Dostawy - 320211-2020

Wyświetl widok skrócony

08/07/2020    S130

Polska-Warszawa: Urządzenia sieciowe

2020/S 130-320211

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

Dostawy

Dyrektywa 2009/81/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Komenda Główna Straży Granicznej
Adres pocztowy: ul. Podchorążych 38
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-463
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Wojciechowski
E-mail: zp.bf.kg@strazgraniczna.pl
Tel.: +48 225004420

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: www.strazgraniczna.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Rozbudowa i utrzymanie systemu Korund – część III. Modernizacja systemu Proxy SG.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Warszawa, ul. Komitetu Obrony Robotników 23, POLSKA.

Kod NUTS PL911 Miasto Warszawa

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Rozbudowa i utrzymanie systemu Korund – część III. Modernizacja systemu Proxy SG.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

32420000 Urządzenia sieciowe, 32422000 Elementy składowe sieci, 32424000 Infrastruktura sieciowa, 32428000 Modernizacja sieci

II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 2 115 110,46 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
Ograniczona
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
3/BF/BŁiI/20
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2020/S 043-102686 z dnia 2.3.2020

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 55/BF/BŁiI/20 Nazwa: Rozbudowa i utrzymanie systemu Korund – część III. Modernizacja systemu Proxy SG
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
3.7.2020
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: NASK PIB
Adres pocztowy: ul. Kolska 12
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 01-045

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 2 574 060,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 2 115 110,46 EUR
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a (budynek Adgar Plaza)
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane winny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a (budynek Adgar Plaza)
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
7.7.2020