Dostawy - 315895-2020

07/07/2020    S129

Polska-Jabłonna-Majątek: Słoneczne moduły fotoelektryczne

2020/S 129-315895

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Jabłonna
Krajowy numer identyfikacyjny: 7132892826
Adres pocztowy: Jabłonna-Majątek 22
Miejscowość: Jabłonna-Majątek
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 23-114
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anita Kłapeć
E-mail: przetargi@jablonna.lubelskie.pl
Tel.: +48 815610570
Faks: +48 815610065

Adresy internetowe:

Główny adres: www.jablonna.lubelskie.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Jabłonna" w ramach projektu „Odnawialne źródła energii na terenie gminy Jabłonna – instalacje fotowoltaiczne"

Numer referencyjny: FPW.271.1.2020
II.1.2)Główny kod CPV
09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 79 zestawów instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, w tym:

a) montowanych na dachach budynków/elewacjach u osób fizycznych:

— 13 zestawów instalacji fotowoltaicznych o mocy min. 2,2 kWp,

— 55 zestawów instalacji fotowoltaicznych o mocy min. 3,025 kWp,

— 7 zestawów instalacji fotowoltaicznych o mocy min. 5,225 kWp,

b) montowanych na gruncie u osób fizycznych:

— 1 zestaw instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 2,2 kWp,

— 2 zestawy instalacji fotowoltaicznych o mocy min. 3,025 kWp,

— 1 zestaw instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 5,225 kWp.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 142 478.77 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45261215 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
45223210 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45315100 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45315300 Instalacje zasilania elektrycznego
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Jabłonna

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 79 zestawów instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, w tym:

a) montowanych na dachach budynków/elewacjach u osób fizycznych:

— 13 zestawów instalacji fotowoltaicznych o mocy min. 2,2 kWp,

— 55 zestawów instalacji fotowoltaicznych o mocy min. 3,025 kWp,

— 7 zestawów instalacji fotowoltaicznych o mocy min. 5,225 kWp,

b) montowanych na gruncie u osób fizycznych:

— 1 zestaw instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 2,2 kWp,

— 2 zestawy instalacji fotowoltaicznych o mocy min. 3,025 kWp,

— 1 zestaw instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 5,225 kWp.

Ponadto zakres zamówienia obejmuje między innymi:

1) przygotowanie placu budowy,

2) przygotowanie konstrukcji nośnej,

3) wytyczenie na dachu lub gruncie konstrukcji systemowych belek aluminiowych, korytek kablowych oraz wykonanie montażu,

4) montaż paneli fotowoltaicznych na przygotowanej konstrukcji,

5) montaż urządzeń sterujących pracą modułów,

6) ułożenie okablowania w przygotowanych korytach kablowych,

7) montaż inwerterów,

W związku z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki znak: DRR.WRE.4321/29.2018.ŁW z 18.4.2019 zatwierdzającej zmiany w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. określone w Karcie aktualizacji nr B/2/2018 jednostki wytwórcze o mocy zainstalowanej większej niż 3,68 kW przyłączane są do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. w sposób trójfazowy. Link do strony internetowej na której znajduje się decyzja: https://pgedystrybucja.pl/dla-klienta/IRiESD

8) montaż rozdzielni RPV AC oraz RPV DC,

9) połączenie elektryczne rozdzielni RPV DC z inwerterami,

10) połączenie elektryczne rozdzielni RPV AC z inwerterami,

11) montaż kompletu elementów instalacji uziemiającej i systemu wyrównywania różnicy potencjałów elektrycznych

12) wykonanie systemu z akwizycji danych

13) wykonanie pomiarów elektrycznych całego systemu

14) wykonanie pomiarów układów fotowoltaicznych (sprawdzenie funkcjonowania poszczególnych stringów),

15) próbny rozruch całości instalacji po podłączeniu jej do sieci dystrybucyjnej

16) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji instalacji fotowoltaicznej oraz systemu do zarządzania energią pochodzącą z OZE wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,

17) inwentaryzację powykonawczą,

18) podłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej wraz ze zgłoszeniem przyłączenia instalacji do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. na podstawie wytycznych dostępnych na stronie zakładu. Wykonawca instalacji fotowoltaicznej zobowiązany jest wypełnić dokumentację powykonawczą umożliwiającą przyłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej Zakład Energetycznego (instalacja on grid).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji przeglądu gwarancyjnego na wezwanie / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLU.04.01.00-06-0131/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 062-147598
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Jabłonna" w ramach projektu „Odnawialne źródła energii na terenie gminy Jabłonna - instalacje fotowoltaiczne"

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
02/07/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 10
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 10
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 10
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Solgro Grzegorz Mordarski
Adres pocztowy: Paszyn 567
Miejscowość: Mogilno
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 33-326
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 142 478.77 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 990 170.77 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

18.1. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy.

18.2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.

18.3. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

18.4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

18.5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

18.6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

18.7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej, w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

18.8. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

18.9. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach: • w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

— odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej,

— odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

18.10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

18.11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

18.12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/07/2020