Prekės - 318456-2017

Pateikti glaustą rodinį

12/08/2017    S154

Belgija-Briuselis: Smulki IT įranga

2017/S 154-318456

Kvietimas pareikšti susidomėjimą


I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas, adresai ir kontaktinis (-iai) asmuo (-enys):

Europos Sąjungos Taryba, General Secretariat, Procurement Coordination Unit, attention: The Procurement Coordination Unit, Office 10 70 KL 77, rue de la Loi 175, 1048 Brussels, BELGIJA. Tel. +32 22818062. Faks. +32 22800262. El. p. tendering@consilium.europa.eu

Interneto adresas (-ai):

Bendras perkančiosios organizacijos adresas: http://www.consilium.europa.eu

Elektroninė prieiga prie informacijos: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2815

Adresas, kuriuo galima gauti daugiau informacijos:

Žr. pirmiau nurodytą kontaktinę informaciją.

Specifikacijas ir papildomus dokumentus galima gauti adresu:

Žr. pirmiau nurodytą kontaktinę informaciją.

Paraiškas reikia siųsti:

Žr. pirmiau nurodytą kontaktinę informaciją.

I.2)Perkančiosios organizacijos tipas:
Europos institucija / agentūra arba tarptautinė organizacija.
I.3)Pagrindinė veikla:
Bendrojo pobūdžio viešosios paslaugos.
4.Sutartis sudaroma kitų perkančiųjų organizacijų vardu:
Ar perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu? Ne.


II dalis: Kvietimo pareikšti susidomėjimą objektas

II.1)Šiam skelbimui apie kvietimą pareikšti susidomėjimą paskirtas pavadinimas:
Smulki IT įranga.
II.2)Sutarties tipas ir darbų vykdymo, prekių pristatymo arba paslaugų teikimo vieta:
Prekės.
Pirkimas.
Darbų vykdymo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: Neder-Over-Heembeek, Briuselis.
NUTS kodas: BE1.
III.3)Išsamus kvietimo pareikšti susidomėjimą aprėpiamos (-ų) srities (-ų) apibūdinimas:
Šios smulkios IT įrangos tiekimas:
30200000 Kompiuterinė įranga ir reikmenys.
30230000 Su kompiuteriais susijusi įranga.
30233000 Informacijos laikmenų saugojimo ir skaitymo įtaisai.
30233100 Kompiuterio atminties įrenginiai.
30233152 Universaliųjų skaitmeninių diskų (DVD) skaitymo ir (arba) įrašymo įrenginiai.
30233153 Kompaktinių diskų (CD) ir universaliųjų skaitmeninių diskų (DVD) skaitymo ir (arba) įrašymo įrenginiai.
30234000 Atminties terpės.
30234400 Universalieji skaitmeniniai diskai (DVD).
30234500 Atminties kaupimo laikmenos.
30236000 Įvairi kompiuterių įranga.
30237000 Kompiuterių dalys, priedai ir reikmenys.
30237100 Kompiuterių dalys.
30237110 Tinklo sąsajos.
30237120 Kompiuterio prievadai.
30237135 Tinklo sąsajų kortos.
31111000 Adapteriai.
31121110 Energijos keitikliai.
31214100 Jungikliai.
32420000 Tinklo įranga.
32421000 Tinklo kabelių sistema.
32422000 Tinklo komponentai.
32423000 Tinklo telktuvas.
44322200 Kabelių jungtys.
Pakabinama tinklo įranga nėra įtraukta į šį kvietimą pareikšti susidomėjimą.
II.4)Informacija apie dalis:
Šis kvietimas pareikšti susidomėjimą skirstomas į dalis: Ne.
II.5)Informacija apie subrangą:
Priimtina subranga: Taip.
Subrangos sąlygos:
Kiekvienas subrangovas turi pateikti tinkamai pasirašytą deklaraciją apie šalinimo ir atrankos kriterijus su data.

