Dostawy - 316788-2017

11/08/2017    S153

Polska-Szczecin: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

2017/S 153-316788

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Szczecin – Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej
Adres pocztowy: pl. Armii Krajowej 1
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 70-456
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Madlena Gruszka
E-mail: mgruszka@um.szczecin.pl
Tel.: +48 914351109
Faks: +48 914245805

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szczecin.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Teatr Lalek „Pleciuga”
Adres pocztowy: pl. Teatralny 1
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 71-405
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Madlena Gruszka
E-mail: mgruszka@um.szczecin.pl
Tel.: +48 914351109
Faks: +48 914245805

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szczecin.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Teatr Współczesny
Adres pocztowy: ul. Wały Chrobrego 3
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 70-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Madlena Gruszka
E-mail: mgruszka@um.szczecin.pl
Tel.: +48 914351109
Faks: +48 914245805

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szczecin.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Dom Kultury „13 Muz”
Adres pocztowy: pl. Żołnierza Polskiego 2
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 70-551
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Madlena Gruszka
E-mail: mgruszka@um.szczecin.pl
Tel.: +48 914351109
Faks: +48 914245805

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szczecin.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Dom Kultury „Słowianin”
Adres pocztowy: ul. Korzeniowskiego 2
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 70-211
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Madlena Gruszka
E-mail: mgruszka@um.szczecin.pl
Tel.: +48 914351109
Faks: +48 914245805

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szczecin.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szczecińska Agencja Artystyczna
Adres pocztowy: al. Wojska Polskiego 64
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 70-479
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Madlena Gruszka
E-mail: mgruszka@um.szczecin.pl
Tel.: +48 914351109
Faks: +48 914245805

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szczecin.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejska Biblioteka Publiczna
Adres pocztowy: ul. Hoene-Wrońskiego 1
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 71-302
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Madlena Gruszka
E-mail: mgruszka@um.szczecin.pl
Tel.: +48 914351109
Faks: +48 914245805

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szczecin.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Dom Kultury „Klub Skolwin”
Adres pocztowy: ul. Stołczyńska 163
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 71-868
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Madlena Gruszka
E-mail: mgruszka@um.szczecin.pl
Tel.: +48 914351109
Faks: +48 914245805

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szczecin.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Muzeum Techniki i Komunikacji
Adres pocztowy: ul. Niemierzyńska 18a
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 71-441
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Madlena Gruszka
E-mail: mgruszka@um.szczecin.pl
Tel.: +48 914351109
Faks: +48 914245805

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szczecin.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ośrodek Teatralny „Kana”
Adres pocztowy: pl. Św. Piotra i Pawła 4/5
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 70-521
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Madlena Gruszka
E-mail: mgruszka@um.szczecin.pl
Tel.: +48 914351109
Faks: +48 914245805

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szczecin.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Trafostacja Sztuki
Adres pocztowy: ul. Świętego Ducha 4
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 70-205
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Madlena Gruszka
E-mail: mgruszka@um.szczecin.pl
Tel.: +48 914351109
Faks: +48 914245805

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szczecin.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza
Adres pocztowy: ul. Małopolska 48
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 70-515
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Madlena Gruszka
E-mail: mgruszka@um.szczecin.pl
Tel.: +48 914351109
Faks: +48 914245805

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szczecin.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11711.asp
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka budżetowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zapewnienie należytego funkcjonowania Urzędu Miasta Szczecin

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup energii elektrycznej dla Gminy Miasto Szczecin i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury.

