Usługi - 319446-2020

08/07/2020    S130

Polska-Wrocław: Usługi wdrażania oprogramowania

2020/S 130-319446

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Wrocław – Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu
Krajowy numer identyfikacyjny: 931934839
Adres pocztowy: al. Marcina Kromera 44
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 51-163
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dominika Grodzka
E-mail: grodzkad@zgkikm.wroc.pl
Tel.: +48 713272310
Faks: +48 713272390
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zgkikm.wroc.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.zgkikm.wroc.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: realizacja działań powiatowej służby geodezyjnej i kartograficznej

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Utworzenie i udostępnienie zbioru otwartych danych sektora informacji publicznej

Numer referencyjny: ZGKIKM.EA.260.2.6.2020
II.1.2)Główny kod CPV
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem niniejszego postępowania jest zamówienie pn.: „Utworzenie i udostępnienie zbioru otwartych danych sektora informacji publicznej”, które jest częścią prowadzonego przez Zamawiającego projektu pn. „Podniesienie dostępności e-usług danych przestrzennych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego we Wrocławiu”, realizowanego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa dolnośląskiego (RPO WD) na lata 2014–2020: osi priorytetowej 2: „Technologie informacyjno-komunikacyjne” działania 2.1 „E-usługi publiczne”, poddziałanie 2.1.1 „E-usługi – horyzont” – nabór RPDS.02.01.01-IZ.00-02-219/17 – konkurs horyzontalny. Zamówienie będzie udzielane w dwóch częściach:

a) część 1: utworzenie i udostępnienie zbioru otwartych danych – metadanych i danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w systemie Semantic Web;

b) część 2: przeprowadzenie zewnętrznego audytu bezpieczeństwa dwóch systemów teleinformatycznych wdrażanych w ramach projektu.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 781 342.62 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do tylko jednej części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 1
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utworzenie i udostępnienie zbioru otwartych danych – metadanych i danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w systemie Semantic Web

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72268000 Usługi dostawy oprogramowania
72212000 Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego
72254100 Usługi w zakresie testowania systemu
72250000 Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
38221000 Geograficzne systemy informacyjne (GIS lub równorzędne)
48211000 Pakiety oprogramowania dla wzajemnej współpracy platform
72260000 Usługi w zakresie oprogramowania
72240000 Usługi analizy systemu i programowania
72230000 Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania
72300000 Usługi w zakresie danych
72311100 Usługi konwersji danych
72320000 Usługi bazy danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego, al. Marcina Kromera 44, 51-163 Wrocław, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie zbioru otwartych danych (ang. Linked Data) w technologii sieci semantycznej (ang. Semantic Web) zawierającego metadane i dane państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (pzgik) oraz dostarczenie, opracowanie rozwiązania – inaczej systemu Semantic Web (w skrócie systemu) zapewniającego narzędzia do utrzymania, aktualizacji i prowadzenia analiz oraz publikacji i udostępniania otwartych danych (ang. Linked Open Data – LOD).

1.1. Zasadniczą część opracowywanego przez Wykonawcę zbioru otwartych danych obejmują metadane dot. działki ewidencyjnej oraz dane, o których mowa w znowelizowanej ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne art. 40a ust. 2 pkt 1 ppkt i, j, co odnosi się do danych szczegółowych osnów geodezyjnych, danych działek ewidencyjnych w zakresie ich identyfikatorów i geometrii, a także danych dotyczących budynków w zakresie ich identyfikatorów, geometrii i rodzaju według klasyfikacji środków trwałych oraz ich metadanych.

2. Zamówienie obejmuje w szczególności:

2.1. usługi konsultacji, projektowania, wdrożenia i udokumentowania procesu opracowania zbioru otwartych danych oraz opracowania i wdrożenia systemu Semantic Web;

2.2. dostawę niezbędnego do realizacji zamówienia oprogramowania.

