Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Dostawy - 318738-2020

Submission deadline has been amended by:  377029-2020
08/07/2020    S130

Polska-Kraków: Urządzenia komputerowe

2020/S 130-318738

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Archiwum Narodowe w Krakowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 000001100
Adres pocztowy: ul. Sienna 16
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-960
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Renata Chlewicka
E-mail: rchlewicka@ank.gov.pl
Tel.: +48 124224094
Faks: +48 124213544
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ank.gov.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ank.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wyposażenie informatyczne nowo wybudowanej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 22E

Numer referencyjny: DN.21.1.60.2014
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia informatycznego nowego budynku Archiwum Narodowego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 22E wraz z wymaganym zakresem szkoleń.

Szczegółowe wymagania znajdują się w SIWZ na stronie Zamawiającego: https;//.ank.gov.pl

Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia.

Część 1 zamówienia – sprzęt komputerowy (komputery, drukarki, monitory, akcesoria i inne).

Część 2 zamówienia – skanery wielkoformatowe.

Część 3 zamówienia – serwery.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego (komputery, drukarki, monitory, akcesoria i inne)

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30236000 Różny sprzęt komputerowy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kraków, ul. Rakowicka 22e

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa obejmuje:

Monitor do komputerów:

— monitor biurowy typ 1 – 100 sztuk,

— monitor biurowy typ 2 – 10 sztuk,

— monitor graficzny – 1 sztuka;

Stacje robocze:

— komputer biurowy typ 1 – 100 sztuk,

— pamięć RAM – 2 sztuki (jako pamięci serwisowe do urządzenia komputer biurowy typ 1),

— zasilacz – 1 sztuka (jako zasilacz serwisowy do urządzenia komputer biurowy typ 1),

— komputer biurowy typ 2 – 3 sztuki,

— komputer graficzny – 3 sztuki,

— notebook –11 sztuk,

— listwa przeciwprzepięciowa – 106 sztuk,

— listwa zasilająca – 12 sztuk,

— oprogramowanie do dystrybucji oprogramowania, aktualizacji systemów operacyjnych oraz inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania – 150 licencji;

Drukarki i urządzenia wielofunkcyjne:

— drukarka laserowa monochromatyczna – 19 sztuk,

— drukarki do etykiet – 2 sztuki,

— urządzenie wielofunkcyjne laserowe, kolor A3 – 4 sztuki,

— urządzenie wielofunkcyjne laserowe, kolor A4 – 2 sztuki;

Skanery dokumentów:

— skaner płaski A3 – 4 sztuki,

— skaner wysokowydajny A4 z podajnikiem – 1 sztuka,

— skaner do fotografii A3 – 1 sztuka;

Urządzenia multimedialne:

— monitor prezentacyjny – 3 sztuki,

— statyw do monitora prezentacyjnego opisanego w pkt 8.1 – 2 sztuki,

— stół multimedialny – 3 sztuki,

— kiosk multimedialny – 2 sztuki;

Oprogramowanie:

— oprogramowanie do wyświetlania treści w kioskach multimedialnych – 16 sztuk,

— oprogramowanie do zarządzani kioskami multimedialnymi – 1 sztuka;

Zasilanie awaryjne:

— zasilacz awaryjny UPS – 12 sztuk;

Akcesoria komputerowe:

— patchcord kat. 6A S/FTP o długości 1,0 m – 25 sztuk,

— patchcord kat. 6A S/FTP o długości 2,0 m – 100 sztuk,

— patchcord kat. 6A S/FTP o długości 3,0 m – 100 sztuk,

— patchcord kat. 6A S/FTP o długości 5,0 m – 100 sztuk,

— patchcord kat. 6A S/FTP o długości 7,0 m – 50 sztuk,

— patchcord kat. 6A S/FTP o długości 10 m – 25 sztuk,

— zabezpieczenie gniazda RJ-45 przed nieautoryzowanym wpięciem – 100 sztuk,

— klucz do zabezpieczeń gniazd RJ-45 przed nieautoryzowanym wpięciem – 4 sztuki,

— zabezpieczenie gniazda RJ-45 przed nieautoryzowanym wypięciem kabla – 50 sztuk,

— klucz do zabezpieczeń gniazd RJ-45 przed nieautoryzowanym wypięciem – 4 sztuki,

— słuchawki z mikrofonem – 30 sztuk,

— głośniki komputerowe typ 1 – 10 sztuk,

— głośniki komputerowe typ 2 – 20 sztuk,

— pendrive – 8 sztuk,

— dysk zewnętrzny SSD – 4 sztuki,

— dysk zewnętrzny dużej pojemności – 2 sztuki,

— kolektor danych z wbudowanym skanerem kodów – 1 sztuka;

Narzędzia IT:

— zestaw narzędzi instalatorskich do złączy światłowodowych,

— narzędzia do czyszczenia złączy światłowodowych,

— zestaw narzędzi instalatorskich do złączy miedzianych,

— zestaw testowy do kabli sieciowych miedzianych,

— tester sieci LAN, tester transmisji do kwalifikacji kabli do 10 GbE,

— tester kabli i sieci LAN.

Wszystkie dostarczone urządzenia zostaną podłączone i skonfigurowane zgodnie z aktualną wiedzą techniczną i zaleceniami producenta oraz przez osobę odpowiednio wykwalifikowaną. Prace wdrożeniowe będą obejmowały instalację i konfigurację urządzeń w siedzibie Zamawiającego. Wszystkie elementy dostawy muszą być nowe oraz pochodzić z bieżącej produkcji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymaga się wniesienia wadium w wysokości: 25 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych). W postępowaniu zostanie zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp procedura odwrócona. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa skanerów wielkoformatowych

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30216110 Skanery komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kraków, ul. Rakowicka 22e

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa obejmuje:

1. Skanery dziełowe

— skaner dziełowy formatu A1 do digitalizacji materiałów archiwalnych, w szczególności głęboko zszytych ksiąg, pergaminów, pieczęci, planów i map,

— skaner dziełowy formatu A0 do digitalizacji materiałów archiwalnych, w szczególności głęboko zszytych ksiąg, pergaminów, pieczęci, planów i map,

— skaner dziełowy formatu A2 do digitalizacji materiałów archiwalnych, w szczególności głęboko zszytych ksiąg, pergaminów, pieczęci, planów i map;

2. Wyposażenie dodatkowe

— stacja graficzna do obsługi skanera z pkt 4.1, 4.2, 4.3 – 3 szt.,

— monitor do stacji graficznej – 3 szt.,

— spektrofotometr – 1 szt.

Wykonawca dostarczy, wypakuje, oraz podłączy urządzenia do istniejącej infrastruktury (w tym wykonanie pierwszego uruchomienia) w wyznaczonych przez Zamawiającego miejscach. Dostarczone urządzenia musza być fabrycznie nowe, sprawne techniczne, nieeksploatowane przez innego użytkownika, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2020 r.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymaga się wniesienia wadium w wysokości: 25 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych). W postępowaniu zostanie zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp procedura odwrócona. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa serwerów

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30211500 Centralne jednostki przetwarzające (CPU) lub procesory
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kraków, ul. Rakowicka 22e

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa obejmuje:

— serwer Rack – 4 sztuki,

— serwery NAS,

— serwer NAS typ 1 – 8 sztuk,

— dyski Cold Spare – 10 sztuk (jako dyski serwisowe do urządzeń serwer NAS typ 1),

— zasilacz Hot Swap (Cold Spare) – 1 sztuka (jako zasilacz serwisowy do urządzeń serwer NAS typ 1),

— serwer NAS typ 2 – 3 sztuki,

— dyski HDD Cold Spare – 2 sztuki (jako dyski serwisowe do urządzeń serwer NAS typ 2),

— dysk M2. NVMe Cold Spare – 1 sztuka (jako dysk serwisowy do urządzeń serwer NAS typ 2),

— zasilacz Hot Swap (Cold Spare) – 1 sztuka (jako zasilacz serwisowy do urządzenia serwer NAS typ 2) 35;

Oprogramowanie:

— system operacyjny dla serwera – minimum 12 sztuk,

— oprogramowanie dla serwerów do wykonywania backupów maszyn wirtualnych – dla 4 hostów (po 2 procesory),

— urządzenie do podnoszenia i instalacji serwerów w szafach – 1 sztuka.

Wymagania dotyczące wdrożenia

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i skonfiguruje wszystkie urządzenia, oraz oprogramowanie zgodnie z opracowanym przez niego szczegółowym projektem technicznym, uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego. Szczegółowy projekt techniczny infrastruktury serwerowej powinien zawierać co najmniej:

a) zakres rozwiązania;

b) opis architektury;

c) opis wszystkich elementów konfiguracji fizycznej i logicznej, w tym co najmniej:

• topologię połączeń,

• komponenty użyte do budowy rozwiązania;

d) adresację dla urządzeń (w uzgodnieniu z Zamawiającym);

e) opis relacji i integracji pomiędzy wszystkimi elementami infrastruktury;

f) opis montażu i konfiguracji urządzeń i oprogramowania;

g) listę wszystkich elementów sprzętowych, oraz licencji (nazwa i model urządzenia, ilość, numer seryjny).

Zamawiający wymaga dostarczenia wszelkich komponentów potrzebnych do zamontowania dostarczonych urządzeń, oraz do podłączenia urządzeń do infrastruktury Zamawiającego (np. przewody krosowe, osprzęt montażowy). Przewody krosowe (patchcordy) o długości 2–3 m, dostosowanej do fizycznych warunków montażu w lokalizacji Zamawiającego (zalecana wizja lokalna), zakończone wtykami RJ-45, powinny być dołączone do wszystkich interfejsów fizycznych serwerów i NAS-ów będących przedmiotem niniejszego zamówienia. W celu zapewnienia wysokiej jakości połączeń, wymaga się zastosowania kabli krosowych S/FTP kat. 6A (10 Gbit – 500 MHZ) ze złączami RJ45 zaciskanymi przez producenta mechanicznie (nie dopuszcza się kabli krosowych zalewanych), wykonanych w oparciu o kabel typu linka min. kat. 7 (1 000 MHz).

