Usługi - 311248-2020

03/07/2020    S127

Polska-Kraków: Usługi prowadzenia kampanii reklamowych

2020/S 127-311248

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski
Adres pocztowy: ul. Basztowa 22
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 31-156
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Gielas, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Generalny, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
E-mail: przetargi@umwm.pl
Tel.: +48 123796067
Faks: +48 126303158
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.malopolska.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.malopolska.pl/umwm/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Kampania promocyjno-informacyjna wydarzeń w ramach projektu Innowacyjna Małopolska, w tym Małopolskiego Festiwalu Innowacji

Numer referencyjny: SG-VI.272.2.2020
II.1.2)Główny kod CPV
79341400 Usługi prowadzenia kampanii reklamowych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja kampanii promocyjno-informacyjnej wydarzeń w ramach projektu innowacyjna Małopolska, w tym małopolskiego festiwalu innowacji.

2. Zamówienie obejmuje m.in.:

a) przygotowanie koncepcji strategicznej, koncepcji kreatywnej, koncepcji działań z mikroinfluencerami i ambasadorem, koncepcji działań na portalach społecznościowych oraz planu mediów;

b) prace projektowe i produkcyjne;

c) działania z mikroinfluencerami i ambasadorem;

d) działania na portalach społecznościowych;

e) działania bezpośrednie;

f) realizacja materiałów filmowych;

g) działania reklamowe w mediach.

3. Warunki realizacji zamówienia zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ oraz w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 610 485.82 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79342200 Usługi w zakresie promocji
72400000 Usługi internetowe
79810000 Usługi drukowania
92111200 Produkcja filmów reklamowych, propagandowych i informacyjnych i taśm wideo
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo małopolskie, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja kampanii promocyjno-informacyjnej wydarzeń w ramach projektu innowacyjna Małopolska, w tym małopolskiego festiwalu innowacji.

2. Zamówienie obejmuje m.in.:

a) przygotowanie koncepcji strategicznej, koncepcji kreatywnej, koncepcji działań z mikroinfluencerami i ambasadorem, koncepcji działań na portalach społecznościowych oraz planu mediów;

b) prace projektowe i produkcyjne;

c) działania z mikroinfluencerami i ambasadorem;

d) działania na portalach społecznościowych;

e) działania bezpośrednie;

f) realizacja materiałów filmowych;

g) działania reklamowe w mediach.

3. Zamawiający wymaga, aby:

1) Wykonawca realizując poszczególne elementy zamówienia na bieżąco uzgadniał je

2) z Zamawiającym oraz uzyskał dla nich jego akceptację.

3) Wykonawca kompletował i zbierał wszystkie rodzaje materiałów promocyjnych i reklamowych, które pojawią się podczas całej kampanii promocyjno-informacyjnej, dokumentował przeprowadzenie wszystkich działań promocyjnych oraz przekazał Zamawiającemu zgromadzone materiały.

4) Wykonawca przygotował raporty podsumowujące wszystkie elementy zamówienia zawierające spostrzeżenia i wskazówki na przyszłość.

4. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy znaków towarowych, patenty lub pochodzenie należy to traktować jedynie, jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem funkcji, przeznaczenia i konstrukcji.

5. Zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 3a ustawy nie wymaga, aby osoba/osoby uczestnicząca/ce w realizacji zamówienia, była/były zatrudniona/e przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Koncepcja kampanii / Waga: 24
Kryterium jakości - Nazwa: Wstępna koncepcja działań z mikroinfluencerami i ambasadorem / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Wstępna koncepcja działań na portalach społecznościowych / Waga: 12
Kryterium jakości - Nazwa: Plan mediów / Waga: 9
Cena - Waga: 40
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, działanie 3.3.1. RPO WM 2014-2020, projekt „Innowacyjna Małopolska” oraz ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej pomoc techniczna RPO WM 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Zamawiający zgodnie z treścią art. 43 ust. 2b pkt 1) ustawy Pzp opublikował wstępne ogłoszenie informacyjne,które zawierało wszystkie informacje wymagane dla ogłoszenia o zamówieniu, w zakresie, w jakim były one dostępne w chwili publikacji wstępnego ogłoszenia informacyjnego, i zostało ono zamieszczone w profilu nabywcy na co najmniej 35 dni i nie więcej niż 12 miesięcy przed dniem przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Zamawiający w celu skrócenia terminu składania ofert zamieścił wstępne ogłoszenie informacyjne 2019/S 244-600337 z 18.12.2019, na BIP-ie 18.12.2019.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 033-077607
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Kampania promocyjno-informacyjna wydarzeń w ramach projektu innowacyjna Małopolska, w tym małopolskiego festiwalu innowacji

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
29/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: White Octopus Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Williama Heerleina Lindleya 16
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-013
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Mastermind Media Sp. z o.o.
Adres pocztowy: AL. Jerozolimskie 107
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-011
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 610 485.82 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 549 670.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe, na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości 10 000,00 PLN.

2. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

3. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy, informuje, że najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.

2. Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, przysługuje odwołanie.

3. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/07/2020