Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dostawy - 319264-2021

25/06/2021    S121

Polska-Bytom: Pompy wodne

2021/S 121-319264

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 100-263227)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Adres pocztowy: ul. Strzelców Bytomskich 207
Miejscowość: Bytom
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 41-914
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Karolina Bocian
E-mail: kbocian@srk.com.pl
Tel.: +48 324321085
Faks: +48 323513584
Adresy internetowe:
Główny adres: www.srk.com.pl
Adres profilu nabywcy: www.srk.com.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie projektu technicznego, dostawa i zabudowa pompowni przewałowej w szybie I dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I – Śląsk” Ruch „Śląsk”

Numer referencyjny: ZP-S-0002/21
II.1.2)Główny kod CPV
42122130 Pompy wodne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Wykonanie projektu technicznego, dostawa i zabudowa pompowni przewałowej w szybie I dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I – Śląsk” Ruch „Śląsk”:

— etap I: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

— etap II: wykonanie i zabudowanie konstrukcji w szybie I,

— etap III: dostawa oraz montaż pomp wraz z urządzeniami pomocniczymi i armaturą w szybie I,

— etap IV: podłączenie pomp do istniejących rurociągów i sieci elektrycznej,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/06/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 100-263227

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 25/06/2021
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 29/06/2021
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 23/08/2021
Powinno być:
Data: 27/06/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 25/06/2021
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 29/06/2021
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: