Usługi - 319481-2020

Submission deadline has been amended by:  380054-2020
08/07/2020    S130

Polska-Warszawa: Usługi telefoniczne i przesyłu danych

2020/S 130-319481

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Adres pocztowy: ul. Karolkowa 30
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 01-207
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Ryciuk
E-mail: zamowienia.publiczne@kowr.gov.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kowr.gov.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://kowr.eb2b.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://kowr.eb2b.com.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd krajowy lub federalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Agencja wykonawcza

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie kompleksowych usług telefonii komórkowej i Internetu bezprzewodowego wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych i kart SIM dla Centrali i OT KOWR

Numer referencyjny: 231/2020/C
II.1.2)Główny kod CPV
64210000 Usługi telefoniczne i przesyłu danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego kompleksowych usług telefonii komórkowej i Internetu bezprzewodowego (dalej jako: „USŁUGA GSM”) wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych o minimalnych parametrach technicznych określonych w załączniku nr 8 (dalej jako: „TELEFONY”) i dedykowanych do TELEFONÓW kart SIM Wykonawcy (dalej jako: „KARTA SIM”), w sposób szczegółowo określony w Umowie oraz załączniku nr 1 do Umowy.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz prawa i obowiązki Stron zostały określone w załączniku nr 1 do Wzoru umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 250 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32250000 Telefony komórkowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego kompleksowych usług telefonii komórkowej i Internetu bezprzewodowego (dalej jako: „USŁUGA GSM”) wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych o minimalnych parametrach technicznych określonych w załączniku nr 8 (dalej jako: „TELEFONY”) i dedykowanych do TELEFONÓW kart SIM Wykonawcy (dalej jako: „KARTA SIM”), w sposób szczegółowo określony w Umowie oraz załączniku nr 1 do Umowy.

2. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca będzie zobowiązany w szczególności do:

1) przeniesienia do sieci komórkowej GSM Wykonawcy od dnia aktywowania świadczenia USŁUG GSM dla tych numerów minimum 900 wskazanych aktywnych numerów komórkowych MSISDN Zamawiającego; dostarczenie do nich nowych KART SIM, kompatybilnych z zaoferowanymi TELEFONAMI (wykaz numerów Zamawiającego wraz z przypisaniem do konkretnej jednostki terenowej KOWR zostanie przekazany Wykonawcy najpóźniej w ciągu 7 dni od zawarcia Umowy),

2) dostarczenia 860 sztuk fabrycznie nowych TELEFONÓW wraz z kompatybilnym i oferowanym przez producenta TELEFONU, fabrycznie nowym wyposażeniem, (obejmującym m.in. ładowarki, zestawy słuchawkowe, kable do komunikacji telefonu z komputerem, etui) w czterech grupach:

a) Grupa A w ilości 725 sztuk,

b) Grupa B w ilości 100 sztuk,

c) Grupa C w ilości 20 sztuk,

d) Grupa D w ilości 15 sztuk.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz prawa i obowiązki Stron zostały określone w załączniku nr 1 do Wzoru umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnych i sygnału sieci GSM w budynkach wyszczególnionych w Załączniku nr 5 do Wzoru umowy, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Zamawiającym. Udział w wizji lokalnej jest dobrowolny. Brak uczestnictwa w wizji lokalnej nie skutkuje pozbawieniem wykonawcy udziału w postępowaniu tj. wykluczeniem lub odrzuceniem oferty. Udział w wizji nastąpi po wcześniejszym ustaleniu terminu z Zamawiającym. Zgłoszenie należy przesłać za pośrednictwem Platformy https://kowr.eb2b.com.pl w zakładce „Pytania / Informacje”. Osoby, które przybędą na wizję zobowiązane są posiadać przy sobie dokument tożsamości. Zamawiający informuje, że nie przewiduje zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ, a w trakcie wizji lokalnej nie będzie udzielał odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ.

