Dostawy - 315503-2020

Submission deadline has been amended by:  374839-2020
07/07/2020    S129

Polska-Łódź: Drukarki laserowe

2020/S 129-315503

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Adres pocztowy: al. Kościuszki 4
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-419
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Biuro Obsługi i Realizacji Zamówień Publicznych, III piętro, pok. 22
E-mail: edyta.wysokinska@umed.lodz.pl
Tel.: +42 2725934

Adresy internetowe:

Główny adres: http://umed.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/umed_lodz
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/umed_lodz
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/umed_lodz
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia państwowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sukcesywna dostawa urządzeń drukujących dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Numer referencyjny: ZP/63/2020
II.1.2)Główny kod CPV
30232110 Drukarki laserowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna dostawa urządzeń drukujących

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2.

Zamawiający szacuje, iż zamówienie obejmie maksymalnie 75 szt. urządzeń drukujące.

Realizacja zamówień odbywać się będzie sukcesywnie zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42962000 Urządzenia drukujące i graficzne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centralny Serwis i Magazyn IT Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, pl. Hallera 1, 90-647 Łódź, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna dostawa urządzeń drukujących

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2.

Zamawiający szacuje, iż zamówienie obejmie maksymalnie 75 szt. urządzeń drukujące.

Realizacja zamówień odbywać się będzie sukcesywnie zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Zamawiający oszacował powyższe dane na podstawie zakupów zrealizowanych w ramach dwóch ostatnich umów zawartych przez Zamawiającego.

Nr pozycji

Z załącznika nr 2 Ilości sprzętu o zbliżonych parametrach, zakupionych przez Zamawiającego na podstawie umów ramowych w poprzednich latach

Umowa ZP/69/2018, okres realizacji 11.2018 do 5.2019 Umowa ZP/56/2019, okres realizacji 8.2019 do 6.2020

1 23 15

2 5 9

3 1 5

4 10 18

5 0 1

6 1 2

7 2 3

8 10 9

Powyższa informacja nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zakupu wskazanych w tabeli ilości w ramach realizacji umowy dot. obecnego postępowania.

Jest ona wyłącznie wskazaniem ilości sprzętów zakupionych przez Zamawiającego w ubiegłych

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie okresu gwarancji / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Realizacja zam. odbywać będzie się sukcesywnie, zgodnie z cząstkowymi zamówieniami składanymi przez Zamawiającego stosownie do jego bieżących potrzeb, w ramach kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację, aż do jej pełnego wyczerpania, ale nie dłużej niż przez okres 12 mies. od daty podpisania umowy.

Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie.

Wadium 4 500,00 PLN

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określił warunku

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określił warunku.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:

a) wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

— dostawy co najmniej 30 szt. urządzeń drukujących.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy:

1) składa pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik;

2) wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Termin płatności: do 30 dni od daty otrzymania faktury. Termin realizacji: 30 dni od daty wysłania zamówienia cząstkowego. Okres realizacji 12 miesięcy od daty podpisania lub wyczerpaniu kwoty.

Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnej z opracowanym wzorem umowy – załącznik nr 4 do SIWZ. Wzór umowy, po upływie terminu do składania ofert, nie podlega negocjacjom i złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez Wykonawcę. Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/08/2020
Czas lokalny: 13:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 07/08/2020
Czas lokalny: 13:30
Miejsce:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, al. Kościuszki 4, III piętro, pok. 22, Dział zamówień publicznych, POLSKA.

Oferta zostanie otwarta przy wykorzystaniu platformy: https://platformazakupowa.pl

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Czerwiec 2021 r.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

W SIWZ zawarto warunki udziału w postępowaniu oraz warunki wykazania braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 4. W ust. 6 SIWZ wskazano dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału oraz braku podstaw wykluczenia. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia poniżej wymienionych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1: informacja z Krajowego Rejestru Karnego, odpis z właściwego rejestru lub CEiDG, oświadczenia Wykonawcy zgodne z par. 5 ust. 5, 6 rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzaju dokumentów Dz.U. 2016 poz. 1126, potwierdzony i podpisany przez Wykonawcę – opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ, oświadczenie Wykonawcy zgodnie z załącznikiem 7 i 8 do SIWZ. Wykonawca zgodnie z art. 24 ust. 11 w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 przekazuje za pośrednictwem platformy Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 w ust. 1 pkt 23. Na ofertę składają się: formularz oferty — załącznik nr 1 do SIWZ, jednolity dokument, który stanowi wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, certyfikat potwierdzający spełnienie kryterium nr 2 wydany przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzone przez tę jednostkę jako środek dowodowy potwierdzający zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w kryterium oceny ofert. W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie –upoważnienie dla wspólnego pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w postaci oryginału (lub notarialnie poświadczonej kopii). Upoważnienie do podpisania oferty, o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. Upoważnienie musi być w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7. Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.

Okres związania ofertą: 60 dni.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 19.5 i 19.6 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

c) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

d) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej w formie pisemnej albo elektronicznej.

11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

14. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179 – 198g Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/07/2020