Usługi - 311867-2020

03/07/2020    S127

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji systemów komputerowych

2020/S 127-311867

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: PGE Energia Ciepła S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: KRS: 0000013479
Adres pocztowy: ul. Złota 59
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-120
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Michał Chudzik
E-mail: michal.chudzik@gkpge.pl
Tel.: +48 327391116
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.pgeenergiaciepla.pl/
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor elektroenergetyczny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Utrzymanie systemów DCS Ovation na blokach 1–8 w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Rybniku

II.1.2)Główny kod CPV
72514300 Usługi w zakresie konserwacji systemów komputerowych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie systemów DCS Ovation na blokach energetycznych 1–8 w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Rybniku.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 1 066 140.00 PLN
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

PGE Energia Ciepła S.A., Oddział w Rybniku, 44-207 Rybnik, ul. Podmiejska, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: utrzymanie systemów DCS Ovation na blokach 1–8 w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Rybniku. Zakres prac obejmuje w szczególności:

a) utrzymanie przez Wykonawcę stałej gotowości do prowadzenia działalności serwisowej na rzecz Zamawiającego,

b) wsparcie zdalne prowadzone drogą mailową, telefoniczną i poprzez zdalne połączenie VPN,

c) wsparcie i aktualizację licencji dla zainstalowanych u Zamawiającego modułów OSC i oprogramowania antywirusowego,

d) realizację planowanych przeglądów systemów DCS, LFC i OSC,

e) dokonywanie napraw interwencyjnych urządzeń na wezwanie Zamawiającego (usuwanie usterek i awarii), z dotrzymaniem wymaganych terminów,

f) archiwizacja oprogramowania aplikacyjnego dla systemów DCS i LFC,

g) wykonanie usług w zakresie wykonywania strojeń układów regulacji,

h) wykonywanie zmian programowych w systemie DCS według wytycznych zamawiającego,

i) świadczenie wsparcia technicznego, dostawę części zamiennych do wykonania prac serwisowych i interwencyjnych z dotrzymaniem wymaganych terminów. W ramach umowy wyłącza się możliwość dostaw wszelkich licencji systemowych Wykonawcy oraz licencji stron trzecich,

j) wykonywanie i przekazywanie zamawiającemu zaakceptowanych raportów, protokołów z przeprowadzonych czynności,

k) wykonywanie analiz podatności cyberbezpieczeństwa zgłaszanych przez służby PGE-CSIRT oraz usuwanie podatności cyberbezpieczeństwa zgłaszanych przez służby PGE-CSIRT.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 241-593373
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Nazwa:

Utrzymanie systemów DCS Ovation na blokach 1–8 w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Rybniku

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
24/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Emerson Process Management Sp. z o.o.
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 033 800.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 066 140.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w zw. z art. 134 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwaną alej „Pzp”.

2. Zamawiający przewiduje zastosowanie, zgodnie z art. 24aa Pzp, tzw. procedury odwróconej (tj. w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu).

3. Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami do SIWZ.

4. Do oferty Wykonawca winien załączyć:

a) wypełnione i podpisane oświadczenie wstępne Wykonawcy – JEDZ;

b) wypełnione i podpisane oświadczenia wstępne podwykonawców – JEDZ, jeśli Wykonawca korzysta z zasobów tych podmiotów na podstawie art. 22a ustawy Pzp;

c) wypełnione i podpisane zobowiązania innych podmiotów, jeśli Wykonawca korzysta z zasobów tych podmiotów na podstawie art. 22a ustawy Pzp;

d) stosowne pełnomocnictwa;

e) w przypadku zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, Wykonawca załączy uzasadnienie;

f) dowód wniesienia wadium. W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej – skan dowodu wpłaty wadium. W przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna – dokument wniesienia wadium zgodnie z zapisami pkt 18.6 SIWZ.

5. Wymaga się, aby oferta oraz JEDZ były podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, w tym oświadczenia wstępnego odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. portalu zakupowego pod adresem https://www.swpp2.gkpge.pl (dalej zwany portalem zakupowym).

7. Aby złożyć ofertę w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany do dokonania rejestracji w systemie zakupowym dostępnym pod adresem: https://www.swpp2.gkpge.pl. System zakupowy jest zintegrowany z platformą OnePlace firmy Marketplanet. Zamawiający informuje, iż przy pierwszym logowaniu się Wykonawców do sytemu, konieczne jest przejście przez ścieżkę rejestracji do strefy dostawców OnePlace. Wszystkich zainteresowanych udziałem w postępowaniu zakupowym, a nie zarejestrowanych w systemie zakupowym, prosimy o dokonanie rejestracji bez zbędnej zwłoki, ponieważ proces weryfikacji Wykonawcy może potrwać do 3 dni.

8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych (zamieszczanych) za pośrednictwem systemu wynosi 150 MB. Zamawiający określił dopuszczalny format plików zamieszczanych w systemie jako: pdf, doc. docx rtf xps odt, przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie pdf.

9. Oferty, oświadczenia, w tym oświadczenie wstępne, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, kierując wniosek na portalu zakupowym.

11. Wymaga się, aby oferta oraz JEDZ były podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i powinny być sporządzone w języku polskim. Dokumenty dołączone do oferty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

12. Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str.1), dalej „RODO”, informuje, iż szczegółowe postanowienia w tym zakresie zawarto we wzorze umowy w SIWZ oraz na stronie

https://pgeenergiaciepla.pl/Ochrona-Danych-Osobowych/Informacja-w-sprawie-przetwarzania-danych-osobowych-dla-naszych-partnerow2

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Terminy wniesienia odwołania:

6.1 odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

6.2 odwołanie wobec treści Ogłoszenia o Zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

6.3 odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 33.6.1 i 33.6.2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

6.4 jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

6.4.1 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

6.4.2 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI Pzp.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/06/2020