5. Szacunkowa wartość niniejszego zamówienia bez podatku od towarów i usług została ustalona na kwotę 1 250 000,00 zł netto, w tym przewiduje się opcję na kwotę 168 700,00 zł netto.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Pakiet danych przydzielony miesięcznie w ramach abonamentu dla 1 KARTY SIM do wykorzystania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (K2) / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Pakiet „paczek” po 100 MB danych do włączenia na wskazanych przez Zamawiającego numerach MSISDN (będących przedmiotem umowy), do wykorzystania na całym świecie (z wyłączeniem Unii Europejskiej, operatorów satelitarnych, roamingu na promach i statkach) w 1-miesięcznym okresie rozliczeniowym. Korzystanie z transmisji danych na terenie UE nie będzie pomniejszać przyznanego pakietu na ŚWIAT. Taryfikacja za każdy rozpoczęty 1kB, oddzielnie za dane wysyłane i odebrane na poziomie protokołu internetowego (IP); 1kB=1024B (K3) / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 250 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dostawy dodatkowych TELEFONÓW oraz kart SIM z przypisanymi nowymi numerami MSISDN dla USŁUG GSM w przypadku, gdy będzie to wynikało z potrzeb Zamawiającego (prawo opcji) w niżej wymienionych ilościach:

1) TELEFONÓW z grupy A do 100 sztuk,

2) TELEFONÓW z grupy B do 30 sztuk,

3) TELEFONÓW z grupy C do 5 sztuk,

4) TELEFONÓW z grupy D do 5 sztuk,

5) KART SIM dla USŁUG GSM do 3000 abonamentów.

2. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji na USŁUGI GSM oraz dostawy TELEFONÓW nie później niż 1 miesiąc przed zakończeniem okresu obowiązywania Umowy ustalonego zgodnie z § 2 ust. 1 Umowy.

3. Strony zgodnie postanawiają, że prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, a nie jego obowiązkiem, co oznacza, że Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z tego prawa lub skorzystania z niego jedynie w nieznacznym zakresie. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku m.in. konieczności zwiększenia liczby użytkowników lub uszkodzeń TELEFONÓW obecnie użytkowanych przez Zamawiającego.

4. Wykonawca zobowiązany będzie, w ramach zamówienia opcjonalnego, do świadczenia USŁUG GSM, a także dostawy TELEFONÓW po cenie określonej w § 1 ust. 2 punkt 2 i KART SIM dla USŁUG GSM po cenie wskazanej w formularzu ofertowym Wykonawcy.

5. Wykonawca zrealizuje zamówienie udzielone w wykonaniu prawa opcji na tych samych zasadach, co określone niniejszą Umową w dacie jej zawarcia (dla zamówienia podstawowego).

6. Skorzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego nastąpi poprzez złożenie stosownego, pisemnego oświadczenia zawierającego szczegółowe informacje o zakresie zamawianych dodatkowo usług i dostaw.

7. Wynagrodzenie Wykonawcy związane z realizacją przez Zamawiającego prawa opcji, w związku z art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, określone zostało w § 8 ust. 1 pkt 2 in fine.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 37 500,00 PLN (słownie: trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Więcej informacji na temat wadium w rozdziale XII SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 ustawy, oraz

2) spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

3) spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej.

2. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej dwie usługi o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN (brutto) każda, albo jedną usługę o wartości nie mniejszej niż 1 200 000,00 PLN (brutto), polegające/-ą na świadczeniu kompleksowej usługi telefonii komórkowej i Internetu bezprzewodowego wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych i kart SIM.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą wykazać, że warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej spełnia w całości jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub podmiot udostępniający Wykonawcom wspólnie ubiegającym się o zamówienie zasoby w postaci doświadczenia.

4. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca - operator telekomunikacyjny wykaże, że posiada uprawnienia do prowadzenia działalności telekomunikacyjnej, tj. posiada zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, wydane na podstawie art. 11 w zw. z art. 10 ustawy z dn. 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm.)

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, warunek udziału w postępowaniu dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej musi spełniać jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie informacji zawartych w oświadczeniach i dokumentach wymienionych w rozdziale VIII SIWZ.

7. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale VIII SIWZ.

8. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę wobec którego zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy:

1) który nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

2) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 950, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.),

b) charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

c) skarbowe,

d) którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

3) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2;

4) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Ciąg dalszy z sekcji III. 1.1.)

5) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

6) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

7) który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

8) który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;

9) który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

10) będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2020 r. poz. 358);

11) wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

9. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę wobec którego zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy - w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r. poz. 814) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, z późn. zm.).

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawca składa jednolity dokument.

1) Jednolity dokument sporządza się zgodnie ze wzorem standardowego formularza, określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) nr 2016/7 z 05.01.2016 r. (DZ.U. UE L 3 z 06.01.2016 r. str. 16).

2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

3) Zamawiający nie żąda złożenia jednolitych dokumentów dotyczących podwykonawców.

4) Wykonawca wypełnia jednolity dokument, tworząc dokument elektroniczny. W tym celu może korzystać z serwisu eESPD udostępnionego przez Urząd Zamówień Publicznych pod adresem: https://espd.uzp.gov.pl/ lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie jednolitego

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Dokumentu i utworzenie dokumentu elektronicznego.

5) W celu wypełnienia jednolitego dokumentu, korzystając z serwisu eESPD, należy wykonać kolejno następujące czynności:

a) pobrać na dysk lokalny plik jednolitego dokumentu w formacie XML, stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ;

b) w pytaniu „Kim jesteś?” zaznaczyć opcję „Jestem wykonawcą”;

c) w pytaniu „Co chcesz zrobić?” zaznaczyć opcję „zaimportować ESPD”;

d) załadować z dysku lokalnego pobrany plik jednolitego dokumentu;

e) w pytaniu „Gdzie znajduje się siedziba Państwa przedsiębiorstwa?” wybrać państwo Wykonawcy i przejść dalej, do wypełniania jednolitego dokumentu.

6) Po utworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę jednolitego dokumentu w postaci dokumentu elektronicznego, Wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Instrukcja wypełniania JEDZ

1) Pełna instrukcja wypełniania dokumentu JEDZ, dostępna jest na stronie: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

2) W przypadku, gdy Wykonawcy składają ofertę wspólną, w rozumieniu art. 23 ustawy, należy przedstawić odrębny JEDZ zawierający informacje wymagane w częściach II–IV dla każdego z biorących udział Wykonawców,

3) W przypadku wskazania w ofercie oraz JEDZ podwykonawców, którzy nie udostępniają Wykonawcy swoich zasobów w celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający nie wymaga złożenia odrębnego JEDZ dla tych podwykonawców (Wykonawca wypełnia jedynie JEDZ w części II sekcję D oraz w części IV w sekcji C rubrykę „część procentowa podwykonawstwa”),

4) Wykonawca w części II JEDZ:

a) w sekcji A: nie wypełnia rubryki dotyczącej zamówienia zastrzeżonego (w niniejszym postępowaniu nie zastrzeżono warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy);

b) w sekcji B (Informacje na temat przedstawicieli Wykonawcy): Wykonawca nie podaje daty i miejsca urodzenia osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy,

5) Wykonawca w części III JEDZ wypełnia sekcję A, B, C oraz sekcję D (sekcja D odnosi się do podstawy wykluczenia zawartej w art. 24 ust. 1 pkt 21-23 ustawy),

6) Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia w części IV sekcji i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV.

7) Wykonawca nie wypełnia części V JEDZ.

3. W celu oceny, czy Wykonawca, polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dołączenia do oferty dokumentów, które określają w szczególności:

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu dotyczącego doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

B. DOKUMENTY SKŁADANE PO OTWARCIU OFERT:

1. W celu potwierdzenia braku podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na Platformie https://kowr.eb2b.com.pl/ informacji z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (według wzoru, który zostanie udostępniony wraz z informacją z otwarcia ofert) oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Ciąg dalszy z sekcji III.1.2)

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca zobligowany jest zamieścić na Platformie w zakładce „Pytania/Informacje”. Oświadczenie musi być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną.

