Usługi - 319559-2020

08/07/2020    S130

Polska-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

2020/S 130-319559

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Krajowy numer identyfikacyjny: BZP-WPP-2374-1-42-DOLiZK-WR-AO/2019
Adres pocztowy: ul. Stefana Batorego 5
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-591
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Osipacz
E-mail: bzp.wpp@mswia.gov.pl
Tel.: +48 226011304
Faks: +48 228456751

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.gov.pl/web/mswia/bip

Adres profilu nabywcy: https://www.gov.pl/web/mswia/zamowienia-publiczne

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usługi w ramach regionalnego systemu ostrzegania (RSO) na okres 36 miesięcy

Numer referencyjny: BZP-WPP-2374-1-42-DOLiZK-WR-AO/2019
II.1.2)Główny kod CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usługi z wykorzystaniem RSO (dalej zwanej „Usługą RSO”), polegającej na rozpowszechnianiu:

1) w naziemnym multipleksie cyfrowym MUX-3:

a) w postaci napisów DVB w programach regionalnych;

b) w postaci napisów DVB w pozostałych (nieregionalnych) programach TVP nadawanych w naziemnym multipleksie cyfrowym MUX-3, w sposób zregionalizowany;

c) w telegazecie (z wyłączeniem programów TVP Info oraz TVP Rozrywka), przy czym w napisach DVB i w telegazecie programów regionalnych w sposób zregionalizowany;

2) w ramach platformy hybrydowej TVP;

3) w ramach aplikacji mobilnej,

komunikatów wygenerowanych przez Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego i MSWiA z wykorzystaniem platformy CMS. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w oparciu o szczegółowy opis przedmiotu umowy stanowiący załącznik nr 1 do umowy.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 341 463.41 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
64216000 Elektroniczne usługi przekazywania wiadomości i informacji
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usługi z wykorzystaniem RSO (dalej zwanej „Usługą RSO”), polegającej na rozpowszechnianiu:

1) w naziemnym multipleksie cyfrowym MUX-3:

a) w postaci napisów DVB w programach regionalnych;

b) w postaci napisów DVB w pozostałych (nieregionalnych) programach TVP nadawanych w naziemnym multipleksie cyfrowym MUX-3, w sposób zregionalizowany;

c) w telegazecie (z wyłączeniem programów TVP Info oraz TVP Rozrywka), przy czym w napisach DVB i w telegazecie programów regionalnych w sposób zregionalizowany;

2) w ramach platformy hybrydowej TVP;

3) w ramach aplikacji mobilnej

komunikatów wygenerowanych przez Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego i MSWiA z wykorzystaniem platformy CMS. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w oparciu o szczegółowy opis przedmiotu umowy stanowiący załącznik nr 1 do umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
    • brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:

Emitowanie zregionalizowanych komunikatów RSO (obejmujących zasięgiem teren danego województwa) możliwe jest jedynie na multipleksie trzecim (MUX-3), na którym, w chwili obecnej, znajdują się tylko stacje, których właścicielem jest telewizja publiczna Telewizja Polska S.A. (dalej jako TVP S.A.). W chwili obecnej TVP S.A. jako jedyny Wykonawca posiada aktualną decyzję rezerwacyjną Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej do nadawania programów w naziemnym trzecim multipleksie cyfrowym MUX-3, pokrywającym swoim zasięgiem 99,5 % obszaru kraju i jest to obecnie największy zasięg. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

1) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego Wykonawcę z przyczyn:

a) technicznych o obiektywnym charakterze,

— jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że wyłącznie TVP S.A., z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze może świadczyć usługi dotyczące emisji zregionalizowanych komunikatów RSO i nie istnieją w tym zakresie rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 019-042930
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego
Instytucja zamawiająca nie udzieli dalszych zamówień na podstawie powyższego wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: BZP-WPP-2374-1-42-DOLiZK-WR-AO/2019
Nazwa:

Świadczenie usługi w ramach regionalnego systemu ostrzegania (RSO) na okres 36 miesięcy

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
29/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Telewizja Polska S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: 5210412987
Adres pocztowy: ul. J.P. Woronicza 17
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-999
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 341 463.41 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 625 407.12 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeśli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp odnoszące się do postępowań na usługi i dostawy o wartości powyżej 139 000 EUR, tj. zgodnie z art. 180 i kolejnymi ustawy Pzp – odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej (wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ);

3) w terminie 10 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia (wobec czynności innych niż wymienione powyżej).

2. Wykonawca przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do jego wniesienia w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/07/2020