Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Dostawy - 321075-2020

09/07/2020    S131

Polska-Gliwice: Komputery osobiste

2020/S 131-321075

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Politechnika Śląska
Adres pocztowy: ul. Akademicka 2A
Miejscowość: Gliwice
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Kod pocztowy: 44-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Ochman, Politechnika Śląska, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, 44-100 Gliwice, ul.Konarskiego 18, pok. 511
E-mail: IA1@polsl.pl
Tel.: +48 322371334 / 322371335
Faks: +48 322371171 / 322372194
Adresy internetowe:
Główny adres: www.polsl.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego. Oznaczenie sprawy: IA1/D/20/29/EO

Numer referencyjny: IA1/D/20/29/EO
II.1.2)Główny kod CPV
30213000 Komputery osobiste
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego. Dostawę podzielono na 24 asortymenty.

2. CPV 30.21.30.00-5 komputery osobiste; CPV 30.21.10.00-1 komputery wysokowydajne; CPV 30.21.31.00-6 komputery przenośne; CPV 30.23.13.00-0 monitory ekranowe; CPV 30.21.61.10-0 skanery komputerowe;CPV 30.23.21.10-8 drukarki laserowe; CPV 30.23.21.00-5 drukarki i plotery; CPV 30.20.00.00-1 urządzenia komputerowe.

3. Termin wykonania zamówienia: umowa będzie obowiązywała przez 6 miesięcy od 23.7.2020 lub do wyczerpania ceny przedmiotu zamówienia powiększonej o wartość wynikającą z prawa opcji przewidzianą w postanowieniach umowy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 762 045.00 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30211000 Komputery wysokowydajne
30213100 Komputery przenośne
30231300 Monitory ekranowe
30216110 Skanery komputerowe
30232110 Drukarki laserowe
30232100 Drukarki i plotery
30200000 Urządzenia komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obiekty Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Zabrzu, Rybniku i Katowicach wskazane w „protokołach odbioru sprzętu komputerowego dla Politechniki Śląskiej”, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego. Dostawę podzielono na 24asortymenty:

— asortyment 1 – komputery stacjonarne S1 – 80 sztuk, stawka VAT 0 %, (CPV 30.21.30.00-5 komputery osobiste),

— asortyment 2 – komputery stacjonarne S2/1 – 30 sztuk, stawka VAT 0 %, (CPV 30.21.30.00-5 komputery osobiste),

— asortyment 3 – komputery stacjonarne S2/2 – 50 sztuk, stawka VAT 0 %, (CPV 30.21.30.00-5 komputery osobiste),

— asortyment 4 – komputery stacjonarne S3/1 – 30 sztuk, stawka VAT 0 %, (CPV 30.21.30.00-5 komputery osobiste),

— asortyment 5 – komputery stacjonarne S3/2 – 25 sztuk, stawka VAT 0 %, (CPV 30.21.30.00-5 komputery osobiste),

— asortyment 6 – komputery stacjonarne S4/1 – 40 sztuk, stawka VAT 0 %, (CPV 30.21.30.00-5 komputery osobiste),

— asortyment 7 – komputery stacjonarne S4/2 – 10 sztuk, stawka VAT 0 %, (CPV 30.21.30.00-5 komputery osobiste),

— asortyment 8 – serwery V1 – 5 sztuk, stawka VAT 0 %, (CPV 30.21.10.00-1 komputery wysokowydajne),

— asortyment 9 – komputery przenośne U1 – 20 sztuk, stawka VAT 23 %, (CPV 30.21.31.00-6 komputery przenośne),

— asortyment 10 – komputery przenośne N1 – 100 sztuk, stawka VAT 23 %, (CPV 30.21.31.00-6 komputery przenośne),

— asortyment 11 – komputery przenośne N2 – 100 sztuk, stawka VAT 23 %, (CPV 30.21.31.00-6 komputery przenośne),

— asortyment 12 – monitory LCD 24” – 80 sztuk, stawka VAT 0 %, (CPV 30.23.13.00-0 monitory ekranowe),

— asortyment 13 – monitory LCD 24” S – 40 sztuk, stawka VAT 0 %, (CPV 30.23.13.00-0 monitory ekranowe),

— asortyment 14 – monitory LCD 27” – 50 sztuk, stawka VAT 0 %, (CPV 30.23.13.00-0 monitory ekranowe),

— asortyment 15 – monitory LCD 28” – 40 sztuk, stawka VAT 0 %, (CPV 30.23.13.00-0 monitory ekranowe),

— asortyment 16 – monitory LCD 27” UHD 4K – 40 sztuk, stawka VAT 0 %, (CPV 30.23.13.00-0 monitory ekranowe),

— asortyment 17 – monitory LCD 31,5”- 32” UHD 4K – 10 sztuk, stawka VAT 0 %, (CPV 30.23.13.00-0 monitory ekranowe),

— asortyment 18 – skanery – 10 sztuk, stawka VAT 0 %, (CPV 30.21.61.10-0 skanery komputerowe),

— asortyment 19 – drukarki laserowe monochromatyczne – 20 sztuk, stawka VAT 0 %, (CPV 30.23.21.10-8 drukarki laserowe),