Žr. šią nuorodą: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2815

II.6)Bendras viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ):
30234000, 30234400, 30234500, 30236000, 30237000, 30237100, 30237110, 30237120, 30237135, 31111000, 31121110, 31214100, 32420000, 32421000, 32422000.
II.7)Papildoma informacija:

Norėdami įrodyti, kad jie nėra nė vienoje iš Finansinio reglamento, taikomo Sąjungos biudžetui, 106 ir 107 straipsniuose nurodytų situacijų, kandidatai privalo pateikti priesaikos deklaraciją su data, kurią tinkamai pasirašė bendrovės teisinis atstovas. Konsoliduota šio reglamento versija yra pateikta EUR-Lex svetainėje (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0966&from=en).


III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Tiekėjų, rangovų ar paslaugos teikėjų grupės, kuriai paskirta sutartis, teisinis statusas:
Dalyvauti gali visi juridiniai asmenys, dalyvaujantys individualiai arba kaip kandidatų konsorciumo dalis arba kaip subrangovas. Bet koks susidomėjęs ekonominės veiklos vykdytojas privalo užpildyti ir pasirašyti deklaraciją dėl šalinimo ir atrankos kriterijų.
Ekonominės veiklos vykdytojų grupės / konsorciumo ar subrangovo atveju kiekvienas grupės narys ar kiekvienas subrangovas privalo pateikti tinkamai pasirašytą deklaraciją dėl šalinimo ir atrankos kriterijų su data.
Visi konsorciumo nariai, įskaitant subrangovus, neturi būti jokioje iš šalinimo situacijų, minimų Finansinio reglamento (25.10.2012 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012, pakeistas 28.10.2015 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES, Euratomas) 2015/1929) 106 ir 107 straipsniuose.
Pasirašytą garbės pareiškimą, kuriame nurodoma, kad kandidatas nėra jokioje iš situacijų, dėl kurių būtų pašalintas iš pirkimo procedūrų, patikrins perkančioji organizacija, kaip to reikalaujama.
Sekretoriatas turi teisę paprašyti subrangovų pateikti garbės pareiškime išvardytus patvirtinamuosius dokumentus (VII skirsnis „Atrankos kriterijai“).

Forma „Garbės pareiškimas“ yra pateikta šioje nuorodoje: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2815

III.2)Ekonominė ir finansinė padėtis:
Žr. garbės pareiškimo VII skirsnį „Atrankos kriterijai“.

Norėdami gauti garbės pareiškimo formą prašome spausti šią nuorodą: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2815

III.3)Techninė kompetencija:
Žr. garbės pareiškimo VII skirsnį „Atrankos kriterijai“.

Norėdami gauti garbės pareiškimo formą prašome spausti šią nuorodą: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2815

III.4)Profesinė kompetencija:
Žr. garbės pareiškimo VII skirsnį „Atrankos kriterijai“.

Norėdami gauti garbės pareiškimo formą prašome spausti šią nuorodą: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2815


IV dalis: Procedūra

IV.1)Procedūros tipas:
Ribotas konkursas.
IV.2)Paraiškų atmetimo priežastys:
Pareiškėjams bus draudžiama dalyvauti sutarties procedūroje, jei:
a) jiems iškelta bankroto arba likvidacijos byla, jų verslo veikla sustabdyta, juos administruoja teismas, jie turi įsipareigojimų kreditoriams arba panašių įsipareigojimų, arba dalyvauja panašaus pobūdžio procedūrose, arba yra kitoje analogiškoje situacijoje, kylančioje dėl panašios procedūros kad bet pobūdžio, arba yra tokioje panašioje padėtyje, kuri susidaro dėl panašios procedūros, numatytos nacionaliniuose teisės aktuose arba reglamentuose;
b) jiems buvo pateikti su jų profesine elgsena susiję kaltinimai ir priimtas nuosprendis yra neapskundžiamas;
c) jie buvo kaltinami dėl rimtų profesinių nusižengimų;
d) jie nesilaikė įsipareigojimų dėl socialinio draudimo įmokų arba mokesčių mokėjimo;
e) jie yra kaltinami dėl to, kad pateikė neteisingą informaciją, kurios reikalauja įgaliojantis departamentas;
f) kita: žr. garbės pareiškimo I skirsnį „Asmens šalinimo situacija“.
IV.3)Atrankos kriterijai:
Kandidatas privalo turėti teisinių ir reguliavimo pajėgumų vykdyti profesinę veiklą, reikalingą sutarčiai atlikti, įrodyti bent 65 000 EUR apyvartą per kiekvienus iš pastarųjų 3 finansinių metų ir pateikti 3 sutarčių, kurių kiekvienos minimali vertė – 30 000 EUR ir kurios yra vykdomos ar buvo užbaigtos per pastaruosius 3 metus, nuorodas.