3. Zamawiający dopuszcza:

3.1. użycie oprogramowania klasy „Open source” do realizacji zamówienia pod warunkiem przejęcia przez Wykonawcę odpowiedzialności za utrzymanie i serwis tego oprogramowania w okresie udzielonej gwarancji wykonania zamówienia;

3.2. wprowadzenie zmian do rozwiązań systemu Semantic Web w okresie udzielonej gwarancji wynikających ze zmian technologicznych, funkcjonalnych produktów składowych tego systemu, przy niezmiennym zapewnieniu prawidłowego działania usług udostępniania danych stanowiących „wskaźniki produktów” realizowanego projektu:

3.2.1. udostępnienia danych za pomocą endpoint’a SPARQL;

3.2.2. udostępnienia danych za pomocą serwisu opracowanego przez Wykonawcę (HTML + RDF’a).

4. Zamówienie musi być zrealizowane przez Wykonawcę:

4.1. nie później niż w ciągu 4 miesięcy od daty zawarcia umowy, przy założeniu, że termin zrealizowania zamówienia jest równoznaczny z terminem podpisania protokołu odbioru końcowego;

4.2. zgodnie z niniejszym opisem przedmiotu zamówienia (OPZ SIWZ), zwanym również specyfikacją oraz z opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego: „Planem Realizacji Zamówienia”, w tym w szczególności zgodnie z uzgodnionym przez strony harmonogramem prac zawierającym następujące, wymagane etapy realizacyjne będące przedmiotem odrębnych odbiorów:

4.2.1. etap 1: przygotowanie organizacyjne i opracowanie dokumentu zarządczego „Planu Realizacji Zamówienia”, w tym harmonogramu prac – nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy na realizację zamówienia;

4.2.2. etap 2: opracowanie dokumentacji analityczno-projektowej (DAP), co obejmuje w szczególności opracowanie ontologii dla zbioru otwartych danych oraz projektu technicznego systemu Sematic Web w terminie wskazanym przez Wykonawcę zapewniającym prawidłową realizację zamówienia, jednak nie później niż w ciągu 6 tygodni od daty zawarcia umowy na realizację niniejszego zamówienia;

4.2.3. etap 3: opracowanie i wdrożenie systemu Semantic Web zapewniającego narzędzia do utrzymania, aktualizacji, prowadzenia analiz i publikacji oraz udostępniania zbioru otwartych danych – w zakresie oraz w sposób określony w dokumentacji analityczno-projektowej (DAP) oraz w terminie ustalonym w obowiązującym harmonogramie prac.

4.2.4. etap 4: przeprowadzenie odbioru końcowego – nie później niż na 5 dni roboczych przed ostatecznym terminem wykonania zamówienia.

5. W realizacji zamówienia Wykonawca musi uwzględnić wszystkie zawarte w specyfikacji informacje oraz wymagania.

Szczegółowe warunki techniczne dotyczące wykonania zamówienia zawarte są w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja i serwis / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Optymalizacja kosztów utrzymania oprogramowania / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 536 056.91 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 4
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPDS.02.01.01-02-0075/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

Przedmiot zamówienia stanowi część 1 zadania 3 realizowanego w ramach projektu pn. „Podniesienie dostępności e-usług danych przestrzennych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego we Wrocławiu”, dofinansowanego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa dolnośląskiego 2014–2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Przeprowadzenie zewnętrznego audytu bezpieczeństwa dwóch systemów teleinformatycznych wdrażanych w ramach projektu

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79212000 Usługi audytu
72810000 Usługi audytu komputerowego
72240000 Usługi analizy systemu i programowania
72268000 Usługi dostawy oprogramowania
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego, al. Marcina Kromera 44, 51-163 Wrocław, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zewnętrznego audytu bezpieczeństwa dla wdrażanych w organizacji Zamawiającego dwóch systemów teleinformatycznych: systemu GEO-INFO 7 firmy Systherm Info Spółka z o.o. służącego do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) oraz systemu Semantic Web do publikacji i udostępniania zbioru otwartych danych, tworzonego w ramach cześci 1 niniejszego zamówienia.

1.1. Celem przeprowadzania audytu bezpieczeństwa dla systemów teleinformatycznych jest zidentyfikowanie odstępstw od obowiązujących rozwiązań organizacyjno-technicznych, znalezienie błędów w funkcjonowaniu systemu: kontroli, uprawnień użytkowników, zabezpieczeń przed upływem lub uszkodzeniem danych, czy też ograniczeniem dostępności danego systemu – a także dokonanie analizy ryzyka do oceny, które z zaistniałych, identyfikowanych nieprawidłowości są najważniejsze dla poprawy poziomu bezpieczeństwa systemu i wymagają podjęcia działań naprawczych i korygujących.

2. Zgodnie z opisem zadania 3 zawartym we wniosku o dofinansowanie, zakres niniejszego zamówienia obejmuje:

2.1. dla każdego z ww. systemów teleinformatycznych:

2.1.1. audyt zabezpieczeń styku sieci lokalnej i internetu – urządzeń aktywnych i topologii sieci komputerowej;

2.1.2. audyt bezpieczeństwa infrastruktury oraz serwerów – analiza usług systemowych: host / VM oraz bezpieczeństwa infrastruktury technicznej;

2.1.3. audyt bezpieczeństwa zainstalowanego oprogramowania – systemowego, narzędziowego, bazodanowego, aplikacyjnego, w tym serwisów/stron WWW, włącznie z przeprowadzeniem testów bezpieczeństwa, w tym testów penetracyjnych;

2.2. przeprowadzenie analizy zgodności przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami prawa, co dotyczy wyłącznie systemu GEO-INFO 7 wdrażanego w ramach zadania 1.

3. Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa dla ww. systemów teleinformatycznych Wykonawca zrealizuje dla każdego z nich odrębnie na pisemne wezwanie Zamawiającego, w sposób i w zakresie wskazanym w niniejszej specyfikacji.

3.1. Audyt bezpieczeństwa nie obejmuje analizy i oceny kodów źródłowych aplikacji oraz testów socjotechnicznych.

4. Przystępując do realizacji zamówienia Wykonawca musi posiadać zdolność do jednoczesnego wykonania audytu obu ww. systemów teleinformatycznych jednocześnie, dysponując w tym zakresie wystarczającym personelem, zasobami technicznymi oraz niezbędnym specjalizowanym oprogramowaniem.

4.1. W przypadku realizacji zamówienia dla obu systemów teleinformatycznych jednocześnie, Zamawiający zapewni koordynację działań po jego stronie tak, aby umożliwić Wykonawcy niezbędny dostęp do infrastruktury technicznej Zamawiającego w zakresie podlegającym audytowi.

5. Zamówienie musi być zrealizowanie w okresie do dnia 15 marca 2021 r. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego: „Planem Audytu”, w tym uzgodnionym przez strony harmonogramem audytu. Szczegółowy harmonogram z opisem etapów i terminów zawiera opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ.

6. W realizacji zamówienia Wykonawca uwzględnić musi wszystkie wymagania i informacje, jakie zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia, w tym w rozdz. 4 dodatek nr 1 – opis infrastruktury technicznej Zamawiającego oraz informacje dotyczące wdrażanych systemów teleinformatycznych.

7. Poza powyższym przedmiot zamówienia obejmuje:

7.1. świadczenie przez Wykonawcę usług konsultacji technicznych w wymiarze 100 roboczogodzin;

7.2. opracowanie rekomendacji oraz projektu zmian do polityki bezpieczeństwa informacji Zamawiającego wraz z ich uzasadnieniem.

8. Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia testów w różnych dniach tygodnia oraz porach, w tym po godzinach pracy ZGKiKM. Wszelkie w tym zakresie ustalenia muszą być zawarte pisemnie na bieżąco w trakcie realizacji zamówienia lub w aktualizowanym planie audytu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zespołu Wykonawcy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 245 285.71 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/03/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPDS.02.01.01-02-0075/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

Przedmiot zamówienia stanowi część nr 2 zadania 3 realizowanego w ramach projektu pn. „Podniesienie dostępności e-usług danych przestrzennych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego we Wrocławiu”, dofinansowanego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa dolnośląskiego 2014–2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną, co najmniej:

— 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) – jeśli składa ofertę na część nr 1 postępowania,

— 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100) – jeśli składa ofertę na część nr 2 postępowania.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wymagania dla części nr 1:

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, Wykonawca wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje:

a) co najmniej dwie (2) usługi polegające na opracowaniu i wdrożeniu rozwiązań z obszaru technologii sieci semantycznych i danych połączonych (ang. Semantic Web and Linked Data), polegających na realizacji programu otwierania danych, w tym w szczególności otwarcia danych publicznych, z czego przynajmniej jedna (1) usługa polegała na przygotowaniu, konwersji i publikacji otwartych danych na, co najmniej czwartym stopniu otwartości danych;

b) co najmniej jedną (1) usługę polegającą na dostawie lub opracowaniu i wdrożeniu rozwiązania w technologii GIS służącego na gromadzeniu i przetwarzaniu danych przestrzennych, w którym to, w oparciu o dostarczone lub opracowane produkty uruchomiono dedykowane analizy przestrzenne;

c) co najmniej jedną (1) usługę polegającą na konfiguracji serwerów, sprzętu sieciowego wraz z oprogramowaniem operacyjnym i bazodanowym w środowisku z macierzami dyskowymi i systemem do wirtualizacji.

