Usługi - 313905-2020

06/07/2020    S128

Polska-Kraków: Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem

2020/S 128-313905

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski
Adres pocztowy: ul. Basztowa 22
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 31-156
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Renata Bednarska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Generalny, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
E-mail: przetargi@umwm.pl
Tel.: +48 126303372
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.malopolska.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.malopolska.pl/umwm/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Organizacja struktury zarządczej i animacja procesu przedsiębiorczego odkrywania w ramach wybranej inteligentnej specjalizacji Województwa Małopolskiego (pilotaż)

Numer referencyjny: SG-VIII.272.1.2020
II.1.2)Główny kod CPV
72224000 Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja struktury zarządczej i animacja procesu przedsiębiorczego odkrywania w ramach wybranej inteligentnej specjalizacji Województwa Małopolskiego (pilotaż).

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) zawarty jest w załączniku nr 3 do SIWZ.

3. Warunki realizacji zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

4. Jeśli w opisach przedmiotu zamówienia występują: nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, parametrów, przeznaczenia.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo małopolskie

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja struktury zarządczej i animacja procesu przedsiębiorczego odkrywania w ramach wybranej inteligentnej specjalizacji Województwa Małopolskiego (pilotaż).

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) zawarty jest w załączniku nr 3 do SIWZ.

3. Warunki realizacji zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

4. Oznaczenie wg CPV: 722224000-1 Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem.

5. Jeśli w opisach przedmiotu zamówienia występują: nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, parametrów, przeznaczenia.

6. Zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 3a ustawy nie wymaga, aby osoba/osoby uczestnicząca(-e) w realizacji zamówienia, była/były zatrudniona(-e) przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

7. Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany ze środków EFS, w ramach priorytetu 13 PT RPO WM.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowy indeks literatury / Waga: 21
Kryterium jakości - Nazwa: Zakres osobogodzinowy asysty wykonawczej / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Metody aktywizacji / Waga: 24
Cena - Waga: 40
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany ze środków EFS, w ramach priorytetu 13 PT RPO WM.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamówienie należy wykonać: do 18 miesięcy od daty podpisania umowy (jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r.).

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 098-234837
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Organizacja struktury zarządczej i animacja procesu przedsiębiorczego odkrywania w ramach wybranej inteligentnej specjalizacji Województwa Małopolskiego (pilotaż)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy informuje, że najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Przed upływem terminu składania ofert wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe, na czas równy okresowi związania ofertą, w wysokości 5 000,00 PLN, słownie: pięć tysięcy złotych.

3. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

4. Zamówienie należy wykonać: do 18 miesięcy od daty podpisania umowy (jednak nie dłużej niż dodnia 31 grudnia 2021 r.).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.

2. Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, przysługuje odwołanie.

3. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/07/2020