Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy.

Dostawy - 319264-2021

25/06/2021    S121

Polska-Bytom: Pompy wodne

2021/S 121-319264

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 100-263227)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Adres pocztowy: ul. Strzelców Bytomskich 207
Miejscowość: Bytom
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 41-914
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Karolina Bocian
E-mail: kbocian@srk.com.pl
Tel.: +48 324321085
Faks: +48 323513584
Adresy internetowe:
Główny adres: www.srk.com.pl
Adres profilu nabywcy: www.srk.com.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie projektu technicznego, dostawa i zabudowa pompowni przewałowej w szybie I dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I – Śląsk” Ruch „Śląsk”

Numer referencyjny: ZP-S-0002/21
II.1.2)Główny kod CPV
42122130 Pompy wodne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Wykonanie projektu technicznego, dostawa i zabudowa pompowni przewałowej w szybie I dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I – Śląsk” Ruch „Śląsk”:

— etap I: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

— etap II: wykonanie i zabudowanie konstrukcji w szybie I,

— etap III: dostawa oraz montaż pomp wraz z urządzeniami pomocniczymi i armaturą w szybie I,

— etap IV: podłączenie pomp do istniejących rurociągów i sieci elektrycznej,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/06/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 100-263227

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 25/06/2021
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 29/06/2021
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 23/08/2021
Powinno być:
Data: 27/06/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 25/06/2021
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 29/06/2021
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: