Usługi - 314199-2020

06/07/2020    S128

Polska-Lublin: Usługi drukowania

2020/S 128-314199

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
Adres pocztowy: ul. Tadeusza Szeligowskiego 24
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 20-883
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Ciesielczuk
E-mail: przetargi.ias.lublin@mf.gov.pl
Tel.: +48 814522300
Faks: +48 814522306

Adresy internetowe:

Główny adres: www.lubelskie.kas.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Sprawy gospodarcze i finansowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługa wdrożenia i utrzymywania obsługi wydruku na rzecz Izby Administracji Skarbowej w Lublinie i podległych jednostek.

Numer referencyjny: 0601-ILZ.260.33.2019
II.1.2)Główny kod CPV
79810000 Usługi drukowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wdrożenia i utrzymywania obsługi wydruku na rzecz Izby Administracji Skarbowej w Lublinie i podległych jednostek.

2. Realizacja przedmiotu umowy obejmuje w szczególności:

1) dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych i drukujących;

2) zapewnienie możliwości drukowania, kopiowania i skanowania dokumentów na urządzeniach wydzierżawionych i urządzeniach własnych Zamawiającego poprzez instalację i uruchomienie na serwerach Zamawiającego systemu do obsługi wydruku;

3) zapewnienie kompleksowej obsługi serwisowej urządzeń Wykonawcy i urządzeń Zamawiającego;

4) przeszkolenie w miejscu instalacji urządzenia wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie podstawowej obsługi urządzenia;

5) udostępnienie platformy do zgłaszania awarii urządzeń.

3. Termin na uruchomienie obsługi wydruku – do 60 dni od daty zawarcia umowy (w zależności od terminu zaoferowanego w ofercie).

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 5 820 292.80 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48421000 Pakiety oprogramowania do zarządzania urządzeniami
79810000 Usługi drukowania
50323000 Naprawa i konserwacja komputerowych urządzeń peryferyjnych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL81 Lubelskie
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wdrożenia i utrzymywania obsługi wydruku na rzecz Izby Administracji Skarbowej w Lublinie i podległych jednostek.

2. Realizacja przedmiotu umowy obejmuje w szczególności:

1) dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych i drukujących;

2) zapewnienie możliwości drukowania, kopiowania i skanowania dokumentów na urządzeniach wydzierżawionych i urządzeniach własnych Zamawiającego poprzez instalację i uruchomienie na serwerach Zamawiającego systemu do obsługi wydruku;

3) zapewnienie kompleksowej obsługi serwisowej urządzeń Wykonawcy i urządzeń Zamawiającego;

4) przeszkolenie w miejscu instalacji urządzenia wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie podstawowej obsługi urządzenia;

5) udostępnienie platformy do zgłaszania awarii urządzeń.

3. Termin na uruchomienie obsługi wydruku – do 60 dni od daty zawarcia umowy (w zależności od terminu zaoferowanego w ofercie).

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto oferty / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin wdrożenia systemu OW / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Czas reakcji na zgłoszoną awarię / Waga: 20
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji:

1) prawo opcji przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia podstawowego do 50 % ogólnego wolumenu wydruków, określonego w załączniku nr 1 do umowy;

2) Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w terminie obowiązywania umowy;

3) skorzystanie z prawa opcji nie będzie stanowiło zmiany umowy;

4) uruchomienie opcji może nastąpić w zależności od potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje prawo domagania się realizacji zamówienia w zakresie poszerzonym, jeżeli Zamawiający nie skorzysta z prawa opcji w toku realizacji umowy;

5) uruchomienie prawa opcji nastąpi poprzez złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji, w określonym przez niego zakresie, zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 247-609765
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
15/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Euvic Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Przewozowa 32
Miejscowość: Gliwice
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Kod pocztowy: 44-100
Państwo: Polska
E-mail: info@euvic.pl
Tel.: +48 322794942
Faks: +48 322794942

Adres internetowy: www.euvic.pl

Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: BlueBrain Sp. z o.o. Sp. k.
Adres pocztowy: ul. ks. Trockiego 22
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-394
Państwo: Polska
E-mail: info@bluebrain.pl
Tel.: +48 123571740
Faks: +48 124466708

Adres internetowy: www.bluebrain.pl

Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 7 376 101.46 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 5 820 292.80 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej opisane w dziale VI art. 179 – 198g ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Terminy na wniesienie odwołania regulują przepisy art. 182 ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postepu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/07/2020