We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Usługi - 311313-2014

Wyświetl widok skrócony

13/09/2014    S176    Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Dąbrowa: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

2014/S 176-311313

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Gmina Dąbrowa
Krajowy numer identyfikacyjny: 1609022
Adres pocztowy: ul. ks. prof. Józefa Sztonyka 56
Miejscowość: Dąbrowa
Kod pocztowy: 49-120
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Gminy Dąbrowa
Osoba do kontaktów: Grzegorz Jeziorański
E-mail: or@gminadabrowa.pl
Tel.: +48 774641010
Faks: +48 774641010

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.gminadabrowa.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Dąbrowa, w okresie: 2015-2016
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Teren Gminy Dąbrowa

Kod NUTS PL522

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1.Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Dąbrowa, w okresie: 2015-2016.
2.Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:
a)zbiórkę odpadów komunalnych z podziałem m.in. na:
-niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
-selektywnie zbierane odpady komunalne (makulatura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe),
-odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zawierającego substancje niebezpieczne,
-odpady ulegające biodegradacji powstające w gospodarstwach domowych,
-odpady budowlane i rozbiórkowe,
-odpady wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon,
b)Wyposażenie nieruchomości w pojemniki, worki plastikowe, kontenery i worki big-bag,
c)Odzysk lub unieszkodliwianie zebranych odpadów komunalnych
3.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, został określony w istotnych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i stanowią jej integralną część.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90000000, 90512000, 90513100, 90514000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Zakres zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Dąbrowa. Podstawowe dane:
a)liczba mieszkańców, którzy będą objęci usługą odbierania odpadów komunalnych stałych w Gminie Dąbrowa – około 7700,
b)liczba gospodarstw domowych – około 2400,
c)liczba pojemników 80 litrów przeznaczonych do gromadzenia odpadów zmieszanych – około 330,
d)liczba pojemników 120 litrów przeznaczonych do gromadzenia odpadów zmieszanych – około 2100,
e)liczba pojemników 240 litrów przeznaczonych do gromadzenia odpadów zmieszanych – około 50,
f)liczba worków na selektywnie zbierane odpady komunalne (makulatura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe):
-do gromadzenia frakcji odpadów: makulatura, opakowania wielomateriałowe o pojemności 120 litrów – około 2400 / miesiąc,
-do gromadzenia frakcji odpadów: szkło o pojemności 60 litrów – około 4800 / miesiąc,
-do gromadzenia frakcji odpadów: tworzywa sztuczne, metal o pojemności 120 litrów – około 2400 / miesiąc,
g)liczba worków o pojemności 120 litrów, przeznaczonych do gromadzenia odpadów zmieszanych – około 10 / miesiąc,
h)liczba worków o pojemności 120 litrów, przeznaczonych do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji – około 10 / miesiąc,
i)liczba pojemników 120 litrów przeznaczonych do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji – około 100,
j)liczba pojemników 240 litrów przeznaczonych do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji – około 20,
k)liczba pojemników 1100 litrów przeznaczonych do gromadzenia odpadów zmieszanych – około 15,
l)liczba pojemników 1100 litrów przeznaczonych do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji– około 8,
m)liczba pojemników 1100 litrów przeznaczonych do gromadzenia odpadów na selektywnie zbierane odpady komunalne (makulatura + opakowania wielomateriałowe , szkło, metale + tworzywa sztuczne) – około 24,
n)liczba urządzeń do gromadzenia odpadów budowlanych i rozbiórkowych:
-worek big – bag (pojemność 1m3) – około 10,
-kontener (pojemność 1,7 m3) – około 2,
o)przewidywana ilość odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych z terenu gminy Dąbrowa w okresie roku wynosi: około 2162 ton/rok,
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.1.2015. Zakończenie 31.12.2016

