Usługi - 311390-2020

03/07/2020    S127

Polska-Łódź: Usługi dostawy oprogramowania

2020/S 127-311390

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Łódzki
Krajowy numer identyfikacyjny: PL 724-000-32-43
Adres pocztowy: ul. Narutowicza 68
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-136
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sebastian Rudziński
E-mail: przetargi@uni.lodz.pl
Tel.: +48 426354353
Faks: +48 42634326

Adresy internetowe:

Główny adres: www.uni.lodz.pl

Adres profilu nabywcy: http://bip.uni.lodz.pl/index.php/strona/szczegoly/profil-nabywcy

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa i wdrożenie systemu do obsługi procesów rekrutacji wraz z usługą powdrożeniową

Numer referencyjny: 36/ZP/2019
II.1.2)Główny kod CPV
72268000 Usługi dostawy oprogramowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wdrożenie, uruchomienie wraz z usługą powdrożeniową kompleksowego Systemu informatycznego do obsługi procesów rekrutacji (zwanego dalej Systemem) prowadzonych przez Biuro Współpracy z Zagranicą UŁ (BWZ UŁ).

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 207 900.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72253200 Usługi w zakresie wsparcia systemu
72254000 Testowanie oprogramowania
72265000 Usługi konfiguracji oprogramowania
72310000 Usługi przetwarzania danych
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
II.2.4)Opis zamówienia:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wdrożenie, uruchomienie wraz z usługą powdrożeniową kompleksowego Systemu informatycznego do obsługi procesów rekrutacji (zwanego dalej Systemem) prowadzonych przez Biuro Współpracy z Zagranicą UŁ (BWZ UŁ), na który składa się:

a) sporządzenie analizy przedwdrożeniowej;

b) wdrożenie na infrastrukturze Zamawiającego Systemu do obsługi procesów rekrutacji prowadzonych przez BWZ UŁ;

c) obsługa powdrożeniowa systemu i jego aktualizacja od momentu wdrożenia do 30.9.2022;

d) przeprowadzenie szkoleń, o których mowa w części IV Opisu przedmiotu zamówienia, umożliwiających efektywne korzystanie z Systemu;

e) udzielenie Zamawiającemu na czas nieokreślony, niewyłącznej i nieprzenaszalnej licencji na korzystanie z Systemu i jego dokumentacji na zasadach określonych w umowie,

f) zapewnienie w ramach ceny oferty przez cały czas trwania umowy systemu serwisowego, umożliwiającego rejestrację, zarządzanie i śledzenie statusu zgłoszeń wad działania Systemu,

g) zestawienie kluczowych terminów wdrożenia przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1c do umowy – Harmonogram ramowy,

h)system zostanie dostosowany do potrzeb Zamawiającego w zakresie przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z regulacjami prawa powszechnego i aktów wewnętrznych Zamawiającego, udostępnionych na etapie analizy przedwdrożeniowej,

i) system w wersji produkcyjnej zostanie oddany do użytkowania Zamawiającemu z dniem 31 lipca 2020,

j) minimalny zakres danych przechowywanych w systemie jest zawarty w Załączniku nr 1e do SIWZ.

3.2. Przedmiot zamówienia jest realizowanych w ramach projektu: „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach PO WER. Projekt jest realizowany przez Uniwersytet Łódzki w ramach konkursu NCBiR POWR.03.05.00-IP.08.00-PZ1/17, na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z092/17 z 28.6.2018.

3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a do SIWZ.

3.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3.5. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

3.6. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

3.7. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

3.8. Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

3.9. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Ofertą równoważną jest przedmiot o co najmniej takich samych lub lepszych parametrach technicznych i funkcjonalnych spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego w załączniku nr 1a do SIWZ. Równoważność będzie badana za pomocą Tabeli 2 – Funkcjonalność systemu – zał. nr 1b do SIWZ.

3.10. Zamawiający, działając zgodnie z art. 24aa Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3.11. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności realizowane przez zatrudnione przez niego osoby w zakresie obsługi powdrożeniowej.

Wymagania określające w szczególności sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Przedmiot zamówienia jest realizowanych w ramach projektu: „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach PO WER. Projekt jest realizowany przez Uniwersytet Łódzki w ramach konkursu NCBiR POWR.03.05.00-IP.08.00-PZ1/17, na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z092/17 z 28.6.2018.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zgodnie z zawartym w dniu 29 maja 2020 r. aneksem nr 2 do umowy nr 36/ZP/2019 uległ zmianie termin wykonania wdrożenia Systemu. Nowe termin strony ustaliły na dzień 31 lipca 2020 r.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 092-222507
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Dostawa i wdrożenie systemu do obsługi procesów rekrutacji wraz z usługą powdrożeniową

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
02/09/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Asseco Data Sytems S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: PL5170359458
Adres pocztowy: ul. Podolska 21
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-321
Państwo: Polska
E-mail: aHCM@assecods.pl
Tel.: +48 585509500
Faks: +48 587404099

Adres internetowy: www.assecods.pl

Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 207 900.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 207 624.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a) cena oferty brutto (C) – 50 %,

b) funkcjonalność systemu (F) – 40 %,

c) posiadanie mechanizmu integracji z systemem USOS (U) – 10 %.

2. Każdy wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania musi wnieść wadium w wysokości: 5 000 PLN (słownie zł: pięć tysięcy złotych 00/100). Wpłacona przez wykonawcę kwota wadium powinna również uwzględniać ewentualne koszty związane z prowizją bankową za przelew kwoty wadium na konto wskazane przez Zamawiającego. Szczegółowe postanowienia w tym zakresie zawiera pkt 12 SIWZ.

3. Zamawiający wymaga złożenia (przed podpisaniem umowy) zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Szczegółowe postanowienia w tym zakresie zawiera pkt 2 SIWZ.

4. Sposób komunikacji Wykonawcy z Zamawiającym w toku postępowania określa pkt 11 SIWZ.

5. Tryb i forma złożenia oferty została określona w pkt 14 SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

24.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych.

24.2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane środkami komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli została przesłana w inny sposób.

24.3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego.

24.4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

24.5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

24.6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

24.7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł się zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

24.8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora publicznego jest równoważne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/06/2020