Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy.

Dostawy - 316737-2022

Submission deadline has been amended by:  488554-2022
13/06/2022    S112

Polska-Konstancin-Jeziorna: Sprzęt i aparatura elektryczna

2022/S 112-316737

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Adres pocztowy: ul. Warszawska 165
Miejscowość: Konstancin-Jeziorna
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 05-520
Państwo: Polska
E-mail: robert.sledzik@pse.pl
Tel.: +48 223213101
Faks: +48 224681977
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pse.pl
Adres profilu nabywcy: https://przetargi.pse.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://przetargi.pse.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor elektroenergetyczny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawy Systemów Sterowania i Nadzoru - umowa ramowa

Numer referencyjny: 2022/WNP-0169
II.1.2)Główny kod CPV
31600000 Sprzęt i aparatura elektryczna
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej określającej warunki udzielenia zamówienia na realizację dostaw Systemów Sterowania i Nadzoru.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 30 442 300.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
31220000 Elementy składowe obwodów elektrycznych
32400000 Sieci
32500000 Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
51900000 Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli
80511000 Usługi szkolenia personelu
80531200 Usługi szkolenia technicznego
31710000 Sprzęt elektroniczny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej określającej warunki udzielenia zamówienia na realizację dostaw Systemów Sterowania i Nadzoru.

2. Dostarczone urządzenia powinny mieć wykonane i przeprowadzone próby typu w laboratoriach posiadających certyfikat systemu jakości ISO 9001/2000 w zakresie wykonywanych prób i testów. Laboratoria te powinny posiadać certyfikat nadawany przez jednostki akredytowane do wykonania powyżej opisanych badań typu.

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia urządzeń w których udział produktów, w tym oprogramowania wykorzystywanego w wyposażeniu sieci telekomunikacyjnych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, przekracza 50%;

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Części II SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia.

5. Każdorazowo, we wszystkich przypadkach, w których Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, jeżeli pozwolą one uzyskać cechy lub parametry nie gorsze niż przywołane. Powyższe oznacza, że wykonawca może zastosować rozwiązania opisane przez Zamawiającego „lub równoważne”.

6. Zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, pod warunkiem że Wykonawca udowodni

w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa

w art. 104-107 ustawy, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający zastrzega, że dostawy Urządzeń SSiN mogą stanowić element projektu, który potencjalnie może aplikować do wsparcia finansowego ze środków pomocowych Unii Europejskiej. Szczegółowe postanowienia dotyczące dofinansowania projektu zostały określone we Wzorze Umowy - Część IV SWZ. Wymagania wynikające z dofinansowania zostaną określone (o ile będzie dotyczyło) w Zamówieniu szczegółowym.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Ocena spełniania przez Wykonawców określonych przez Zamawiającego warunków będzie oparta na zasadzie spełnia / nie spełnia na podstawie dokumentów określonych w części I SWZ.

Szczegółowe wymagania zostały zawarte w części I SWZ. Wykaz podmiotowych środków dowodowych zawarto w Rozdz. VIII części I SWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu

określone przez Zamawiającego oraz nie podlegają wykluczeniu w oparciu o podstawy wskazane w Rozdz. VI części I SWZ.

2. Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu:

a) Wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatniego roku obrotowego, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż rok obrotowy, to w całym okresie prowadzenia działalności) osiągnął obrót* w wysokości, co najmniej 7 300 000,00 zł.

*Jako obrót Zamawiający przyjmuje sumę przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) co najmniej jeden z Wykonawców (członków konsorcjum) musi wykazać łącznie spełnienie warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt 2 ppkt 2.3. lit. a) części I SWZ.

W przypadku polegania przez Wykonawcę na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innego podmiotu, z treści zobowiązania tego podmiotu musi wynikać spełnienie warunku udziału w postępowaniu opisanego w pkt. 2 ppkt 2.3. lit. a) części I SWZ. Zamawiający nie dopuszcza łączenia potencjałów dwóch lub większej liczby podmiotów w celu wykazania spełnienia tego warunku.

Wartości podane we właściwych dokumentach w walucie innej niż złoty polski należy przeliczyć wg średniego kursu danej waluty ogłoszonego przez NBP na dzień, na który prezentowane są dane, a jeśli dane są prezentowane za dany okres - na ostatni dzień tego okresu.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Ocena spełniania przez Wykonawców określonych przez Zamawiającego warunków będzie oparta na zasadzie spełnia / nie spełnia na podstawie dokumentów określonych w części I SWZ.

Szczegółowe wymagania zostały zawarte w części I SWZ.

Wykaz podmiotowych środków dowodowych zawarto w Rozdz. VIII części I SWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego oraz nie podlegają wykluczeniu w oparciu o podstawy wskazane w Rozdz. VI części I SWZ.

2. Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu:

a) W okresie ostatnich dziesięciu latach (10) przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował dostawy* co najmniej

3 kompletów nowych Systemów Sterowania i Nadzoru wraz z usługą uruchomienia obejmującą m.in. konfigurację, parametryzację i testy urządzeń dla obiektu obejmującego minimum 3 pola rozdzielni WN lub NN. W zakresie Systemu Sterowania Zamawiający rozumie minimum 1 szafę z zabudowanym Sterownikiem Centralnym i HMI oraz minimum 3 szafy polowe dla 3 pól rozdzielni.

