Oficiul pentru Publicații al UE actualizează conținutul acestui site, pentru a reflecta retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Servicii - 315225-2019

08/07/2019    S129    Agenții - Servicii - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

Irlanda-Co Dublin: Prestare de servicii de inginerie și de gestionare de instalații

2019/S 129-315225

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:

Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Eurofound — Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă
Adresă: Wyattville Road, Loughlinstown
Localitate: Co Dublin
Cod NUTS: IE061
Cod poștal: D18 KP65
Țară: Irlanda
Persoană de contact: Lidia Jankowska
E-mail: OSUTenders@eurofound.europa.eu
Telefon: +353 12043100
Fax: +353 12826456

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: http://www.eurofound.europa.eu

Adresa profilului cumpărătorului: http://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/procurement/opportunities/open

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5122
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5122
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Politică socială

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Prestare de servicii de inginerie și de gestionare de instalații

Număr de referinţă: 171902/5068
II.1.2)Cod CPV principal
79993100
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectivul acestei licitații este de a angaja o companie de gestionare a instalațiilor pentru prestarea unei game largi de servicii de întreținere preventivă și reactivă, inclusiv servicii suplimentare (ad-hoc) de întreținere și legate de instalații la sediul Eurofound.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 325 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79993000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: IE061
Locul principal de executare:

sediul Eurofound.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Această ofertă este împărțită în 2 părți, care reflectă modul în care sunt furnizate diferite servicii și natura acestora. Ca urmare a caracterului dual al serviciului care urmează a fi furnizat, ofertanților câștigători li se vor atribui următoarele 2 contracte:

Partea 1: Servicii planificate – întreținere preventivă (contract direct).

Partea 2: Servicii suplimentare (ad-hoc) și întreținere reactivă (contract cadru).

Partea 1 se referă la servicii planificate axate pe întreținerea preventivă. Această parte include servicii de natură recurentă care vor fi planificate pe tot parcursul anului. Pentru aceste servicii va fi atribuit un contract de servicii direct. Partea 2 se referă la servicii ad-hoc. Această parte include în special servicii cu o frecvență mai mică decât anuală și servicii al căror volum exact nu se cunoaște în prealabil. Pentru aceste servicii va fi atribuit un contract-cadru de servicii. Ulterior, Eurofound poate solicita serviciile ad-hoc, iar contractantul trebuie să le presteze pe lângă cele planificate.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 400 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Ambele contracte se vor reînnoi automat de 3 ori, de fiecare dată pentru 12 luni.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Rețineți că valoarea totală estimată de 1 350 000 EUR indicată la Punctul II.1.5) combină valorile ambelor contracte preconizate a fi atribuite ca urmare a acestei licitații (adică pentru partea 1 și partea 2).

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Licitațiile Eurofund sunt deschise persoanelor fizice și juridice din statele membre ale Uniunii Europene și din țări care au semnat un acord special cu Uniunea Europeană în domeniul achizițiilor publice. Pentru informații detaliate, a se consulta următorul link: https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/procurement

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.1)Informații privind o anumită profesie
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 26/08/2019
Ora locală: 23:59
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 5 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 27/08/2019
Ora locală: 11:00
Locul:

ofertele vor fi deschise la birourile Eurofound, sala numărul LH4.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

La deschidere poate participa 1 persoană care reprezintă ofertantul; participarea va fi restrânsă la rolul de observator. Persoanele care intenționează să participe la deschiderea ofertelor trebuie să o informeze în prealabil pe doamna Lidia Jankowska.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Adresă internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

În termen de 2 luni de la notificarea rezultatului procedurii (decizia de atribuire), ofertanții pot introduce o acțiune în anulare. Orice cerere pe care ofertanții o pot adresa sau orice răspuns de la Eurofound sau orice plângere privind administrarea necorespunzătoare nu va avea ca scop sau efect suspendarea termenului-limită pentru introducerea unei acțiuni în anulare sau deschiderea unei noi perioade pentru introducerea unei acțiuni în anulare. Organismul competent pentru audierea procedurilor de anulare este indicat la punctul VI.4.1) din Anunțul de participare.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
01/07/2019