Dostawy - 312959-2020

06/07/2020    S128

Polska-Olsztyn: Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne

2020/S 128-312959

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 281358034
Adres pocztowy: ul. Knosały 3/5 B
Miejscowość: Olsztyn
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Kod pocztowy: 10-015
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sławomir Chmarycz
E-mail: przetargi@zdzit.olsztyn.eu
Tel.: +48 895443261
Faks: +48 895443113

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zdzit.olsztyn.eu

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna administracji samorządowej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie funkcjonalności i implementacji obsługi karty miejskiej (OKM) w istniejących parkomatach dla celów zróżnicowania opłat (dla posiadaczy OKM) wraz z modernizacją urządzeń (...)

Numer referencyjny: NZ.2510.15.2020
II.1.2)Główny kod CPV
31700000 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Wykonanie funkcjonalności i implementacji obsługi karty miejskiej (OKM) w istniejących parkomatach dla celów zróżnicowania opłat (dla posiadaczy OKM) wraz z modernizacją urządzeń o możliwość płatności kartami płatniczymi

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 366 400.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Olsztyn, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Wykonanie prac adaptacyjnych związanych ze 96 parkomatami pracującymi w strefie płatnego parkowania dla uruchomienia funkcjonalności i implementacji obsługi OKM dla zróżnicowania opłat.

2. Wykonawca dodatkowo zapewni:

a) doposażenie parkomatów w terminale do dokonywania płatności kartami bankowymi, bezkontaktowymi w systemach PayPass, PayWave bez konieczności wprowadzania kodu PIN;

b) doposażenie parkomatów w klawiatury alfanumeryczne w układzie qwerty do wprowadzania numeru rejestracyjnego pojazdu;

c) dostosowanie systemu zasilania w parkomatach, w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania terminali do dokonywania płatności kartami bankowymi;

d) zmianę oprogramowania parkomatów;

e) dostosowanie oprogramowania centralnego systemu zarządzającego parkomatami do rejestracji i prezentacji wszystkich nowych typów danych;

f) pełnienie serwisu techniczno-eksploatacyjnego w zakresie wszystkich nowych urządzeń (moduły, terminale,klawiatury, itp.) i funkcjonalności parkomatów.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja i rękojmia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 091-216438
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Wykonanie funkcjonalności i implementacji obsługi karty miejskiej (OKM) w istniejących parkomatach dla celów zróżnicowania opłat (dla posiadaczy OKM) wraz z modernizacją urządzeń (...)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
30/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Sprint S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: 7390204115
Miejscowość: Olsztyn
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Kod pocztowy: 10-062
Państwo: Polska
E-mail: warszawa@sprint.pl
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 366 400.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 183 409.37 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Realizacja prac związanych z modernizacją i doposażeniem 96 parkomatów oraz systemu do zarządzania parkomatami i OKM.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/07/2020