Usługi - 319275-2020

Submission deadline has been amended by:  423519-2020
08/07/2020    S130

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego

2020/S 130-319275

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ministerstwo Finansów, Biuro Administracyjne
Adres pocztowy: ul. Świętokrzyska 12
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-916
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Barbara Szwed, Joanna Staszczyk – Ministerstwo Finansów, Biuro Administracyjne
E-mail: wzp@mf.gov.pl
Tel.: +48 226945400
Faks: +48 226945268

Adresy internetowe:

Główny adres: www.gov.pl/finanse

Adres profilu nabywcy: www.gov.pl/web/finanse/zamowienia-publiczne

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Sprawy gospodarcze i finansowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup usług specjalistycznych związanych z oprogramowaniem Oracle

Numer referencyjny: C/328/20/DI/B/302
II.1.2)Główny kod CPV
72611000 Usługi w zakresie wsparcia technicznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1.1. asysta techniczna i konserwacja (ATiK) dla posiadanych przez Zamawiającego licencji oprogramowania Oracle;

1.2. usługi producenckich konsultacji eksperckich w zakresie oprogramowania Oracle eksploatowanego i wdrażanego u Zamawiającego;

1.3. producenckie usługi dostawy, budowy i rozwoju funkcjonalności systemów informatycznych w zakresie technologii Oracle posiadanych przez Ministerstwo Finansów w wymiarze 1 707 punktów funkcyjnych;

1.4. usługi producenckich konsultacji eksperckich w zakresie licencji oprogramowania Oracle eksploatowanego i wdrażanego u Zamawiającego w wymiarze do 68 544 roboczogodzin.

2. Szczegółowe założenia obejmujące zakres i wymagania oraz informacje związane z realizacją zamówienia, określa Załącznik nr 1 do wzoru umowy stanowiący Załącznik I do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 79 245 846.42 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72260000 Usługi w zakresie oprogramowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1.1. asysta techniczna i konserwacja (ATiK) dla posiadanych przez Zamawiającego licencji oprogramowania Oracle;

1.2. usługi producenckich konsultacji eksperckich w zakresie oprogramowania Oracle eksploatowanego i wdrażanego u Zamawiającego;

1.3. producenckie usługi dostawy, budowy i rozwoju funkcjonalności systemów informatycznych w zakresie technologii Oracle posiadanych przez Ministerstwo Finansów w wymiarze 1 707 punktów funkcyjnych;

1.4. usługi producenckich konsultacji eksperckich w zakresie licencji oprogramowania Oracle eksploatowanego i wdrażanego u Zamawiającego w wymiarze do 68 544 roboczogodzin.

2. Szczegółowe założenia obejmujące zakres i wymagania oraz informacje związane z realizacją zamówienia, określa Załącznik nr 1 do wzoru umowy stanowiący Załącznik I do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 79 245 846.42 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji obejmującego przedmiot zamówienia określony poniżej:

1) producenckie usługi dostawy, budowy i rozwoju funkcjonalności systemów informatycznych w zakresie technologii Oracle posiadanych przez Ministerstwo Finansów w wymiarze 1 707 punktów funkcyjnych;

2) usługi producenckich konsultacji eksperckich w zakresie licencji oprogramowania Oracle eksploatowanego i wdrażanego u Zamawiającego w wymiarze do 68 544 roboczogodzin.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik I do SIWZ.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Wobec braku sekcji dotyczącej wykazywania braku podstaw wykluczenia:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej Ustawą.

Zamawiający stosuje w postępowaniu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 Ustawy, nie stosuje natomiast pozostałych podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1–7 Ustawy.

2. Do oferty Wykonawca dołącza aktualny na dzień składania ofert jednolity europejski dokument zamówienia, zwany dalej „JEDZ”, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ potwierdzający, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów.

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

5. Zamawiający wskazuje, że Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV JEDZ i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ.

6. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądać następujących dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

4) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

5) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

6) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170, ze zm.);

7) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

7. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa odpowiednio w ust. 6 składa odpowiednie dokumenty określone w dokumentach zamówienia.

8. Szczegółowe informacje dotyczące ww. dokumentów zawarte są w dokumentach zamówienia – SIWZ.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający będzie żądać informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w ust. 1, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c Ustawy.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 2 000 000 PLN.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający będzie żądać:

1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

2. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa w ust. 1, budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się:

1) wykonaniem, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwóch zamówień polegających na świadczeniu usług tworzenia lub rozwoju lub utrzymana systemów wykorzystujących oprogramowanie Oracle o wartości min. 2 000 000 PLN brutto (każde). Przez jedno zamówienie rozumie się usługę świadczoną w ramach jednej umowy.

