Usługi - 313417-2015

Wyświetl widok skrócony

05/09/2015    S172    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie

2015/S 172-313417

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Biuro Polskiej Komisji Akredytacyjnej
ul. Żurawia 32/34
Osoba do kontaktów: Maciej Kobielski
00-515 Warszawa
Polska
Tel.: +48 226220718
E-mail: biuro@pka.edu.pl
Faks: +48 226211584

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.pka.edu.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: inna jednostka budżetowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: obsługa administracyjna i finansowa Polskiej Komisji Akredytacyjnej
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Świadczenie usług hotelarskich na terenie Polski.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 17: Usługi hotelarskie i restauracyjne
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług hotelowych na terenie Polski dla Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

55100000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 821 010 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 80
2. Kategorie zaproponowanych hoteli w grupie A. Waga 20
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZamPub 251-03/15
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 108-196398 z dnia 6.6.2015

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
31.8.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Furnel Travel International Sp. z o.o.
Kopernika 3
00-367 Warszawa
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 936 000 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
2.9.2015