— asortyment 20 – drukarki laserowe kolorowe – 15 sztuk, stawka VAT 0 %, (CPV 30.23.21.10-8 drukarki laserowe),

— asortyment 21 – urządzenia wielofunkcyjne – 20 sztuk, stawka VAT 23 %, (CPV 30.23.21.00-5 drukarki i plotery),

— asortyment 22 – terminale dostępu TL1 – 70 sztuk, stawka VAT 23 %, (CPV 30.20.00.00-1 urządzenia komputerowe),

— asortyment 23 – terminale dostępu TL2 – 210 sztuk, stawka VAT 23 %, (CPV 30.20.00.00-1 urządzenia komputerowe),

— asortyment 24 – terminale dostępu TL3 – 10 sztuk, stawka VAT 23 %, (CPV 30.20.00.00-1 urządzenia komputerowe).

2. Termin wykonania zamówienia: umowa będzie obowiązywała przez 6 miesięcy od 23.7.2020 lub do wyczerpania ceny przedmiotu zamówienia powiększonej o wartość wynikającą z prawa opcji przewidzianą w postanowieniach umowy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Dostawy będą realizowane sukcesywnie w okresie trwania umowy na podstawie poszczególnych „Zleceń dostawy sprzętu komputerowego”. Dostawy muszą być realizowane w całości w terminie do 14 dni roboczych (w przypadku terminali dostępu do 21 dni roboczych) od dnia otrzymania zlecenia z Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Politechniki Śląskiej. Realizacja nastąpi do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–14.00.

4. Zamówienie będące przedmiotem niniejszej SIWZ może być finansowane z różnych środków będących w dyspozycji Zamawiającego, w tym również dotyczyć projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. W przypadku realizacji zlecenia finansowanego z projektu/programu Zamawiający zamieści stosowną informację w zleceniu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja G (G1+G2) / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Prawo opcji:

a) ilości podane w rozdz. II SIWZ: „Opis przedmiotu zamówienia” są ilościami planowanymi dla poszczególnych asortymentów. Rzeczywista ilość nabywanych asortymentów będzie określana sukcesywnie w trakcie trwania umowy. W poszczególnych asortymentach ilości faktycznie nabyte przez Zamawiającego mogą być zarówno mniejsze, jak i większe – zgodnie z zasadami i w granicach wynikających z zastosowania prawa opcji przewidzianego niżej,

b) Zamawiający zastrzega sobie prawo możliwości zakupu większej ilości asortymentów niż ilości podane w rozdz. II SIWZ: „Opis przedmiotu zamówienia”. Zakres jakiego dotyczy opcja obejmuje wyłącznie asortymenty podane w tabelach parametrów technicznych. Cena przedmiotu zamówienia będzie równa kwocie obejmującej wartość wynikającą z wyceny wszystkich asortymentów zawartych w tabelach parametrów technicznych.Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zobowiązuje się do realizacji zamówienia w zakresie co najmniej 30 % wartości wynikającej z wyceny wszystkich asortymentów zawartych w tabelach parametrów technicznych i równocześnie uprawniony jest do rozszerzenia zamówienia maksymalnie o 100 % jego wartości,

c) Zamawiający nie określa, które konkretnie asortymenty będą kupowane w ramach opcji, a jedynie zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości asortymentów będących przedmiotem zamówienia do kwoty nie przekraczającej 100 % jego wartości,

d) termin obowiązywania i realizacji umowy może zostać wydłużony dodatkowo o okres nie dłuższy niż sześć miesięcy. Uprawnienie to przysługuje w sytuacji, gdy w pierwotnym terminie realizacji umowy nie zostanie wyczerpany ilościowy lub wartościowy zakres przedmiotu zamówienia. O wydłużeniu terminu Zamawiający zawiadomi Wykonawcę najpóźniej 14 dni przed końcem umowy, podając Wykonawcy w treści zawiadomienia nowy termin końcowy realizacji i obowiązywania umowy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 087-206461
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
03/07/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: iCOD.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres pocztowy: ul. Grażyńskiego 51
Miejscowość: Bielsko-Biała
Kod NUTS: PL225 Bielski
Kod pocztowy: 43-300
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 4 509 720.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 762 045.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części podana w pkt V.2.4) niniejszego ogłoszenia, tj. 4 509 720,00 PLN jest wartością uwzględniającą prawo opcji w wysokości 100 %.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego służą następujące środki ochrony prawnej:

a) odwołanie, wnoszone do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: „Prezesa Izby”), od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego lub na zaniechanie czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy;

b) skarga do sądu na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej.

Szczegółowe zasady, tryb i terminy wnoszenia środków ochrony prawnej określają przepisy art. 179 – 198g zawarte w dziale VI ustawy.

2. Zgodnie z art. 182 ustawy odwołanie wnosi się:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

b) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

c) wobec czynności innych niż określone w ppkt a) i b) – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

d) jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – nie później niż w terminie:

— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

3. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.

4. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby.

5. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu,którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia izby.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/07/2020