Daugiau informacijos žr. https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2815 esančios formos „Garbės pareiškimas“ VII skirsnyje.

IV.4)Administracinė informacija
IV.4.1)Bylos nuorodos numeris:
AMI 028/17.
IV.4.2)Kiek laiko galios sąrašas, sudarytas kaip šio kreipimosi pasekmė:
Sąrašas galios 4 metus nuo dienos, kurią šis skelbimas išsiųstas Europos Sąjungos leidinių biurui.
Į sąrašą įtraukti skirtos paraiškos gali būti pateiktos bet kuriuo metu šio sąrašo galiojimo laikotarpiu, išskyrus 3 paskutiniuosius minėtojo laikotarpio mėnesius.
IV.4.4)Kalba (-os), kuria (-iomis) teikiamos paraiškos:
Bet kuri ES oficialioji kalba.


VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Paraiškų pristatymas ir pateikimas:
Ekonominės veiklos vykdytojai, kuriuos domina sutartys, kurių objektas yra aprašytas šio skelbimo III.1 dalyje, kviečiami teikti prašymus dalyvauti.
Instrukcijos:

a) garbės pranešimo forma yra prieinama https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2815

b) užpildykite formą pateikdami išsamią informaciją apie įmonę, kuriai atstovaujate. Forma turi būti tinkamai pasirašyta įmonės teisinio atstovo ir su data (turi būti pateiktas leidimo įrodymas).
Turi būti pridėta bet kokio oficialaus dokumento kopija (pvz., oficialaus leidinio, įmonių registro ir kt.), kurioje nurodytas bendrovės pavadinimas, adresas ir nacionalinių institucijų suteiktas registracijos numeris, taip pat PVM mokėtojo dokumento kopija, jeigu įmanoma ir jeigu PVM mokėtojo numeris yra nepaminėtas prieš tai nurodytame oficialiame dokumente. Kaip atskiri asmenys registruoti kandidatai turi pridėti įskaitomą savo tapatybės kortelės ar paso kopiją;
c) kandidatai gali atsiųsti savo prašymus dalyvauti registruotu paštu I.1 dalyje nurodytu adresu arba pristatyti asmeniškai arba per privatų pasiuntinį šiuo adresu: chaussée d'Etterbeek 70 — unloading bay, 1040 Brussels, BELGIJA („quai de déchargement“ (iškrovimo baras) dirba 8:30–16:30 darbo dienomis).
Ant voko turi būti nuoroda „AMI 028/17“.
Faksu ar el. paštu atsiųsti prašymai dalyvauti nebus priimti.
Visi patvirtinamieji dokumentai, nurodyti garbės pareiškimo VII skirsnyje „Atrankos kriterijai“ turi būti pridėti prie paraiškos.
VI.2)Papildoma informacija:
Perkančioji organizacija sudarys garbės pareiškime išdėstytus atrankos kriterijus atitinkančių kandidatų sąrašą.
Kaskart sudarant sutartį, susijusią su III.1 dalyje aprašyta sritimi, perkančioji organizacija pakvies visus sąraše esančius kandidatus pateikti pasiūlymą.
Pagal šį skelbimą sudarytas sąrašas bus naudojamas tik sutartims, kurioms netaikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/18/EB.
Pirmasis kvietimas dalyvauti konkurse, susijęs su šiuo kvietimu pareikšti susidomėjimą, bus paskelbtas 2017 m. rugsėjo mėn., todėl rekomenduojame, kad susidomėję ekonominės veiklos vykdytojai kuo greičiau atsiųstų savo prašymus dalyvauti. Kandidatai bus informuoti apie jų paraiškų rezultatus.
VI.3)Šio skelbimo išsiuntimo data:
2.8.2017.