadzorował proces projektowania w zakresie opracowania i wdrożenia systemu zawierającego CMS i e-usługi, w tym mobilne

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

w co najmniej 3 projektach o łącznej wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN brutto;

d) analityk procesów biznesowych (1 osoba) posiada: wykształcenie wyższe techniczne lub z zakresu nauk ścisłych; znajomość zasad prowadzenia analizy biznesowej zgodnie z powszechnie stosowaną metodyką; doświadczenie w wymiarowaniu oprogramowania w metodzie powszechnie dostępnej; znajomość projektowania zgodnie z zasadą „Privacy by design”; znajomość standardu WCAG 2.1; w ciągu ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert brał udział jako analityk w zakresie modelowania procesów biznesowych (z wykorzystaniem języka BPMN lub UML w wersji nie niższej niż 2.0) i w co najmniej 2 projektach związanych z budową lub rozbudową systemu informatycznego; w ciągu ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert brał udział jako analityk w zakresie zbierania i specyfikacji wymagań (funkcjonalnych i niefunkcjonalnych), w co najmniej 1 projekcie związanym z budową lub rozbudową systemu informatycznego, w tym: w systemie wykorzystywano rozwiązania ESB, w systemie wykorzystano e-usługi na 3 i 4 poziomie dojrzałości, system był dostępny przez WWW, wartość projektu wynosiła nie mniej niż 500 000,00 PLN brutto; w ciągu ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert brał udział w przygotowaniu lub przeprowadzeniu testów systemu informatycznego w co najmniej 2 projektach informatycznych, o łącznej wartości co najmniej 500 000,00 PLN brutto;

e) specjalista utrzymania systemów informatycznych (1 osoba) posiada: wykształcenie wyższe; znajomość dobrych praktyk zarządzania usługami IT; w ciągu ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert zajmował się wdrażaniem lub koordynował lub nadzorował proces wdrażania systemów informatycznych, zapewniających m.in. synchronizowanie i przełączanie węzłów przetwarzania, systemy backupu, systemy do odtwarzania po awarii, rozwiązania o wysokiej niezawodności i dostępności; w ciągu ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert brał udział w realizacji co najmniej 1 usługi polegającej na świadczeniu usług serwisu dla systemu informatycznego; w ciągu ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert brał udział w przygotowaniu lub przeprowadzeniu testów systemu informatycznego w co najmniej 2 projektach, o łącznej wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN brutto;

f) specjalista bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych (1 osoba) posiada: wykształcenie wyższe; certyfikat CISA lub równoważny obejmujący zagadnienia zgodne z certyfikatem CISA; znajomość rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych (tj. zapewniających poufność, spójność/integralność, dostępność informacji) pracujących w szczególności w środowisku chmurowym oraz na urządzeniach mobilnych; co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia testów systemów informatycznych, w tym testów bezpieczeństwa; co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji specjalisty bezpieczeństwa w projektach informatycznych;

g) specjalista systemów wideokonferencyjnych (1 osoba) posiada: wykształcenie wyższe; znajomość rozwiązań wideokonferencyjnych w tym OpenSource; co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie projektowania i wdrażania systemów wideokonferencyjnych; w ciągu ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert brał udział w przygotowaniu i wdrożeniu rozwiązania wideokonferencyjnego w co najmniej 1 projekcie, o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 PLN brutto.

Zamawiający wymaga, aby zespół wskazany przez Wykonawcę dla spełnienia warunku udziału w postępowaniu, liczył minimum dziewięć osób.

2. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Cd sekcja III.1.3

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

4. W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców występujących wspólnie, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i podpisania umowy.

5. W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców występujących wspólnie, Zamawiający dopuszcza możliwość łącznego spełniania i dokumentowania warunków

6. Okoliczności uzasadniające wykluczenie z postępowania w oparciu o przepisy art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz ust. 5 pkt 1 Pzp zachodzące choćby względem pojedynczego Wykonawcy dyskwalifikują całą grupę Wykonawców.

7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, na zasadach określonych w art. 22a Pzp.

8. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

§ 2. Podstawy wykluczenia z postępowania

1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców, wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz ust. 5 pkt 1 Pzp.

2. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnianie warunków udziału, oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia.

§ 3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

1. Wykonawca za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego, wyłącznie w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przesyła ofertę wraz z aktualnym na dzień składania ofert oświadczeniem JEDZ, Wykonawca wypełniając JEDZ w części IV: Kryteria kwalifikacji zaznacza wyłącznie sekcję alfa: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji, nie wypełniając sekcji A–D części IV.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do złożenia oświadczenia JEDZ zobowiązany jest każdy z Wykonawców występujących wspólnie. JEDZ ma potwierdzić spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu przesyła – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębne, wypełnione i podpisane przez te podmioty, JEDZ.

4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zamieszcza w formularzu oferty, informacje w jakiej części zamierza powierzyć wykonanie zamówienia i podaje firmy, nazwy proponowanych podwykonawców, które są mu znane.

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 6 i 7 pkt 1–2 i 4–5, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

6. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków, Zamawiający żąda:

1) wykazu usług;

2) wykazu osób.

7. W celu potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawca składa:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego;

2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;

3) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

4) oświadczenia własne Wykonawcy określone w SIWZ.

8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 7 zobowiązany jest każdy z Wykonawców występujących wspólnie (zależnie od statusu podmiotu).

9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 7 składa odpowiednio dok. określone w rozp. Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dok., jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

10. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Powyższe zobowiązanie Wykonawca składa wraz z ofertą.

11. W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów, Zamawiający, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do podmiotów, na których zdolnościach polega następujących dokumentów o których mowa w ust. 7 ust. 1, 2 i 4.

12. Oświadczenie JEDZ, składane jest w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego.

13. Dokumenty lub oświadczenia inne niż JEDZ, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

14. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

15. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, określające zakres pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, chyba że pełnomocnictwo wynika z innych załączonych do oferty dokumentów.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców składających oferty wniesienia wadium w wysokości: 30 000 PLN (trzydzieści tysięcy złotych).

2. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, któremu udzieli zamówienia, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

3. Wykonawca będzie posiadał przez cały okres realizacji umowy aktualną polisę OC obejmującą odpowiedzialność za szkody rzeczowe i osobowe wynikające z odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej zarówno w zakresie strat rzeczywistych jak i utraconych korzyści, na sumę nie mniejszą niż 2 500 000,00 PLN w zakresie ryzyk związanych z przedmiotem umowy (minimum: utrata danych Zamawiającego lub partnera projektu, naruszenie poufności danych osobowych, uszkodzenia majątku Zamawiającego lub partnera projektu, w tym sprzętu informatycznego i inne), z limitem odpowiedzialności, co najmniej 2 500 000,00 PLN dla czystych strat finansowych. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy aktualną polisę.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/08/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 05/08/2020
Czas lokalny: 10:10
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Wydział Zamówień Publicznych, pokój 301, ul. Okrzei 35, Warszawa, POLSKA

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy do poziomu 20 % wartości zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

2. Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy, odpowiadającej 21 % wartości łącznego wynagrodzenia brutto, na podstawie wystawionej faktury, przy czym wysokość zaliczki jest uzależniona od łącznego wynagrodzenia brutto wskazanego w ofercie Wykonawcy i nie ma na nią wpływu zmiana wynagrodzenia dokonana po podpisaniu umowy.

Zaliczka zostanie wypłacona Wykonawcy po podpisaniu umowy oraz po wniesieniu na rzecz Zamawiającego przez Wykonawcę zabezpieczenia zaliczki w wysokości 100 % udzielonej zaliczki. Ze względu na specyfikę pozyskiwania środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego 2014–2020, a w konsekwencji konieczności wcześniejszego ich transferu z Banku Gospodarstwa Krajowego, Zamawiający dokona zapłaty w terminie 45 dni od dnia dostarczenia faktury do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa, POLSKA.

3. Skróty: specyfikacja/SIWZ – oznacza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia; Pzp/ustawa – oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dział VI art. 179–198 ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843 ze zm.)

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/06/2020