Usługi - 317029-2020

07/07/2020    S129

Polska-Łódź: Usługi w zakresie oprogramowania

2020/S 129-317029

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Województwo Łódzkie
Adres pocztowy: al. Piłsudskiego 8
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Kod pocztowy: 90 - 051
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Witkowska
E-mail: zp.info@lodzkie.pl
Tel.: +48 426633327
Faks: +48 426633391
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.lodzkie.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Kompleksowa usługa informatyczna dotycząca realizacji projektu eUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – etap II oraz dostawa środków trwałych wraz z oprogramowaniem oraz wdrożeniem i konfiguracją N

Numer referencyjny: ADI.272.55.2019
II.1.2)Główny kod CPV
72260000 Usługi w zakresie oprogramowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

(A) kompleksową usługę informatyczną dotyczącą realizacji projektu „eUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – etap II”, obejmującą następujące części:

1.1. zadanie 1 – dostawa środków trwałych;

1.2. zadanie 2 – dostawa wartości niematerialnych i prawnych;

1.3. zadanie 3 – usługi związane z realizacją projektu;

1.4. zadanie 4 – usługi szkoleniowe;

(B) dostawę środków trwałych wraz z oprogramowaniem oraz wdrożeniem i konfiguracją (poza projektem „eUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – etap II”), obejmującą następujące części:

1.5. zadanie 5 – dostawa środków trwałych wraz z oprogramowaniem oraz wdrożeniem i konfiguracją

Dodatkowe kody CPV:

72260000-5 – Usługi w zakresie oprogramowania

72268000-1 – Usługi dostawy oprogramowania

72400000-4 – Usługi internetowe

72263000-7 – Usługi wdrażania oprogramowania

72265000-0 – Usługi konfiguracji oprogramowania

30200000-1 – Urządzenia komputerowe

30211200-3 – Osprzęt do dużych systemów komputerowych

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 9 903 150.00 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72260000 Usługi w zakresie oprogramowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo łódzkie, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

(A) kompleksową usługę informatyczną dotyczącą realizacji projektu „eUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – etap II”, obejmującą następujące części:

1.1. zadanie 1 – dostawa środków trwałych;

1.2. zadanie 2 – dostawa wartości niematerialnych i prawnych;

1.3. zadanie 3 – usługi związane z realizacją projektu;

1.4. zadanie 4 – usługi szkoleniowe;

(B) dostawę środków trwałych wraz z oprogramowaniem oraz wdrożeniem i konfiguracją (poza projektem „eUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – etap II”), obejmującą następujące części:

1.5. zadanie 5 – dostawa środków trwałych wraz z oprogramowaniem oraz wdrożeniem i konfiguracją.

Przedmiot zamówienia obejmuje także usługi gwarancyjne i serwisowe.

Dodatkowe kody CPV:

72260000-5 – Usługi w zakresie oprogramowania

72268000-1 – Usługi dostawy oprogramowania

72400000-4 – Usługi internetowe

72263000-7 – Usługi wdrażania oprogramowania

72265000-0 – Usługi konfiguracji oprogramowania

30200000-1 – Urządzenia komputerowe

30211200-3 – Osprzęt do dużych systemów komputerowych

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Prace programistyczne / Waga: 30,00
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancje / Waga: 10,00
Cena - Waga: 60,00
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zadania 1–4 realizowane są w ramach projektu „eUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – etap II”,współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2014–2020, natomiast Zadanie 5 jest finansowane w całości z budżetu samorządu województwa łódzkiego. RPLD.07.01.02-10-0018/17.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Kod i nazwa CPV:

Główny kod:

48220000-6 – Pakiety oprogramowania dla Internetu i Intranetu

72260000-5 – Usługi w zakresie oprogramowania

72268000-1 – Usługi dostawy oprogramowania

72400000-4 – Usługi internetowe

72263000-7 – Usługi wdrażania oprogramowania

72265000-0 – Usługi konfiguracji oprogramowania

30200000-1 – Urządzenia komputerowe

30211200-3 – Osprzęt do dużych systemów komputerowych

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 001-000558
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Kompleksowa usługa informatyczna dotycząca realizacji projektu „eUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – etap II” oraz dostawę środków trwałych wraz z oprogramowaniem oraz wdrożeniem i konfiguracj …

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
26/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Lider Konsorcjum: Smart technology Sp. z o.o.; członek konsorcjum: Softwareone Polska Sp. o.o.; członek konsorcjum: HLIF Sp z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 7292704207
Adres pocztowy: ul. Dubois 114/116
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 93-465
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Softwareone Polska Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 7010330441,
Adres pocztowy: ul. Marszałkowska 142
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Kod pocztowy: 00-061
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: HLIF Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 9522033291
Adres pocztowy: al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Kod pocztowy: 03-901
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Najtańsza oferta: 12 009 966.00 PLN / Najdroższa oferta: 12 009 966.00 PLN brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

DOSTAWA I INSTALACJA SPRZĘTU W ZAKRESIE CZĘŚCI A) - VESCOM SP. Z O.O SP. K.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Konsorcjum firm:

Smart Technology Sp. z o.o.

ul. Stanisława Dubois 114/116,

93-465 Łódź

Softwareone Polska Sp. z o.o., ul. Marszałkowska 142,

00-061 Warszawa

HLIF Sp. z o.o.

al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1

03-901 Warszawa

Za cenę ofertową brutto: 12 009 966,00 PLN.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta Wykonawcy jest ofertą najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu, uzyskała największą liczbę punktów w ramach przyjętych kryteriów. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Cena najkorzystniejszej oferty nie przekracza kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamowień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

2.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 uPzp.

3 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się nie zgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6.Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się:

7.1. w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni –jeżeli zostały przesłane winny sposób;

7.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

7.3. odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 7.2.1 wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

9.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

10.Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

11.Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/07/2020