Usługi - 313937-2020

06/07/2020    S128

Polska-Bielsko-Biała: Usługi programowania oprogramowania systemowego i dla użytkownika

2020/S 128-313937

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Bielski
Adres pocztowy: Piastowska 40
Miejscowość: Bielsko-Biała
Kod NUTS: PL225 Bielski
Kod pocztowy: 43-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jacek Kuliński
E-mail: jacek.kulinski@powiat.bielsko.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.powiat.bielsko.pl

Adres profilu nabywcy: http://bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5384&js=1

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostarczenie rozbudowanego systemu teleinformatycznego i szkolenia

Numer referencyjny: BZ.272.21.2019.HM
II.1.2)Główny kod CPV
72211000 Usługi programowania oprogramowania systemowego i dla użytkownika
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

„Dostarczenie rozbudowanego systemu teleinformatycznego i szkolenia” w ramach realizacji projektu pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego funduszu rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 544 715.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38221000 Geograficzne systemy informacyjne (GIS lub równorzędne)
48310000 Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów
48600000 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne
48700000 Pakiety oprogramowania użytkowego
72240000 Usługi analizy systemu i programowania
72268000 Usługi dostawy oprogramowania
72262000 Usługi rozbudowy oprogramowania
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
72314000 Usługi gromadzenia oraz scalania danych
80533100 Usługi szkolenia komputerowego
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225 Bielski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji zamówienia będzie Powiat Bielski, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

1) dostarczenie i wdrożenie systemu PZGiK, wraz dostawą wydajnego silnika bazy danych oraz wykonanie bezstratnej migracji i integracji w dostarczonym systemie wszystkich wymienionych poniżej cyfrowych zbiorów i baz danych:

a) EGiB – Ewidencja Gruntów i Budynków – rejestr publiczny prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków;

b) GESUT – Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu – rejestr publiczny prowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT;

c) BDOT500 – Baza Danych Obiektów Topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, jak również tworzenia mapy zasadniczej jako standardowego opracowania kartograficznego – rejestr publiczny prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej;

d) BDSOG – Baza Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych – rejestr publiczny prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;

e) RCiWN – Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości – rejestr publiczny prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków;

f) zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych wraz z powiązanymi zamówieniami;

g) archiwum zasobu wraz z metadanymi i geolokalizacją;

h) dostarczenie funkcjonalności pozwalającej na zdalną obsługę geodetów przez Internet, wraz z możliwością opłaty zamówienia przez serwis płatności elektronicznych;

2) integracja dostarczonego systemu PZGiK z system do elektronicznego zarządzania dokumentacją funkcjonującym w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej;

3) integracja dostarczonego systemu PZGiK z systemami ePUAP/SEKAP;

4) wdrożenie e-usług;

5) szkolenie pracowników Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej w zakresie administracji i obsługi dostarczonego i rozbudowanego systemu PZGiK;

6) świadczenie usługi gwarancyjnej w wymaganym okresie oraz zgodnie z wymaganymi zasadami.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: czas usunięcia awarii lub błędów / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

022G/15

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Termin realizacji umowy obejmuje również czynności opisane w § 7 umowy.

2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 46 000,00 PLN.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Na podstawie art. 43 ust. 2b pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający w dniu 24 października 2019 r. wysłał Wstępne ogłoszenie informacyjne mające na celu skrócenie terminu składania ofert (nr ogłoszenia2019/S 209-510451). Ogłoszenie zostało zamieszczone w profilu nabywcy w dniu 29 października 2019 r. (tj. co najmniej 35 dni i nie więcej niż 12 miesięcy przed dniem przekazania niniejszego ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej).

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 248-614843
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Dostarczenie rozbudowanego systemu teleinformatycznego i szkolenia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
25/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Bernard Bielecki Geomatyka-Kraków
Adres pocztowy: ul. Mała Góra 30
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-864
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Mariusz Kasperkiewicz Geomatyka-Kraków
Adres pocztowy: ul. Mała Góra 30
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-864
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Jacek Łaguz Geomatyka-Kraków
Adres pocztowy: ul. Mała Góra 30
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-864
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Stanisław Łaguz Geomatyka-Kraków
Adres pocztowy: ul. Mała Góra 30
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-864
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Grzegorz Marecik Geomatyka-Kraków
Adres pocztowy: ul. Mała Góra 30
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-864
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Jarosław Repetnik Geomatyka-Kraków
Adres pocztowy: ul. Mała Góra 30
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-864
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 544 715.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 808 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Bielski – Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40;

2) kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@powiat.bielsko.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostarczenie rozbudowanego systemu teleinformatycznego i szkolenia (...), nr sprawy BZ.272.21.2019.HM prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; W przypadku gdy wykonywanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

*Wyjaśnienie: skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianę wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.

**Wyjaśnienie: Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/07/2020