Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Usługi - 317138-2020

07/07/2020    S129

Polska-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

2020/S 129-317138

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Adres pocztowy: Piękna 20
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-549
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Ratajczyk
E-mail: zamowienia@knf.gov.pl
Tel.: +48 222625447
Adresy internetowe:
Główny adres: www.knf.gov.pl
Adres profilu nabywcy: www.knf.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa osoba prawna
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: nadzór nad rynkiem finansowym

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie eksperckiej usługi informatycznej, w tym konsultacje eksperckie oraz dostęp do gotowej bazy zawierającej publikacje dotyczące IT

Numer referencyjny: DZA - DZAZZP.2610.3.2020
II.1.2)Główny kod CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie eksperckiej usługi informatycznej, w tym konsultacje eksperckie oraz dostęp do gotowej bazy zawierającej publikacje dotyczące IT, zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 034 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72319000 Usługi dostarczania danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie eksperckiej usługi informatycznej, w tym konsultacje eksperckie oraz dostęp do gotowej bazy danych zawierającej publikacje dotyczące IT w szczególności w zakresie zarządzania, architektury, analizy rynku, badań porównawczych, organizacji, wykorzystania i zarządzania technologią w sektorze publicznym, w ramach której zamawiający będzie miał zapewnione:

I. dostęp do gotowej, prowadzonej przez wykonawcę bazy danych, zawierającej, co najmniej następujące publikacje i dokumenty:

— raporty i baza wiedzy dotyczące m.in. zarządzania IT, wartości biznesowej IT, architektury IT, najlepszych praktyk, w szczególności w odniesieniu do złożonych projektów informatycznych realizowanych w sektorze publicznym, na okres jednego roku od daty podpisania umowy, bez ograniczeń co do liczby interakcji (brak limitów co do ilości pobieranych informacji w ramach nabytej usługi),

— analizy rynku IT / przeszukiwania danych dotyczących dostawców rozwiązań IT, webinaria z udziałem przedstawicieli wykonawcy,

— badania podstawowe, badania specyficzne dla poszczególnych funkcji IT, analizy porównawcze w zakresie kluczowych metryk IT,

— badania dotyczące zarządzania organizacją IT, badania dotyczące wykorzystania technologii IT i zarządzania technologią IT w sektorze publicznym,

— przegląd badań przygotowanych przez wykonawcę (bazy niezależnych badań i raportów z dziedziny IT),

6 specjalistyczne materiały, takie jak podcasty, videocasty, głosowania, oraz raporty,

— mechanizmy pozwalające na kontekstową personalizację bazy wiedzy i wspierające jej wyszukiwanie,

— raporty, benchmarki i narzędzia dotyczące dobrych praktyk, studia przypadków oraz wpierające procesy podejmowania decyzji,

— narzędzia służące do podejmowania decyzji, dostarczające dostosowane do potrzeb klientów wskazania dotyczące architektury IT / architektury referencyjnej,

— wskazania dotyczące modeli i najlepszych praktyk pomagających skutecznie przeprowadzać wdrożenia technologii,

— bazujące na szczegółowych badaniach rzeczywistych przypadków informacje na temat sposobów w jaki inne organizacje IT wdrażają nowe technologie i nimi zarządzają, szablo...;

II. dostęp do gotowych:

— narzędzi diagnostycznych do oceny dojrzałości najważniejszych aspektów zarządzania IT, struktury nakładów, pomiaru/oceny postępu działań naprawczych dokonywanych przy pomocy wykonawcy u zamawiającego,

— szablonów i studiów przypadków,

— szczegółowych badań uwzględniających różne etapy projektów: planowania, wyszukiwania i oceny, projektowania, wyboru i wdrożenia;

III. udział w wydarzeniach organizowanych przez wykonawcę:

W celu umożliwienia wymiany wiedzy i doświadczeń związanych z przedmiotem usługi udział w organizowanych przez wykonawcę wydarzeniach tematycznych:

— zapewnienie minimum 6 biletów umożliwiających udział w organizowanych międzynarodowych konferencjach tematycznych, związanych z przedmiotem usługi, zawierających wszystkie standardowe uprawnienia uczestnika,

— zapewnienie zaproszeń na specjalne wydarzenia związane z usługą – zaproszenia przeznaczone dla uprawnionego pracownika zamawiającego lub innej wskazanej przez niego osoby, do udziału w lokalnych wydarzeniach organizowanych, w kraju lub na świecie.

Koszty przejazdów, przelotów oraz zakwaterowania przedstawicieli zamawiającego ponosić będzie zamawiający.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba specjalistów w społeczności / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba dokumentów w bazie dostępnych on-line / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba utrzymywanych i aktualizowanych benchmarków / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 048-113859
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Gartner Poland sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Złota 59
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-120
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 034 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 034 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Gartner, Inc. - spółka dominująca i powiązana z Gartner Poland Sp. z o.o. udostępni własne zasoby w każdy sposób jaki okaże się niezbędny dla należytego wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności poprzez udostępnienie gotowej bazy danych,oraz wszelkich zasobów osobowych z wiedzą i doświadczeniem, jak również poprzez konsultacje i przekazanie know-howoraz metodyki rozwiązań.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Terminy wniesienia odwołania:

1) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

4) jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 2188 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/07/2020