Usługi - 315251-2017

10/08/2017    S152    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura ograniczona 

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego

2017/S 152-315251

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Ministerstwo Rozwoju
BDG-V.2611.23.2017.MR
pl. Trzech Krzyży 3/5
Warszawa
00-507
Polska
Osoba do kontaktów: Milena Rogowska
E-mail: zamowienia@mr.gov.pl
Faks: +48 222738922
Kod NUTS: PL

Adresy internetowe:

Główny adres: www.mr.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Sprawy gospodarcze i finansowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług doradztwa (prawnego, ekonomiczno-finansowego oraz technicznego) dla strony publicznej przy realizacji projektu PPP pn. „Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji”.

Numer referencyjny: BDG-V.2611.23.2017.MR
II.1.2)Główny kod CPV
79111000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradztwa (prawnego, ekonomiczno-finansowego oraz technicznego) dla strony publicznej przy realizacji projektu PPP pn. „Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji”.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 007 869.92 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79400000
79421000
79421100
79000000
66171000
72221000
71310000
71315200
71000000
80510000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradztwa (prawnego, ekonomiczno-finansowego oraz technicznego) dla strony publicznej przy realizacji projektu PPP pn. „Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji”.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 22
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba godzin przeznaczona na realizację zamówienia / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Metodyka realizacji zamówienia / Waga: 30
Cena - Waga: 18
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryterium „Cena” oznacza cenę brutto za roboczo-godzinę wykonywania zamówienia (60 min).

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura ograniczona
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2015/S 212-386276
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
29/05/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Dentons Europe Oleszczuk Sp. k.
ul. Rondo ONZ 1
Warszawa
00-124
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Infralinx Capital Polska Sp. z o.o.
Warszawa
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Fundacja „Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego”
Warszawa
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Ove Arup & Partners International Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce
Warszawa
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 007 869.92 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Niniejsze zamówienie wykonawcze jest udzielane w ramach zawartej umowy ramowej. Ogłoszenie o zamówieniu dotyczące niniejszego zamówienia wskazane w Sekcji IV.2.1 to ogłoszenie o zamówieniu na umowę ramową, w ramach której udzielone zostało przedmiotowe zamówienie.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza/Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/08/2017