2) dysponowaniem co najmniej 7 osobami, spełniającymi wymagania, w tym:

a) co najmniej 2 specjalistami, posiadającymi wiedzę i doświadczenie w zakresie Oracle Database, z których każdy:

i) brał udział w co najmniej 2 projektach informatycznych każdy o wartości powyżej 500 000 PLN brutto (nie wliczając ceny dostawy sprzętu i oprogramowania) polegających na wdrożeniu lub utrzymaniu systemów informatycznych.

W ramach ww. projektów każdy z tych specjalistów wykonywał czynności w zakresie Oracle Database, dotyczące min:

— instalacji i konfiguracji,

— patchowania

— upgrade,

— migracji,

— tworzenia i odtwarzania kopii bezpieczeństwa bazy danych,

— monitorowania i poprawy wydajności baz danych,

— wykonywania testów wydajnościowych Oracle Database;

ii) posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie administrowania Oracle Real Application Cluster i korzystania z narzędzi: Server Control (srvctl), Clusterware Control (crsctl), ASM Configuration Assistant (asmca), ASM Command Tool (asmcmd);

b) co najmniej 2 specjalistami posiadającymi wiedzę i doświadczenie w zakresie Oracle Weblogic, z których każdy:

i) brał udział w co najmniej 2 projektach informatycznych każdy o wartości powyżej 500 000 PLN brutto (nie wliczając ceny dostawy sprzętu i oprogramowania) polegających na wdrożeniu lub utrzymaniu systemów informatycznych. W ramach ww. projektów każdy z tych specjalistów wykonywał czynności co najmniej:

— migracji Internet Application Server,

— instalacji, patchowania, upgrade i migracji WebLogic Server,

— monitorowania, konfiguracji i dostrajania WebLogic,

— wdrażania aplikacji Java EE,

— przeprowadzania testów wydajnościowych aplikacji Java EE,

— konfiguracji HTTP Server,

— zabezpieczania aplikacji z użyciem protokołu SSL,

— konfiguracji klastra pracy awaryjnej i równoważenia obciążenia aplikacji na serwerach aplikacyjnych Oracle;

a) co najmniej 1 specjalistą w zakresie Oracle E-Business Suite posiadającym minimum dwuletnie doświadczenie polegające na administrowaniu systemem lub systemami wykorzystującymi narzędzia Oracle E-Business Suite i Oracle Hyperion Planning;

b) co najmniej 1 specjalistą w zakresie Oracle Business Intelligence Suite Enterprise Edition, posiadającym minimum 2-letnie doświadczenie polegające na administrowaniu systemem lub systemami wykorzystującymi narzędzie Oracle Business Intelligence Suite Enterprise Edition;

c) co najmniej 1 specjalistą w zakresie Oracle Big Data, posiadającym minimum dwuletnie doświadczenie polegające na administrowaniu systemami wykorzystującymi narzędzia Oracle Big Data;

d) co najmniej 2 specjalistami posiadającymi wiedzę i doświadczenie w tworzeniu lub rozwoju lub utrzymaniu systemów wykorzystujących technologię Oracle, Java EE, Angular, z których każdy bezpośrednio uczestniczył w tworzeniu lub rozwijaniu lub utrzymywaniu co najmniej dwóch systemów informatycznych wykorzystujących technologię Oracle, Java EE, Angular o wartości powyżej 500 000 PLN brutto (nie wliczając ceny dostawy sprzętu i oprogramowania). Przy czym bezpośrednie uczestnictwo polegało na odpowiednio:

1) zapewnieniu zaimplementowaniu technologii Oracle, Java EE, Angular w systemie; lub

2) wprowadzaniu modyfikacji do systemu w zakresie wymagającym wykorzystania technologii Oracle, Java EE, Angular; lub

3) usuwaniu błędów z systemu w zakresie obejmującym wykorzystanie przez system technologii Oracle, Java EE, Angular.

Zamawiający nie dopuszcza łączenia kwalifikacji i doświadczenia osób określonych odrębnie, w punktach a, b, c, d.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wzór umowy stanowi Załącznik I do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/08/2020
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 09/10/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 10/08/2020
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa, pok. 1202, POLSKA

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. JEDZ należy złożyć w formie elektronicznej. Szczegółowe informacje zawiera rozdział XII SIWZ.

2. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 20 000 PLN (dwadzieścia tysięcy złotych).

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) w pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r. poz. 110 ze zmianami).

4. Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą i nie może zawierać żadnych ograniczeń sprzecznych z Ustawą, w szczególności ograniczających możliwość zrealizowania praw określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy – 10 dni.

2. Czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób inny niż określony w art. 180 ust. 5 Ustawy – 15 dni.

3. Treść ogłoszenia o zamówieniu od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, a jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ licząc od publikacji ogłoszenia w ww. Dzienniku lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – 10 dni.

4. Wobec czynności innych niż określone w punktach od 1 do 3 odwołanie wnosi się w terminie liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – 10 dni.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/07/2020