Dostawy - 319076-2020

08/07/2020    S130

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe

2020/S 130-319076

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
Adres pocztowy: ul. Krucza 5/11D
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-548
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Tryc
E-mail: zamowienia@ios.gov.pl
Tel.: +48 223750583
Faks: +48 223750501

Adresy internetowe:

Główny adres: www.ios.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowy Instytut Badawczy
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego dla IOŚ-PIB

Numer referencyjny: PZ.220.10.2020.DT
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego do siedziby IOŚ-PIB. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 321 602.10 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa węzła klastra obliczeniowego wraz z infrastrukturą

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48822000 Serwery komputerowe
30233141 Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID)
32421000 Okablowanie sieciowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 węzła do klastra obliczeniowego wraz z infrastrukturą do siedziby IOŚ-PIB przy ul. Kruczej 5/11 D w Warszawie.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużenie serwisu gwarancyjnego producenta / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Stosowanie opakowań ekologicznych / Waga: 5
Cena - Waga: 85
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.02.01.00-00-00-0007/17- 00

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby IOŚ-PIB

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30214000 Stacje robocze
30213300 Komputer biurkowy
30213100 Komputery przenośne
30231310 Wyświetlacze płaskie
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego do siedziby IOŚ-PIB przy ul. Kruczej 5/11D w Warszawie. Zamawiający przewiduje w ramach realizacji tej części zamówienia, możliwość skorzystania z prawa opcji. Minimalny zakres jaki zostanie zrealizowany w ramach zamówienia to dostawa następującego sprzętu:

a) stacja robocza – 1 sztuka;

b) monitor – 3 sztuki;

c) komputer biurkowy – 1 sztuka;

d) komputer przenośny typ 1 – 5 sztuk;

e) komputer przenośny typ 2 – 1 sztuka;

f) komputer przenośny typ 3 – 1 sztuka.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużenie serwisu gwarancyjnego producenta / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Stosowanie opakowań ekologicznych / Waga: 5
Cena - Waga: 85
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. W ramach prawa opcji Zamawiający zastrzega możliwość zlecenia dostawy ponad wskazaną

w pkt II.2.4 maksymalnie:

a) komputer biurkowy – 20 sztuk;

b) monitor – 50 sztuk;

c) komputer przenośny typ 1 – 5 sztuk.

2. Każdy sprzęt komputerowy w ramach prawa opcji będzie zgodny z OPZ.

3. Przy zastosowaniu prawa opcji: Wykonawca dostarczy sprzęt komputerowy w terminie do 35 dni roboczych od przekazania zlecenia. Zlecenie może zostać przekazane Wykonawcy w okresie do 120 dni kalendarzowych od zawarcia umowy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.02.01.00-00-00-0007/17- 00

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 067-158824
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Dostawa węzła klastra obliczeniowego wraz z infrastrukturą

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Servers24.pl Rafał Brudnicki
Adres pocztowy: ul. Warszawska 164
Miejscowość: Latchorzew
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 05-082
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 47 356.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 40 422.10 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby IOŚ-PIB

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
01/07/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Servers24.pl Rafał Brudnicki
Adres pocztowy: ul. Warszawska 164
Miejscowość: Latchorzew
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 05-082
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 268 267.38 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 281 180.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/07/2020