Dostawy - 315788-2020

07/07/2020    S129

Polska-Warszawa: Urządzenia sieciowe

2020/S 129-315788

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Główna Straży Granicznej
Adres pocztowy: Al. Niepodległości 100
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-514
Państwo: Polska
E-mail: zp.bf.kg@strazgraniczna.pl
Tel.: +48 225004358

Adresy internetowe:

Główny adres: www.strazgraniczna.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/kgsg
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://portal.smartpzp.pl/kgsg
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja sieci bezprzewodowych WLAN w jednostkach organizacyjnych SG

Numer referencyjny: 28/BF/BŁiI/20
II.1.2)Główny kod CPV
32420000 Urządzenia sieciowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1) Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

2) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:

a) dostawa wewnętrznych punktów dostępowych systemu dostępu radiowego WLAN w przejściach granicznych wraz ze świadczeniem usługi gwarancji i wsparcia – w ilości maksymalnie 759 kpl.;

b) dostawa i instalacja zewnętrznych punktów dostępowych systemu dostępu radiowego WLAN w przejściach granicznych wraz ze świadczeniem usługi gwarancji i wsparcia – w ilości maksymalnie 459 kpl.;

c) dostawa systemu zarządzania siecią – 1 kpl. wraz ze świadczeniem usługi gwarancji i wsparcia, w tym: serwer zarządzający – 1 szt. i oprogramowanie zarządzające – 1 szt.

3) Komunikacja pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcami (w tym składanie ofert, oświadczeń i pozostała korespondencja) odbywać się będzie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej SmartPZP dostępnej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/kgsg

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32422000 Elementy składowe sieci
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
50000000 Usługi naprawcze i konserwacyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyny i Placówki Straży Granicznej w Kętrzynie, Białymstoku, Chełmie, Przemyślu i w Warszawie, POLSKA, wymienione w dziale IV OPZ.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

a) dostawa wewnętrznych punktów dostępowych systemu dostępu radiowego WLAN w przejściach granicznych wraz ze świadczeniem usługi gwarancji i wsparcia – w ilości maksymalnie 759 kpl.;

b) dostawa i instalacja zewnętrznych punktów dostępowych systemu dostępu radiowego WLAN w przejściach granicznych wraz ze świadczeniem usługi gwarancji i wsparcia – w ilości maksymalnie 459 kpl.;

c) dostawa systemu zarządzania siecią – 1 kpl. wraz ze świadczeniem usługi gwarancji i wsparcia, w tym: serwer zarządzający – 1 szt. i oprogramowanie zarządzające – 1 szt.;

2. Zamawiający zobowiązuje się do realizacji zamówienia w zakresie minimalnym (gwarantowanym), który będzie obejmował dostawę punktów dostępowych wewnętrznych, dostawę i instalację zewnętrznych punktów dostępowych oraz dostawę systemu zarządzania siecią, o których mowa ww. ppkt a, b i c za kwotę wynoszącą co najmniej 3 310 669,00 PLN brutto. W dniu podpisania umowy Zamawiający złoży formularz zamówienia w zakresie minimalnym, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do umowy.

3. Sprzęt dostarczony w ramach realizacji zamówienia będzie sprzętem nowym, nie używanym wcześniej w innych projektach, wolnym od wad fizycznych i prawnych i będzie posiadał stosowny pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej/Unii Europejskiej opartych na gwarancji świadczonej przez producenta sprzętu oraz zostanie wyprodukowany nie wcześniej niż 7 miesięcy przed datą dostawy.

4. Minimalny wymagany okres gwarancji na oferowane urządzenia wynosi 24 miesiące począwszy od dnia podpisania protokołu odbioru dostawy, przy czym długość udzielonej gwarancji stanowi kryterium oceny ofert.

5. Jeżeli w SIWZ do opisania przedmiotu zamówienia użyto oznaczeń lub parametrów wskazujących konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie urządzeń/oprogramowania, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych, przez które należy rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w OPZ, spełniających wymagania Zamawiającego, co najmniej w tym samym zakresie, co wymagania opisane w opisie przedmiotu zamówienia.

W takim wypadku do oferty należy załączyć dokładny opis oferowanych produktów, z którego wynikać będzie zachowanie warunków równoważności. Zaproponowane rozwiązania/produkty równoważne muszą być opisane na tyle szczegółowo, żeby Zamawiający przy ocenie oferty mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących parametrów technicznych oferowanych rozwiązań oraz rozstrzygnąć czy zaproponowane rozwiązania/produkty są równoważne.

6. Wykonawca zrealizuje zamówienie w następujących terminach:

a) w zakresie minimalnym do 17.12.2020;

b) ponad zakres minimalny: do 17.12.2020 – dla zamówień złożonych nie później niż 60 dni przed 17.12.2020 i do 17.12.2021 – dla zamówień złożonych po 17.12.2020 i nie później niż 60 dni przed 17.12.2021.

7. Zamawiający działając na podstawie art. 24aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja i wsparcie / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 17/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy zł. 00/100), zaznaczając cel wpłaty. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowany podpisem elektronicznym przez upoważnionego przedstawiciela gwaranta lub musi wpłynąć ono na rachunek Zamawiającego.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie konkretyzuje przedmiotowego warunku.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie konkretyzuje przedmiotowego warunku.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie konkretyzuje przedmiotowego warunku.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

Przewiduje się zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zakres tych zmian określono w § 11 projektu umowy, stanowiącego załącznik do niniejszej SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/08/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 11/10/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 13/08/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

KGSG Biuro Finansów – Zamówienia Publiczne, 00-463 Warszawa, ul. Podchorążych 38, POLSKA, budynek nr 5. Zamawiający otworzy oferty za pośrednictwem platformy SmartPZP dostępnej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/kgsg

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

2. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wraz z ofertą aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej, zwanego dalej JEDZ.

3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia nw. dokumentów:

— w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

b) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania;

c) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

d) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

4. Ponadto Wykonawca musi złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

5) Ofertę oraz oświadczenie w formie JEDZ, o którym mowa w art. 25a ustawy Pzp, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy.

6. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 ze zmianami opublikowanymi w Dz.U. z 2018 r. poz. 1993 i w Dz.U. z 2019 r. poz. 2447), tj. dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 3a–3e i w pkt 4 składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

7. Wykonawcy spoza terytorium RP oraz Wykonawcy mający siedzibę na terytorium RP w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP składają dokumenty zgodnie z rozporządzeniami wskazanymi w pkt 6 powyżej.

8. Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, Zamawiający może unieważnić przedmiotowe postępowanie, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a (Budynek Adgar Plaza)
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a (Budynek Adgar Plaza)
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/07/2020