Wykonawca po zainstalowaniu wszystkich dostarczonych urządzeń opracuje szczegółową dokumentację techniczną powykonawczą zawierającą dokładny opis montażu, instalacji i konfiguracji zainstalowanych komponentów. Dokumentacja powykonawcza będzie zawierała szczegółowe opisy zastosowanych rozwiązań. W ramach opracowanej dokumentacji, należy dostarczyć również dokumentację administratora która powinna zawierać co najmniej:

a) procedury instalacji i konfiguracji;

b) procedury działań administracyjnych;

c) procedury uruchomienia środowiska po awarii;

d) procedury aktualizacji standardowych elementów dostarczonego sprzętu;

e) procedury włączenia i wyłączenia całości dostarczonego sprzętu w przypadku prac planowych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymaga się wniesienia wadium w wysokości: 25 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych). W postępowaniu zostanie zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp procedura odwrócona. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczególnych wymagań

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia dla części 1 mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 000 000,00 PLN (jeden milion złotych).

O udzielenie zamówienia dla części 2 mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 000 000,00 PLN (jeden milion złotych).

O udzielenie zamówienia dla części 3 mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 000 000,00 PLN (jeden milion złotych).

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie powyższego warunku:

Zaświadczenie z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej o posiadanych środkach lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej równej jak określona powyżej, wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie na więcej niż jedną cześć warunek znajdowania się w wymaganej sytuacji ekonomicznej lub finansowej spełnią, gdy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę odpowiadającą sumie wartości wymaganych dla wszystkich części zamówienia, o które się ubiegają.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu może powoływać się na potencjał innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

W celu oceny czy Wykonawca polegając na zasobach lub sytuacji innych podmiotów będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów określających:

a. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia;

c. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

d. czy podmiot, na którego zdolnościach Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje dostawy lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Dla części 1 zamówienia Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat – a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał w sposób należyty 2 dostawy urządzeń komputerowych każda o wartości co najmniej 500 0000 PLN oraz obejmująca co najmniej 75 komputerów (stacjonarnych, lub przenośnych).

Dla części 2 zamówienia Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat - a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał w sposób należyty dostawę lub dostawy co najmniej 2 skanerów wielkoformatowych (formatu A0 lub A1).

Dla części 3 zamówienia Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat – a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał w sposób należyty dostawę urządzeń informatycznych obejmującą co najmniej 2 serwerów Rack lub 6 serwerów NAS o łącznej wartości co najmniej 500 000,00 PLN (pięćset tysięcy złotych) brutto.

Wszystkie części:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie powyższego warunku: wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia zostały wykonane lub są wykonywanie należycie przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów składa oświadczenie. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania.Jeśli w zakres dostawy przedstawiane i jako doświadczenie Wykonawcy wchodzą świadczenia pozwalające na uznanie, że spełniony jest więcej niż jeden z warunków określonych powyżej, wówczas taka dostawa może być wykazana w celu potwierdzenia spełnienia więcej niż jednego warunku, przy spełnieniu wymagania, że wartość świadczenia powinna dotyczyć tego rodzaju dostawy, dla którego Zamawiający osiągnięcia określonej wartości wymaga.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodne z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego:https://ank.gov.pl

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 11/08/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 11/08/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

30-960 Kraków, ul. Sienna 16, POLSKA.

Otwarcie ofert (zaszyfrowanych poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu) dokonane będzie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego pobranego z miniPortalu.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający przewiduje wykluczenia Wykonawcy w zakresie podstaw określonych w art. 24 ust. 1 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1, 8 ustawy Pzp. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i w celu wykazania braku podstaw wykluczenia (dane bardziej szczegółowe znajdują się w SIWZ: jednolity europejski dokument zamówienia, dotyczący: Wykonawcy oraz podmiotów, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów – dokumenty, z których będzie wynikać:

Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposób wykorzystania zasobów, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp – oświadczenie o przynależności lub nie do grupy kapitałowej; Oświadczenia i dokumenty, które zostaną dostarczone na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona: zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS, albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, oświadczenie o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie porozumienia w sprawie spłat tych należności; oświadczenie o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, certyfikaty i inne dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia tj wymagane w OPZ: dla części I zamówienia: deklaracje zgodności CE, certyfikaty ISO 14001, certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzające standard Energy Star; dla części II zamówienia: certyfikaty ISO 14001; dla części III zamówienia: deklaracje zgodności CE, certyfikaty ISO 14001, Informacje dotyczące problematyki ochrony danych osobowych (w tym wymagane zgodnie z RODO klauzule informacyjne) zawarte są w rozdziale XIX SIWZ. Zamawiający informuje, że z uwagi na brak z przyczyn technicznych możliwości wskazania w treści ogłoszenia wszystkich informacji na temat postępowania w niniejszym ogłoszeniu zostały zawarte odesłania do treści SIWZ

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Szczegółowe zasady ochrony prawnej są zawarte w dziale IV ustawy Prawo zamówień publicznych

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/07/2020