Dostawy - 316222-2020

07/07/2020    S129

Polska-Jarosław: Przyrządy do badania właściwości fizycznych

2020/S 129-316222

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
Adres pocztowy: ul. Czarnieckiego 16
Miejscowość: Jarosław
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Kod pocztowy: 37-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Skalska
E-mail: zamowienia.dpf@pwste.edu.pl
Tel.: +48 166244644
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.pwste.edu.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa uczelnia wyższa
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Laboratorium fizyczne – doposażenie

Numer referencyjny: DAG/PN/7/20
II.1.2)Główny kod CPV
38400000 Przyrządy do badania właściwości fizycznych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Część 1:

1) kompletny zestaw eksperymentalny: pomiar długości, grubości, średnicy, krzywizny i czasu;

2) kompletny zestaw eksperymentalny: spadek swobodny;

3) kompletny zestaw eksperymentalny: prawo Hooka;

4) kompletny zestaw eksperymentalny: interferencja i dyfrakcja fal na wodzie za pomocą falownicy wodnej;

5) kompletny zestaw eksperymentalny: transformator;

6) kompletny zestaw eksperymentalny: prawa Kirchhoffa;

7) kompletny zestaw eksperymentalny: pole magnetyczne przewodu kołowego / prawo Biota-Savarta z teslomierzem;

8) kompletny zestaw eksperymentalny: indukcja elektromagnetyczna z cyfrowym generatorem funkcyjnym;

9) kompletny zestaw eksperymentalny: równanie soczewki i przyrządy optyczne;

10) kompletny zestaw eksperymentalny: ciśnienie pary wodnej w temperaturze poniżej 100oC – ciepło molowe parowania;

11) zestaw demonstracyjny zjawisk fizycznych.

Część 2:

1) zestawy komputerowe do stanowisk pomiarowych – 12 sztuk.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 213 437.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu i wyposażenia dla Instytutu Inżynierii Technicznej

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38400000 Przyrządy do badania właściwości fizycznych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław – Instytut Inżynierii Technicznej, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Kompletny zestaw eksperymentalny: pomiar długości, grubości, średnicy, krzywizny i czasu – 1 zestaw.

2) Kompletny zestaw eksperymentalny: spadek swobodny – 1 zestaw.

3) Kompletny zestaw eksperymentalny: prawo Hooka – 1 zestaw.

4) Kompletny zestaw eksperymentalny: interferencja i dyfrakcja fal na wodzie za pomocą falownicy wodnej – 1 zestaw.

5) Kompletny zestaw eksperymentalny: transformator – 1 zestaw.

6) Kompletny zestaw eksperymentalny: prawa Kirchhoffa – 1 zestaw.

7) Kompletny zestaw eksperymentalny: pole magnetyczne przewodu kołowego / prawo Biota-Savarta z teslomierzem – 1 zestaw.

8) Kompletny zestaw eksperymentalny: indukcja elektromagnetyczna z cyfrowym generatorem funkcyjnym – 1 zestaw.

9) Kompletny zestaw eksperymentalny: równanie soczewki i przyrządy optyczne – 1 zestaw.

10) Kompletny zestaw eksperymentalny: ciśnienie pary wodnej w temperaturze poniżej 100 oC – ciepło molowe parowania – 1 zestaw.

11) Zestaw demonstracyjny zjawisk fizycznych – 1 zestaw.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 67
Kryterium kosztu - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 33
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr wniosku RPPK.06.04.02-18-0001/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości część 1 – 2 000 PLN brutto na konto wskazane w SIWZ. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa zestawów komputerowych do stanowisk pomiarowych – 12 sztuk

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław, POLSKA – Instytut Inżynierii Technicznej, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Zestawy komputerowe do stanowisk pomiarowych – 12 sztuk.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 70
Kryterium kosztu - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 30
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr wniosku RPPK.06.04.02-18-0001/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 600 PLN brutto na konto wskazane w SIWZ. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 078-183842
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Dostawa sprzętu i wyposażenia dla Instytutu Inżynierii Technicznej

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
01/07/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: EDUKA – FRSK Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Jelonka 4
Miejscowość: Lesznowola
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 05-506
Państwo: Polska
E-mail: eduka@eduka.waw.pl
Tel.: +22 7014158
Faks: +22 7014128
Adres internetowy: https://www.eduka.com.pl/
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 168 943.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 2
Nazwa:

Dostawa zestawów komputerowych do stanowisk pomiarowych – 12 sztuk

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Uzupełnienie do sekcji I.3 komunikacja – do punktu: oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: (URL): https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia na adres skrytki ePUAP PWSTE w Jarosławiu: /pwste/SkrytkaESP.

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury przewidzianej w art. 24 aa ustawy Pzp.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587777
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587777
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołania wnosi się na podstawie art. 182 ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587777
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/07/2020