Site-ul TED este gata pentru utilizarea formularelor electronice eForms de pe 2.11.2022. Funcția de căutare s-a schimbat: vă rugăm să vă adaptați căutările expert predefinite. Aflați care sunt modificările pe pagina de actualități și pe paginile de ajutor actualizate.

Bunuri - 319757-2018

24/07/2018    S140

România-București: Apă minerală plată

2018/S 140-319757

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Sector 3 (Primăria Sector 3 București)
Număr naţional de înregistrare: Romania
Adresă: Calea Dudești nr. 191
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 031084
Țară: România
Persoană de contact: Direcția Investiții și Achiziții
E-mail: dmaria@primarie3.ro
Telefon: +40 213180339
Fax: +40 213180336
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.primarie3.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3
Număr naţional de înregistrare: Romania
Adresă: Str. Parfumului nr. 2–4, sector 3
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 032462
Țară: România
E-mail: dmaria@primarie3.ro
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.dgaspc3.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.2)Informații privind achizițiile publice comune
Contractul implică o achiziţie comună
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: www.e-licitatie.ro
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare bidoane de apă minerală plată și servicii de închiriere purificatoare, dozatoare cu răcire și încălzire

Număr de referinţă: 1
II.1.2)Cod CPV principal
15981100 Apă minerală plată
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Furnizare bidoane de apă minerală plată și servicii de închiriere purificatoare, dozatoare cu răcire și încălzire conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 400 160.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
39221140 Bidoane de apă
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Sector 3.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare bidoane de apă minerală plată și servicii de închiriere purificatoare, dozatoare cu răcire și încălzire conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini.

Frecventa si valoarea contractelor care urmeaza sa fie atribuite, in functie de bugetul alocat:

Minim 1 contract subsecvent/an.

Cel mai mic contract subsecvent: valoare 29 170,00 RON, exclusiv TVA, cantitate: 537 purificatoare + 29 dozatoare/luna.

Cel mai mare contract subsecvent: valoare 320 870,00 RON, exclusiv TVA, cantitate: 5 907 purificatoare + 319 dozatoare/11 luni.

Valoarea minima a acordului-cadru: 350 040,00 RON, exclusiv TVA, cantitate: 6 444 purificatoare + 348 dozatoare/12 luni.

Valoarea maxima a acordului-cadru: 1 400 160,00 RON, exclusiv TVA, cantitate: 25 776 purificatoare + 1 392 dozatoare/48 luni.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea 98/2016.

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59, 60, 164, 165, 167 din Legea 98/2016. Operatorii economici au obligatia completarii si prezentarii initiale a DUAE de catre ofertanti/candidati (inclusiv pentru asociati/subcontractanti/terti sustinatori) ca prima dovada a neîncadrării în situatiile de excludere si a îndeplinirii cerintelor de capacitate.

Documentele justificative care fac dovada neîncadrării în situatiile de excludere prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.

De regula aceste documente pot fi:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat) la momentul prezentarii,

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— dupa caz, documente prin care poate se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; alte documente edificatoare, dupa caz.

Declarație pe propria răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 59 si 60 Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Prezentarea de catre toti participantii, odata cu depunerea DUAE, a declaratiei conform art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016.

Conform art. 21 alin. (5) din H.G. nr. 395/2016, persoanele ce detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:

— Robert Sorin Negoita,

— Circa Honorius Edward Adrian,

— Elena Petrescu,

— Marius Mihaita,

— Roxana Cirstea,

— Nastaila Alexandra Roxana,

— Octavian Ghetu,

— Gavrila Camelia Dana,

— Serban Maria-cristina,

— Irina Gina Soroceanu,

— Daniela Dinuti,

— Marian Silviu Chivu,

— Andrei Visan Militaru,

— Dan Comanescu,

— Marioara Petrica,

— Oana Maria Mehedinteanu,

— Izabela Adina Pintilie,

— Robert Alexandru Galateanu.

Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Nedepunerea odata cu oferta a angajamentului ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia sau, dupa caz, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, va face subiectul unei solicitari de clarificari.

Prezentarea de documente care dovedesc forma de înregistrare în calitate de operator economic. Completare DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC sau, in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Lista principalelor furnizări de produse in cursul unei perioade care acopera cel mult 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati.

Informatii privind subcontractantii: Ofertantii trebuie sa precizeze partea/partile din contract pe care intentioneaza sa le subcontracteze. Ofertantii vor prezenta acordul de subcontractare odata cu oferta si DUAE pana la data limita a depunerii ofertelor.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa DUAE. Trebuie precizate informatii cum ar fi: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, valoarea, beneficiarul, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil. Toate documentele justificative (certificari/documente/contracte/sau parti relevante ale contractelor/procese-verbale etc.) aferente cerintelor de calificare solicitate mai sus, vor fi prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. De regula, documentele prin care operatorii economici pot îndeplini cerinta privind experienta similara sunt urmatoarele, fara a se limita la: certificate de predare-primire/recomandari/procese-verbale de receptive/certificate constatatoare.

Se va completa DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in acordul de subcontractare si prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 3
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 27/08/2018
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 27/12/2018
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 27/08/2018
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Autoritatea contractanta va incheia acordul-cadru cu 3 operatori economici.

— La reluarea competitiei, va fi aplicat criteriul de atribuire „pretul cel mai scazut”,

— Atribuirea contractelor subsecvente se va realiza cu respectarea elementelor/conditiilor prevazute în acordul-cadru, prin reluarea competitiei între toti operatorii economici semnatari ai acordului-cadru. Se vor transmite invitatii catre cei 3 operatori economici pentru depunerea unei noi oferte conform preturilor existente pe piata la acea data, iar contractul se va incheia cu ofertantul declarat castigator. În situatia în care exista doi sau mai multi ofertanti aflati pe primul loc cu preturi egale, autoritatea contractanta va solicita acestora o noua propunere financiara. Clasamentul final se va stabili in urma preturilor obtinute prin reofertare.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Conform art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea 101/2016.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
19/07/2018