Zamawiający wymaga, aby w realizacji zamówienia uczestniczył zespół składający się z co najmniej wymienionych poniżej osób:

a) kierownik zespołu Wykonawcy – co najmniej jedna (1) osoba;

b) specjalista Semantic Web/Linked Data – co najmniej jedna (1) osoba;

c) analityk – co najmniej jedna (1) osoba;

d) specjalista GIS – co najmniej jedna (1) osoba;

e) inżynier systemów przetwarzania danych – co najmniej jedna (1) osoba;

f) tester – co najmniej jedna (1) osoba.

Szczegółowe wymagania zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

W przypadku wymagań dotyczących potencjału kadrowego dopuszczalne jest wystąpienie określonej osoby w maksymalnie dwóch rolach. Minimalna wymagana przez Zamawiającego liczba osób w zespole Wykonawcy – to 4 osoby.

Wymagania dla części nr 2:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, Wykonawca wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje:

a) co najmniej dwie (2) usługi polegające na przeprowadzeniu audytu systemu teleinformatycznego poprzez ocenę podatności środowiska uruchomieniowego systemu oraz przeprowadzenie testów bezpieczeństwa aplikacji WWW, w tym testów penetracyjnych;

b) co najmniej jedną (1) usługę polegającą na ocenie podatności infrastruktury technicznej – sieci komputerowej oraz infrastruktury systemowej;

c) co najmniej jedną (1) usługę polegającą na opracowaniu lub aktualizacji dokumentów dotyczących strategii lub polityki bezpieczeństwa informacyjnego, informatycznego, jak np. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji;

d) co najmniej jedną (1) usługę polegającą na przeprowadzeniu oceny bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych poprzez ocenę ryzyka ich przetwarzania z uwzględnieniem wytycznych grupy roboczej Art. 29 (tj. grupy roboczej ds. ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych, ustanowionej w art. 29 dyrektywy 95/46/WE) odnoszące się do stosowania przepisów rozporządzenia 2016/679 (RODO);

e) co najmniej jedną (1) usługę polegającą na dostawie i wdrożeniu systemu klasy Security Information and Event Management (SIEM).

Zamawiający wymaga, aby w realizacji zamówienia uczestniczył zespół składający się z co najmniej wymienionych poniżej osób:

a) kierownik zespołu Wykonawcy – jedna (1) osoba;

b) inżynier ds. bezpieczeństwa – co najmniej dwie (2) osoby.

Szczegółowe wymagania zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

W przypadku wymagań dotyczących potencjału kadrowego Wykonawcy dopuszczalne jest wystąpienie określonej osoby w maksymalnie dwóch rolach. Minimalna wymagana przez Zamawiającego liczba osób w zespole Wykonawcy – to 3 osoby.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/08/2020
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 10/08/2020
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu, al. Marcina Kromera 44, 51-163 Wrocław, POLSKA, pokój 303–304 na III piętrze

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, na cały okres związania ofertą, w wysokości: 11 000,00 PLN (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100) – jeśli składa ofertę na część nr 1 postępowania, 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) – jeśli składa ofertę na część nr 2 postępowania.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 299 ze zm.).

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwanego dalej w treści JEDZ), w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Wzór JEDZ stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania (instrukcja wypełniania JEDZ znajduje się na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod linkiem:

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf

Instrukcja ta stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

Każdy z Wykonawców, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacje z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu zostanie zastosowana tzw. „procedura odwrócona”,w wyniku której najpierw dokonana zostanie ocena ofert a następnie zbadane zostanie, czy Wykonawca,którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +22 4587801
Faks: +22 4587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +22 4587801
Faks: +22 4587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +22 4587801
Faks: +22 4587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/07/2020