Usługi - 314670-2020

06/07/2020    S128

Polska-Katowice: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

2020/S 128-314670

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adres pocztowy: ul. Powstańców 30
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Kod pocztowy: 40-039
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Polska Grupa Górnicza S.A., Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji Polska Grupa Górnicza, 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10
E-mail: p.kozub@pgg.pl
Tel.: +48 327166645
Faks: +48 327293633

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pgg.pl

Adres profilu nabywcy: http://pgg.pl/dostawcy/przetargi

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.6)Główny przedmiot działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Udostępnienie usług asysty technicznej i konserwacji oprogramowania firmy Oracle oraz usług zaawansowanego wsparcia ACS

Numer referencyjny: 531900692
II.1.2)Główny kod CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest udostępnienie usług asysty technicznej i konserwacji (tzw ATIK) oprogramowania firmy Oracle przez okres 36 miesięcy począwszy od dnia 1 stycznia 2020 r. (kontynuacja dotychczasowego zakresu usług ATIK) oraz udostępnienie usług zaawansowanego wsparcia ACS (Advanced Customer Services) firmy Oracle przez okres 12 miesięcy począwszy od dnia 1 stycznia 2020 r.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 2 998 500.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
II.2.4)Opis zamówienia:

Udostępnienie usług asysty technicznej i konserwacji (tzw ATIK) oprogramowania firmy Oracle przez okres 36 miesięcy począwszy od dnia 1 stycznia 2020 r. (kontynuacja dotychczasowego zakresu usług ATIK) oraz udostępnienie usług zaawansowanego wsparcia ACS (Advanced Customer Services) firmy Oracle przez okres 12 miesięcy począwszy od dnia 1 stycznia 2020 r.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 248-616772
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Nazwa:

Udostępnienie usług asysty technicznej i konserwacji oprogramowania firmy Oracle oraz usług zaawansowanego wsparcia ACS

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
04/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Decsoft S.A.
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 179/Poziom+2
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-222
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 3 340 099.98 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 998 500.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Szczegóły określone zostały w części XVIII.

2. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia. Powierzenie realizacji części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłową realizację zamówienia.

3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ.

4. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w Załączniku nr 1 do SIWZ, Zamawiający żąda dołączenia do oferty dokumentów określonych w części XV SIWZ.

5. Forma składanych dokumentów wymaganych zgodnie z częścią XI–XV.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dział VI rozdział 2 ustawy z 29.1.1994 – Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/07/2020