Dostawy - 318826-2020

08/07/2020    S130

Polska-Poznań: Komputer biurkowy

2020/S 130-318826

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Poznań
Adres pocztowy: pl. Kolegiacki 17
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 61-841
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Liliana Janiak
E-mail: liliana_janiak@um.poznan.pl
Tel.: +48 618785210
Faks: +48 618785203

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.poznan.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa, montaż, konfigurację sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz szkolenie dla nauczycieli.

Numer referencyjny: ZOU-XII.271.226.2019.LJ
II.1.2)Główny kod CPV
30213300 Komputer biurkowy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż oraz konfiguracja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz przeprowadzenie szkoleń w związku z realizacją projektu pn. „Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do wzoru umowy – OPZ dla części I i II. Warunkiem prawidłowej realizacji projektu przez Zamawiającego jest działanie zgodne z wytycznymi zawartymi m.in. w umowie dofinansowanie nr RPWP.09.03.04-30-0004/16-00.

Zamówienie podzielone jest na części:

— część I: pracownie dydaktyczne CKP i CKZIU,

— część II: sale dydaktyczne CKZIU.

Każdy Wykonawca może złożyć ofertę dotyczącą jednej lub wszystkich części.

Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia określony został we wzorze umowy (dla obu części), stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.

Zamawiający umożliwia przeprowadzenie przez Wykonawców wizji lokalnej w CKP i CKZIU, która odbędzie się w czwartek, tj. 16.1.2020.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 115 222.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pracownie dydaktyczne CKP i CKZIU

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48700000 Pakiety oprogramowania użytkowego
30213100 Komputery przenośne
30213000 Komputery osobiste
30230000 Sprzęt związany z komputerami
32322000 Urządzenia multimedialne
30232100 Drukarki i plotery
30232140 Plotery
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

1) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Jawornicka 1 w Poznaniu, POLSKA.

2) Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Grunwaldzka 200 w Poznaniu, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż oraz konfiguracja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz przeprowadzenie szkoleń w związku z realizacją projektu pn. „Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w nowym załączniku nr 2 do wzoru umowy – Opis przedmiotu zamówienia dla części I i II. Warunkiem prawidłowej realizacji projektu przez Zamawiającego jest działanie zgodne z wytycznymi zawartymim.in. w umowie dofinansowania nr RPWP.09.03.04-30-0004/16-00.

Zamówienie podzielone jest na części:

— część I: pracownie dydaktyczne CKP i CKZIU.

Każdy Wykonawca może złożyć ofertę dotyczącą jednej lub wszystkich części.

Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia określony został we wzorze umowy (dla obu części), stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.

Zamawiający umożliwia przeprowadzenie przez Wykonawców wizji lokalnej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu oraz Centrum Kształcenia Praktycznego. Uczestnictwo należy zgłosić na adres: zp@um.poznan.pl do dnia poprzedzającego wizję.

Wizja lokalna w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu odbędzie się w czwartek, tj. 16.1.2020 o godz. 10.00 w budynku przy ul. Jawornickiej 1 w Poznaniu (spotkanie przy sekretariacie).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Bezpłatne przeglądy serwisowe / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPWP.09.03.04-30-0004/16-00.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Ustala się wadium w wysokości 15 000,00 PLN. Wadium należy złożyć zgodnie z opisem w pkt VIII SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Sale dydaktyczne CKZIU

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48700000 Pakiety oprogramowania użytkowego
30213100 Komputery przenośne
30213000 Komputery osobiste
30230000 Sprzęt związany z komputerami
32322000 Urządzenia multimedialne
30232100 Drukarki i plotery
30232140 Plotery
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

1) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Jawornicka 1 w Poznaniu, POLSKA.

2) Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Grunwaldzka 200 w Poznaniu, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż oraz konfiguracja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz przeprowadzenie szkoleń w związku z realizacją projektu pn. „Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w nowym załączniku nr 2 do wzoru umowy – Opis przedmiotu zamówienia dla części I i II. Warunkiem prawidłowej realizacji projektu przez Zamawiającego jest działanie zgodne z wytycznymi zawartymi m.in. w umowie dofinansowania nr RPWP.09.03.04-30-0004/16-00.

Zamówienie podzielone jest na części:

— część II: Sale dydaktyczne CKZIU.

Każdy Wykonawca może złożyć ofertę dotyczącą jednej lub wszystkich części.

Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia określony został we wzorze umowy (dla obu części), stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.

Zamawiający umożliwia przeprowadzenie przez Wykonawców wizji lokalnej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu oraz Centrum Kształcenia Praktycznego. Uczestnictwo należy zgłosić na adres: zp@um.poznan.pl do dnia poprzedzającego wizję.

Wizja lokalna w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu odbędzie się w czwartek, tj.16.1.2020 o godz. 10.00 w budynku przy ul. Jawornickiej 1 w Poznaniu (spotkanie przy sekretariacie).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Bezpłatne przeglądy serwisowe / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPWP.09.03.04-30-0004/16-00.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Ustala się wadium w wysokości 6 000,00 PLN. Wadium należy złożyć zgodnie z opisem w pkt VIII SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 243-596484
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Pracownie dydaktyczne CKP i CKZIU

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
10/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Kombit Plus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Adres pocztowy: Migdałowa 60
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 61-612
Państwo: Polska
E-mail: biuro@kombitplus.pl
Tel.: +48 618231203
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 510 862.39 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 538 872.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 2
Nazwa:

Sale dydaktyczne CKZIU

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
08/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Cezar Cezary Machnio i Piotr Gębka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres pocztowy: Wolność 8, lok. 4
Miejscowość: Radom
Kod NUTS: PL921 Radomski
Kod pocztowy: 26-600
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@cezarkomputery.pl
Tel.: +48 483600021
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 661 662.54 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 576 350.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ust 1 pkt 12–23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni dokumentów, o których mowa w pkt VI.4 SIWZ.

Wymagane przez Zamawiającego: dokumenty/oświadczenia składające się na ofertę:

• wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ,

• wypełnione i podpisane formularz cenowy dla części I – załącznik nr 1a do SIWZ

lub/i

• wypełnione i podpisane formularz cenowy dla części II – załącznik nr 1b do SIWZ.

Pozostałe dokumenty składane wraz z ofertą:

• wypełniony i podpisany jednolity europejski dokument zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ.

Jeżeli dotyczy:

• wypełnione i podpisane oświadczenie o udostępnieniu zasobów – załącznik nr 3 do SIWZ,

• wypełnione i podpisane zastrzeżenie nie udostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa – załącznik nr 5 do SIWZ,

• w przypadku oferowania dostaw równoważnych – dokumenty potwierdzające, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ (zgodnie z pkt III.3 SIWZ),

• jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego):

— oryginał pełnomocnictwa w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do udzielenia pełnomocnictwa

lub

— notarialnie potwierdzona kopia pełnomocnictwa udzielonego przez osobę upoważnioną do udzielenia pełnomocnictwa, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza.

Podmioty występujące wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika zgodnie z zasadami art. 23 ust. 2 ustawy.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów zawiera pkt VII SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla trybu przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 EUR. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/07/2020