Dostawy - 318897-2020

08/07/2020    S130

Polska-Częstochowa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2020/S 130-318897

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Politechnika Częstochowska
Krajowy numer identyfikacyjny: 000001643
Adres pocztowy: ul. Dąbrowskiego 69
Miejscowość: Częstochowa
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Kod pocztowy: 42-201
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Podsiadlik
E-mail: dzp@adm.pcz.czest.pl
Tel.: +48 343250236
Faks: +48 343250415

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pcz.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa licencji serwisu akademickiego biura karier wraz z wdrożeniem, konfiguracją, szkoleniem dla użytkowników, utrzymaniem i wsparciem w ramach projektu „ZPRPCz”

Numer referencyjny: ZP/DK-03/20
II.1.2)Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa licencji serwisu akademickiego biura karier wraz z wdrożeniem, konfiguracją, szkoleniem dla użytkowników, utrzymaniem i wsparciem w ramach projektu „Zintegrowany program rozwoju Politechniki Częstochowskiej” POWR.03.05.00-00-Z008/18, zgodnie z załącznikiem nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 645 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Biuro Karier i Marketingu, ul. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa licencji serwisu akademickiego biura karier wraz z wdrożeniem, konfiguracją, szkoleniem dla użytkowników, utrzymaniem i wsparciem w ramach projektu „Zintegrowany program rozwoju Politechniki Częstochowskiej” POWR.03.05.00-00-Z008/18, zgodnie z załącznikiem nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia Awarii krytycznej / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji na zgłoszenie Awarii krytycznej / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji na zgłoszenia Awarii niekrytycznej / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia Awarii niekrytycznej / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba godzin wsparcia / Waga: 5
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

„Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej” nr POWR.03.05.00-00-Z008/18

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 028-064022
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Dostawa licencji serwisu akademickiego biura karier wraz z wdrożeniem, konfiguracją, szkoleniem dla użytkowników, utrzymaniem i wsparciem w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej” POWR.03.05.00-00-Z008/18

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
16/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: OPTeam Spółka Akcyjna
Krajowy numer identyfikacyjny: 008033000
Miejscowość: Jasionka
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Kod pocztowy: 36-002
Państwo: Polska
Tel.: +48 604665732
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 784 942.62 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 645 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od nie zgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2–3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Skarga do sądu – przysługuje stronom, oraz uczestnikom postępowania odwoławczego na orzeczenie Izby.

Szczegółowo zasady i terminy wnoszenia skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198 a – 198 g Ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/07/2020