Numer referencyjny: MJOG-ZP.171.9.2017.MG
II.1.2)Główny kod CPV
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest Zakup energii elektrycznej dla Gminy Miasto Szczecin i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
II.2.4)Opis zamówienia:

Szacunkowa ilość dostarczanej energii (+/- 10 %) w okresie dostawy wynosi 25 131 MWh (25 131 078 kWh), w tym:

1) energia rozliczana całodobowo w grupie G11, C11, C21, B21, B11 – 22 244 302 kWh

2) energia rozliczana w grupie szczytowej C12a, C22a, B22 – 649 206 kWh

3) energia rozliczana w grupie pozaszczytowej C12a, C22a, B22 – 1 346 616 kWh

4) energia rozliczana w grupie dziennej G12, C12b, C22b – 565 754 kWh

5) energia rozliczana w grupie nocnej G12, C12b, C22b – 325 200 kWh.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2018
Koniec: 31/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

— koncesja wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.);

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten z wykonawców składających ofertę wspólna, który w ramach konsorcjum będzie odpowiadał za realizację prac objętych uprawnieniem. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

2. Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo Energetyczne (t.j. Dz.U z 2017 r., poz.220 ze zm.)

W przypadku składania oferty wspólnej, ww. warunek muszą spełniać wszyscy Wykonawcy składający ofertę wspólną, którzy w ramach realizacji zamówienia wykonywać będą czynności wymagające posiadania ww. uprawnień.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Nie dotyczy.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

— wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

2. Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 dostawy.

Za jedną dostawę Zamawiający uzna dostawę realizowaną na podstawie jednej umowy, trwającej nie krócej niż 11 miesięcy, której przedmiotem była dostawa energii elektrycznej w ilości co najmniej 11 000 000 kWh w okresie 11 miesięcy.

W przypadku składania oferty wspólnej, wykonawcy składający ofertę wspólną, ww. warunek mogą spełniać łącznie

W sytuacji, gdy Wykonawca, na potwierdzenie spełniania warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej wykaże dostawę będącą w trakcie realizacji, Zamawiający wymaga, aby na dzień składania ofert, była ona realizowana przez okres co najmniej 11 miesięcy i w ilości co najmniej 11 000 000 kWh przez okres 11 miesięcy.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz warunki zmian, zostały określone w dokumentacji przetargowej.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/09/2017
Czas lokalny: 08:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 18/11/2017
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 20/09/2017
Czas lokalny: 09:00
Miejsce:

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, pok. nr 336G.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

2. Dokumenty, które należy dołączyć do oferty:

1) formularz oferty,

2) JEDZ,

3) zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,

4) odpowiednie pełnomocnictwa,

5) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców) oraz firmy podwykonawców (jeżeli są znane);

6) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ potwierdzające, że Wykonawca posiada generalną umowę o świadczenie usług dystrybucji (GUD) energii elektrycznej z operatorem systemu dystrybucyjnego działającym na terenie Gminy Miasto Szczecin.

3. Zamawiający dopuszcza, aby wykonawca w części IV – Kryteria kwalifikacji wypełnił tylko sekcję α. W takim przypadku wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ.

4. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w:

1) art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy;

2) art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy.

5. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w terminie, nie krótszym niż 10 dni, oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, z powodów określonych w pkt 4, tj:

1) zaświadczenie właściwego naczelnika US,

2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS,

3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

4) informacja z KRK,

5) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

6) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne,

7) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.

6. Jeżeli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów zamawiający wymaga od wykonawcy przedstawienia na wezwanie w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w pkt 5.

7.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp.

8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP składa dokumenty zgodnie z Rozdz. VI SIWZ.

9. Na podstawie art. 24aa Pzp zamawiający może, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

10. Z uwagi na limit znaków, wykaz dokumentów, które należy złożyć w postępowaniu i szczegółowe zasady ich składania określone są w Rozdziale V SIWZ.

11. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

12. Wadium należy wnieść w wysokości 30 000 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert.

13. Cena stanowi jedyne kryterium oceny ofert.

14. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie MJOG, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, pok. nr 336W.

15. Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej jest jednostką organizacyjną Gminy Miasto Szczecin wyznaczoną przez organ wykonawczy Gminy do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na rzecz Gminy Miasto Szczecin.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/08/2017