Wartość każdej ze zrealizowanych dostaw nie powinna być niższa niż 700 000,00 PLN

Dostawa lub dostawy zostały zrealizowane na obszarze ENTSO-E Europy kontynentalnej sieci przesyłowej lub na obszarze synchronicznym ENTSO-E Europy kontynentalnej sieci przesyłowej.

* przez dostawę Zamawiający rozumie wyprodukowanie lub nabycie Urządzeń SSiN, a następnie przeniesienie ich własności na rzecz nabywcy.

b) Posiada wdrożony system zapewnienia jakości przy projektowaniu, produkcji, montażu i serwisie potwierdzony aktualnym Certyfikatem Jakości ISO 9001/2000 lub inny równoważny w zakresie systemu zapewnienia jakości.

c) Dysponuje następującymi osobami, które będą skierowane przez Dostawcę do realizacji zamówienia - – szczegółowe wymagania dotyczące osób, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia zostały zawarte w Rozdz. VII pkt 2 ppkt 2.4 lit. c) części I SWZ.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

„1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek:

1.1. tzw. .„obligatoryjnych” określonych w art. 108 ustawy Pzp;

1.2. tzw. „fakultatywnych” określonych w art. 109 ust. 1 pkt 1-5 oraz 7-10 ustawy Pzp.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy Pzp, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy Pzp

1.3. określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

1.4 określonych w art. 5k rozporządzeniu Rady (UE) - środki ograniczające w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Zamawiający, stosownie do art. 97 ust. 1 ustawy, odstępuje od żądania wniesienia wadium na etapie postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.

2. Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca w toku postępowania prowadzonego w celu udzielenia Zamówienia szczegółowego może być zobowiązany do wniesienia wadium. Sposób wniesienia wadium oraz jego wysokość zostanie określona w przekazanym zaproszeniu do składania ofert.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Główne warunki finansowe zostały określone między innymi w paragrafie 14 części IV SWZ – Wzór umowy, dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego https://przetargi.pse.pl.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają pełnomocnika, zwanego w niniejszej specyfikacji pełnomocnikiem, do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W

takim przypadku, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo podpisane przez każdego z Wykonawców ustanawiających pełnomocnika, podpisem, o którym mowa w Rozdz. IX części I SWZ.

2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zostały określone w części IV SWZ – wzór umowy, dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego (https://przetargi.pse.pl).

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Szacowana maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej: 100
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/07/2022
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 17/10/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 20/07/2022
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Oferty złożone w formie elektronicznej zostaną odszyfrowanie i otwarte za pośrednictwem Platformy zakupowej Zamawiającego w dniu 20.07.2022 r. o godz. 13:00 czasu lokalnego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda złożenia podmiotowych środków dowodowych określonych w Rozdz. VIII części I SWZ, m.in.:

1. Oświadczenie w formie Jednolitego Dokumentu, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), dostępnym na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych: https://espd.uzp.gov.pl/.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z Wykonawców. jednolite dokumenty potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych odpowiednio w rozdz. VI oraz VII części I SWZ.

3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z jednolitym dokumentem, także jednolity dokument podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu (określonych odpowiednio w rozdz. VI oraz VII części I SWZ) w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

4. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszych ofert wzywa Wykonawców, których oferty zostały najwyżej ocenione, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

5. Zamawiający nie przewiduje zastosowania procedury opisanej w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

6 .Przedmiotowe środki dowodowe o których mowa w Rozdziale IV cz. I SWZ składa się w formie elektronicznej, tj. przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

7. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozdz. VIII części I SWZ (rozporządzeniu w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy), składa się w formie elektronicznej, tj. przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

8. Zamawiający nie wyraża zgody na komunikowanie się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej – (art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy Pzp).

9. Zgodnie z art. 442 ustawy, Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczek na poczet wykonania Zamówienia szczegółowego. Szczegółowe postanowienia dotyczące zaliczek zostały określone we Wzorze Umowy stanowiącym Część IV SWZ. .

10. Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego pod adresem:https://przetargi.pse.pl, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

11. Określenie w Sekcji II.2.7 ogłoszenia - Umowa ramowa ,w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania, zawarta będzie na czas określony tj. na okres 48 miesięcy, licząc od dnia jej zawarcia lub do dnia, w którym łączna wartość wynagrodzenia wykonawców, z którymi Zamawiający zawarł Zamówienia szczegółowe w wyniku postępowań o udzielenie zamówień szczegółowych, osiągnie kwotę określoną w art. 14 ust. 1 Umowy ramowej, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi pierwsze.

12. Zamawiający odrzuci ofertę na umowę ramową i wykonawczą na podstawie art. 393 ust. 1 pkt 4) ustawy, w której udział produktów, w tym oprogramowania wykorzystywanego w wyposażeniu sieci telekomunikacyjnych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, nie przekracza 50%.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy Pzp – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp.Środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp przysługują Wykonawcom oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji warunków zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/06/2022