3. W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, oświadczenie zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.

4. Zgodnie z art. 24aa ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość uprzedniego dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu.

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów:

1) w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej:

a) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, lub wykonywanych, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (wzór wykazu usług zostanie udostępniony przez Zamawiającego wraz z wezwaniem Wykonawcy do złożenia oświadczeń i dokumentów)

Oraz

b) dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

W przypadku, gdy Zamawiający (KOWR lub jego poprzednicy prawni) jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie usług, o którym mowa wyżej, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej.

2) w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów – dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, tj. zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych;

3) potwierdzających brak podstaw wykluczenia, określonych w rozdziale VI SIWZ:

UWAGA: w przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokumenty zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (informacja dotyczy: osób fizycznych, członka organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta, wykonawcy będącego podmiotem zbiorowym);

b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

c) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

d) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wzór oświadczeń, o których mowa w lit. c-d zostanie udostępniony przez Zamawiającego wraz z wezwaniem Wykonawcy do złożenia oświadczeń i dokumentów.

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 5 pkt. 3, składa:

1) lit. a) – informację z odpowiedniego rejestru lub, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja lub dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;

2) lit. b) – dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

7. Dokument lub dokumenty, o których mowa w ust. 6 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia ust. 7 stosuje się odpowiednio.

9. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 5 pkt 3 lit. a), składa dokument, o którym mowa w ust. 6 pkt. 1 lit. a) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia ust. 7 stosuje się odpowiednio.

10. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa wyżej w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

11. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa wyżej, które pozostają w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów, przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

12. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia z postępowania składane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej w zakładce „Pytania/Informacje”.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w zakresie odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarów i usług,

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 11/08/2020
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 09/10/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 11/08/2020
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:

Otwarcie ofert na Platformie https://kowr.eb2b.com.pl dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i ich otwarcie.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

ZŁOŻENIE OFERTY

1. Wykonawca składa ofertę (Formularz oferty stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ) wraz z załącznikami wymienionymi w rozdziale XIV ust. 2 SIWZ za pośrednictwem Platformy pod adresem https://kowr.eb2b.com.pl/.

2. Ofertę należy złożyć w następujący sposób:

1) Wykonawca składa ofertę poprzez dodanie w zakładce „Załączniki” dokumentów (załączników) określonych w niniejszej SIWZ i podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym poprzez wybranie polecenia „dodaj załącznik” i wybranie docelowego pliku, który ma zostać zamieszczony. Wykonawca winien opisać załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację. W przypadku, gdy załącznik zwiera tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca zaznacza polecenie „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”;

2) potwierdzeniem prawidłowo złożonej oferty (dodania załącznika) jest automatyczne wygenerowanie komunikatu systemowego o treści „Plik został wczytany”, po każdej prawidłowo wykonanej operacji (zamieszczenie załącznika);

3) o terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.

3. Po upływie terminu składania ofert, dodanie oferty (załączników) nie będzie możliwe.

4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. Celem wycofania oferty Wykonawca w zakładce „Załączniki” zaznacza plik oferty i korzysta z polecenia „Usuń”. W przypadku zmiany oferty (bez jej wycofania) zaleca się aby dodany plik był opatrzony nazwą „Zmiana oferty”. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

5. Ofert oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą nie należy szyfrować – załączone pliki są automatycznie szyfrowane po zamieszczeniu ich na Platformie w zakładce „Załączniki” i do upływu terminu składania ofert są one niewidoczne zarówno dla Zamawiającego, jak i dla innych Wykonawców.

FORMALNOŚCI PRZED ZAWARCIEM UMOWY

1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana, do zawarcia umowy określając miejsce oraz termin jej zawarcia.

2. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800/ +48 224587803
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób; 6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec treści SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej; 7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 8. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona SIWZ, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 9. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 10. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: nie zawiera braków formalnych, uiszczono wpis. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800/ +48 224587803
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/07/2020