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% ceny brutto podanej w ofercie.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Uregulowane w istotnych postanowienia umowy - załącznik do SIWZ
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Umowa regulująca współpracę tych Wykonawców
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1.Zamawiający wymaga aby wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia :
1)Spełniali warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; tj.:
-posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu i zbierania odpadów, wydane przez właściwy organ;
-posiadają wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska;
-posiadają wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Dąbrowa;
2)Nie podlegali wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawcy powinni złożyć:
nr 1.Oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie może być złożone wspólnie.
nr 2.Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
nr 3.Oświadczenie o braku przynależności lub przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 u.p.z.p. – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.,
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
nr 4.aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, /załącznik Wykonawcy/
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
nr 5.aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
/załącznik Wykonawcy/
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
nr 6.aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
/załącznik Wykonawcy/
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
nr 7.aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, /załącznik Wykonawcy/
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
nr 8.aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, /załącznik Wykonawcy/
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
nr 9.aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. /załącznik Wykonawcy/
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
nr 10.zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu i zbierania odpadów, wydane przez właściwy organ zgodnie z ustawą o odpadach; - warunki określone zostały wyżej/załącznik Wykonawcy/
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.
nr 11.oświadczenia o wpisie do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska; - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SIWZ - warunki określone zostały wyżej
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie może być złożone wspólnie.
nr 12.oświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Dąbrowa. - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 10 do SIWZ - warunki określone zostały wyżej specyfikacji.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie może być złożone wspólnie.
2.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
a)zamiast dokumentu nr 4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b)zamiast dokumentów: nr 5 i 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c)zamiast dokumentów nr 7 i 9 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy;
d)zamiast dokumentu nr 8 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
e)zamiast dokumentów nr 10, 11 i 12 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Dokumenty, o których mowa w ust. 2 lit. a), c) i d), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument o którym mowa w ust. 2 lit. b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
3.Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2 lit a) –d), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
4.Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
5.Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp określonych w - polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 1 dok. nr 2 oraz od nr 4 do nr 9. Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio.
6.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 4 i 5 kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający wymaga aby wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia spełniali warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące: sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj.:
-posiadających odpowiednie środki finansowe lub zdolność kredytową. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej ma potwierdzać, że Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 500 000,00 zł (słownie złotych: pięćset tysięcy złotych).
-posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie niższej niż 500 000,00 zł (słownie złotych: pięćset tysięcy złotych).
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy powinni złożyć:
nr 1.informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – warunki określone zostały wyżej,
/załącznik Wykonawcy/,
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.
nr 2.opłaconą polisę, wraz z dowodem opłacenia składki, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia /załącznik Wykonawcy/,
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: jak wyżej
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający wymaga aby wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia spełniali warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
a)posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonali lub wykonują należycie usługę obejmującą wykonanie
-odbierania odpadów komunalnych od minimum 6 000 osób, o wartości nie mniejszej niż 400 000 zł brutto rocznie oraz czasie świadczenia nie krótszym niż 12 kolejnych miesięcy.
-odbierania odpadów segregowanych (selektywna zbiórka odpadów) w systemie workowym od minimum 6 000 osób w czasie świadczenia nie krótszym niż 12 kolejnych miesięcy.
b)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: dysponuje lub będzie dysponować samochodami do odbioru odpadów spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym oraz innymi przepisami szczególnymi (w tym rozporządzeniem ministra środowiska Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Dz.U.2013.122), w celu realizacji zamówienia, w tym:
-pojazdami do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych – min. 3 pojazdy,
-pojazdami do odbierania odpadów ulegających biodegradacji – min. 1 pojazdy,
-pojazdami do odbierania odpadów selektywnie zbieranych – min. 2 pojazdy,
-pojazdem do odbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych – min. 1 pojazd,
-pojazdem do odbierania odpadów wielkogabarytowych – min. 1 pojazd,
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy powinni złożyć:
nr 1. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie w okresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do specyfikacji – warunki zostały określone wyżej,
UWAGA!
Dowodami, o których mowa wyżej są:
-poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
-w przypadku zamówień na usługi – oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać takiego poświadczenia.
W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa wyżej zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.
nr 2.wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do specyfikacji - warunki określone zostały wyżej,
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
jak wyżej
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
OR.271.15.2014
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
23.10.2014 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 23.10.2014 - 10:15

Miejscowość:

Otwarcie ofert nastąpi w Dąbrowie ul. Ks. J. Sztonyka 56, pok. 106 /sala konferencyjna/

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: Druga połowa 2016 roku
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
1. Strony dopuszczają zmianę istotnych postanowień niniejszej umowy zgodnie z wymogami artykułu 144 ustawy PZP w przypadku wystąpienia następujących okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy tj.:
a)zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,
b)wystąpienia urzędowej zmiany stawki podatku VAT zaistniałej po dacie zawarcia umowy.
2.Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające stanowiące nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy P.z.p.
3. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

4. Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.gminadabrowa.pl/index.php?p=81, specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również pod adresem: W siedzibie Zamawiającego pok. nr 10.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 pzp., albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Departamentu Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11.9.2014