Dostawy - 316006-2020

07/07/2020    S129

Polska-Wrocław: Urządzenia medyczne

2020/S 129-316006

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Dolnośląskie Centrum Medyczne Dolmed Spółka Akcyjna
Adres pocztowy: ul. Legnicka 40
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 53-674
Państwo: Polska
E-mail: zaopatrzenie@dolmed.pl
Tel.: +48 717711730/704
Faks: +48 717711708
Adresy internetowe:
Główny adres: www.dolmed.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa systemu rezonansu magnetycznego i tomografu komputerowego wraz z przebudową i adaptacją pomieszczeń na poziomie –1 w budynku DCM Dolmed S.A. we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 40

Numer referencyjny: DIG.290.1.2020
II.1.2)Główny kod CPV
33100000 Urządzenia medyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Ogólny zakres przedmiotowy:

1) przystosowanie pomieszczeń, poczekalni i ciągów komunikacyjnych na potrzeby uruchomienia i obsługi Pracowni Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej – realizacja etapami w czynnym obiekcie ochrony zdrowia;

2) dostawa, instalacja i uruchomienie systemu rezonansu magnetycznego i wielorzędowego tomografu komputerowego wraz z 3 lekarskimi stacjami opisowo-diagnostycznymi, wyposażeniem dodatkowym oraz kompletnym oprogramowaniem systemowym, użytkowym i bazodanowym;

3) opracowanie i wdrożenie właściwych projektów ochrony radiologicznej i zabezpieczeń wraz ze stosownym uzgodnieniem i zatwierdzeniem przez Państwową Inspekcję Sanitarną;

4) integrację systemową dostarczonej aparatury z istniejącymi systemami archiwizacji i dystrybucji obrazów oraz obsługi przychodni;

5) sprawowanie 3-letniej pełnej opieki serwisowej po upływie 2-letniego okresu gwarancji na zainstalowany sprzęt medyczny.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 7 271 285.00 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33113000 Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego
33111610 Jednostki rezonansu magnetycznego
33113100 Skanery rezonansu magnetycznego
33115000 Urządzenia do tomografii
33115100 Skanery do tomografii komputerowej
33197000 Medyczne urządzenia komputerowe
30121300 Urządzenia do powielania
51410000 Usługi instalowania sprzętu medycznego
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
50312000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
72267000 Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111220 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45112710 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45111300 Roboty rozbiórkowe
90510000 Usuwanie i obróbka odpadów
45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45231100 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45262000 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45312000 Instalowanie systemów alarmowych i anten
45314300 Instalowanie infrastruktury okablowania
45314310 Układanie kabli
45314320 Instalowanie okablowania komputerowego
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331100 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331200 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332200 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45340000 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
45410000 Tynkowanie
45420000 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421100 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45430000 Pokrywanie podłóg i ścian
45431000 Kładzenie płytek
45440000 Roboty malarskie i szklarskie
45442000 Nakładanie powierzchni kryjących
45442100 Roboty malarskie
45450000 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Przychodnia DCM Dolmed S.A. we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 40, poziom -1

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres przedmiotowy zamówienia:

1) przystosowanie pomieszczeń, poczekalni i ciągów komunikacyjnych na potrzeby uruchomienia i obsługi Pracowni Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej - realizacja etapami w czynnym obiekcie ochrony zdrowia;

2) dostawa, instalacja i uruchomienie systemu rezonansu magnetycznego i wielorzędowego tomografu komputerowego wraz z 3 lekarskimi stacjami opisowo-diagnostycznymi, wyposażeniem dodatkowym oraz kompletnym oprogramowaniem systemowym, użytkowym i bazodanowym;

3) opracowanie i wdrożenie właściwych projektów ochrony radiologicznej i zabezpieczeń wraz ze stosownym uzgodnieniem i zatwierdzeniem przez Państwową Inspekcję Sanitarną;

4) integrację systemową dostarczonej aparatury z istniejącymi systemami archiwizacji i dystrybucji obrazów oraz obsługi przychodni;

5) sprawowanie 3-letniej pełnej opieki serwisowej po upływie 2-letniego okresu gwarancji na zainstalowany sprzęt medyczny.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ oraz załącznikach do niniejszego zamówienia. Zakres robót budowlano-instalacyjnych określa dokumentacja projektowa opracowana przez Pracownię Projektową Łukasz Chruszczewski.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Walory techniczno-użytkowe / Waga: 20 %
Cena - Waga: 80 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Prace prowadzone będą w czynnym obiekcie ochrony zdrowia – godziny pracy przychodni: 7.00–21.00, z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt. Przygotowanie i prowadzenie prac musi się odbywać w sposób zapewniający normalne funkcjonowanie przychodni w podanych wyżej godzinach.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 004-004265
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Dostawa systemu rezonansu magnetycznego i tomografu komputerowego wraz z przebudową i adaptacją pomieszczeń na poziomie – 1 w budynku DCM Dolmed S.A. we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 40

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
30/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Alteris Spółka Akcyjna
Adres pocztowy: ul. Ceglana 35
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-514
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@alteris.pl
Tel.: +48 326093240
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 7 271 285.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 7 014 160.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Wartość lub procentowa cześć, jaka ewentualnie zostanie zlecona osobom trzecim
Procentowa część: 70 %
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Dostawa, instalacja, uruchomienie, szkolenia oraz serwis aparatu rezonansu magnetycznego oraz tomografu komputerowego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

W postępowaniu wymagane jest wniesienie wadium w kwocie 50 000 PLN

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. W toku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcom, a także innym podmiotom, przysługują środki ochrony prawnej wymienione w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych - odwołanie, skarga do sądu. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec czynności Zamawiającego wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – w przypadku odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień SIWZ;

3) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – w przypadku odwołania wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2.

6. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom

Uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej Zamawiającego, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

7. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/07/2020