Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 314307-2020

06/07/2020    S128

Polska-Warszawa: Usługi pomocy technicznej

2020/S 128-314307

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 106-257030)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Adres pocztowy: Grzybowska 80/82
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-844
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Michał Janocha
E-mail: michal.janocha@wody.gov.pl
Tel.: +48 327774994
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wodypolskie.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Specjalistyczna pomoc techniczna w zakresie projektu „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice, woj. opolskie – etap II”

Numer referencyjny: GL.ROZ.2810.53.2020.MJ
II.1.2)Główny kod CPV
71356200 Usługi pomocy technicznej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są usługi specjalistycznej pomocy technicznej w zakresie wspierania jednostki realizującej projekt pn. „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice – woj. opolskie – etap II”, obejmującego przebudowę jazów sektorowych na jazy klapowe w Dobrzeniu, Groszowicach i Krepie. Wykonawca będzie doradzał JRP w bieżącym zarządzaniu, administrowaniu i monitorowaniu wszelkich działań i zadań związanych z realizacją projektu, wspierając JRP w obszarze prawnym i technicznym, celem spełnienia wymogów i warunków zawartych w umowach z wykonawcami robót, dostaw i usług, umowie o dofinansowanie oraz obowiązujących aktach prawnych i wytycznych POIiŚ.

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

2. Zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/07/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 106-257030

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 08/07/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 20/07/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 08/07/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 20/07/2020
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: