Usługi - 314237-2020

06/07/2020    S128

Polska-Warszawa: Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne

2020/S 128-314237

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 098-234839)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Urząd m.st. Warszawy
Adres pocztowy: pl. Bankowy 3/5
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-950
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jolanta Kotowicz
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://umw.ezamawiajacy.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Doradztwo technologiczne i systemowe w ramach projektu „Wirtualny warszawski program funkcjonalny” (Virtual WOF), współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego 2014–2020

Numer referencyjny: ZP/JK/271/III-71/20
II.1.2)Główny kod CPV
72220000 Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie w oparciu o stworzoną w ramach zamówienia mapę interakcji z użytkownikiem, cyfrowego rozwiązania mikro-nawigacji na terenie m.st. Warszawy oraz 16 gmin WOF dla dwóch grup użytkowników: osób niewidomych i słabowidzących oraz mieszkańców i turystów bez niepełnosprawności wzroku. System ma objąć dwa różne wymiary mikro-nawigacji:

a) poruszanie się (nawigacja) po wskazanych budynkach użyteczności publicznej;

b) poruszanie się (nawigacja) w budynkach/stacjach metra i na terenie węzłów komunikacyjnych.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/07/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 098-234839

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 01/07/2020
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 20/07/2020
Czas lokalny: 13:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 01/07/2020
Czas lokalny: 13:15
Powinno być:
Data: 20/07/2020
Czas lokalny: 13:15
VII.2)Inne dodatkowe informacje: