Dostawy - 321075-2020

09/07/2020    S131

Polska-Gliwice: Komputery osobiste

2020/S 131-321075

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Politechnika Śląska
Adres pocztowy: ul. Akademicka 2A
Miejscowość: Gliwice
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Kod pocztowy: 44-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Ochman, Politechnika Śląska, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, 44-100 Gliwice, ul.Konarskiego 18, pok. 511
E-mail: IA1@polsl.pl
Tel.: +48 322371334 / 322371335
Faks: +48 322371171 / 322372194
Adresy internetowe:
Główny adres: www.polsl.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego. Oznaczenie sprawy: IA1/D/20/29/EO

Numer referencyjny: IA1/D/20/29/EO
II.1.2)Główny kod CPV
30213000 Komputery osobiste
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego. Dostawę podzielono na 24 asortymenty.

2. CPV 30.21.30.00-5 komputery osobiste; CPV 30.21.10.00-1 komputery wysokowydajne; CPV 30.21.31.00-6 komputery przenośne; CPV 30.23.13.00-0 monitory ekranowe; CPV 30.21.61.10-0 skanery komputerowe;CPV 30.23.21.10-8 drukarki laserowe; CPV 30.23.21.00-5 drukarki i plotery; CPV 30.20.00.00-1 urządzenia komputerowe.

3. Termin wykonania zamówienia: umowa będzie obowiązywała przez 6 miesięcy od 23.7.2020 lub do wyczerpania ceny przedmiotu zamówienia powiększonej o wartość wynikającą z prawa opcji przewidzianą w postanowieniach umowy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 762 045.00 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30211000 Komputery wysokowydajne
30213100 Komputery przenośne
30231300 Monitory ekranowe
30216110 Skanery komputerowe
30232110 Drukarki laserowe
30232100 Drukarki i plotery
30200000 Urządzenia komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obiekty Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Zabrzu, Rybniku i Katowicach wskazane w „protokołach odbioru sprzętu komputerowego dla Politechniki Śląskiej”, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego. Dostawę podzielono na 24asortymenty:

— asortyment 1 – komputery stacjonarne S1 – 80 sztuk, stawka VAT 0 %, (CPV 30.21.30.00-5 komputery osobiste),

— asortyment 2 – komputery stacjonarne S2/1 – 30 sztuk, stawka VAT 0 %, (CPV 30.21.30.00-5 komputery osobiste),

— asortyment 3 – komputery stacjonarne S2/2 – 50 sztuk, stawka VAT 0 %, (CPV 30.21.30.00-5 komputery osobiste),

— asortyment 4 – komputery stacjonarne S3/1 – 30 sztuk, stawka VAT 0 %, (CPV 30.21.30.00-5 komputery osobiste),

— asortyment 5 – komputery stacjonarne S3/2 – 25 sztuk, stawka VAT 0 %, (CPV 30.21.30.00-5 komputery osobiste),

— asortyment 6 – komputery stacjonarne S4/1 – 40 sztuk, stawka VAT 0 %, (CPV 30.21.30.00-5 komputery osobiste),

— asortyment 7 – komputery stacjonarne S4/2 – 10 sztuk, stawka VAT 0 %, (CPV 30.21.30.00-5 komputery osobiste),

— asortyment 8 – serwery V1 – 5 sztuk, stawka VAT 0 %, (CPV 30.21.10.00-1 komputery wysokowydajne),

— asortyment 9 – komputery przenośne U1 – 20 sztuk, stawka VAT 23 %, (CPV 30.21.31.00-6 komputery przenośne),

— asortyment 10 – komputery przenośne N1 – 100 sztuk, stawka VAT 23 %, (CPV 30.21.31.00-6 komputery przenośne),

— asortyment 11 – komputery przenośne N2 – 100 sztuk, stawka VAT 23 %, (CPV 30.21.31.00-6 komputery przenośne),

— asortyment 12 – monitory LCD 24” – 80 sztuk, stawka VAT 0 %, (CPV 30.23.13.00-0 monitory ekranowe),

— asortyment 13 – monitory LCD 24” S – 40 sztuk, stawka VAT 0 %, (CPV 30.23.13.00-0 monitory ekranowe),

— asortyment 14 – monitory LCD 27” – 50 sztuk, stawka VAT 0 %, (CPV 30.23.13.00-0 monitory ekranowe),

— asortyment 15 – monitory LCD 28” – 40 sztuk, stawka VAT 0 %, (CPV 30.23.13.00-0 monitory ekranowe),

— asortyment 16 – monitory LCD 27” UHD 4K – 40 sztuk, stawka VAT 0 %, (CPV 30.23.13.00-0 monitory ekranowe),

— asortyment 17 – monitory LCD 31,5”- 32” UHD 4K – 10 sztuk, stawka VAT 0 %, (CPV 30.23.13.00-0 monitory ekranowe),

— asortyment 18 – skanery – 10 sztuk, stawka VAT 0 %, (CPV 30.21.61.10-0 skanery komputerowe),

— asortyment 19 – drukarki laserowe monochromatyczne – 20 sztuk, stawka VAT 0 %, (CPV 30.23.21.10-8 drukarki laserowe),

— asortyment 20 – drukarki laserowe kolorowe – 15 sztuk, stawka VAT 0 %, (CPV 30.23.21.10-8 drukarki laserowe),

— asortyment 21 – urządzenia wielofunkcyjne – 20 sztuk, stawka VAT 23 %, (CPV 30.23.21.00-5 drukarki i plotery),

— asortyment 22 – terminale dostępu TL1 – 70 sztuk, stawka VAT 23 %, (CPV 30.20.00.00-1 urządzenia komputerowe),

— asortyment 23 – terminale dostępu TL2 – 210 sztuk, stawka VAT 23 %, (CPV 30.20.00.00-1 urządzenia komputerowe),

— asortyment 24 – terminale dostępu TL3 – 10 sztuk, stawka VAT 23 %, (CPV 30.20.00.00-1 urządzenia komputerowe).

2. Termin wykonania zamówienia: umowa będzie obowiązywała przez 6 miesięcy od 23.7.2020 lub do wyczerpania ceny przedmiotu zamówienia powiększonej o wartość wynikającą z prawa opcji przewidzianą w postanowieniach umowy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Dostawy będą realizowane sukcesywnie w okresie trwania umowy na podstawie poszczególnych „Zleceń dostawy sprzętu komputerowego”. Dostawy muszą być realizowane w całości w terminie do 14 dni roboczych (w przypadku terminali dostępu do 21 dni roboczych) od dnia otrzymania zlecenia z Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Politechniki Śląskiej. Realizacja nastąpi do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–14.00.

4. Zamówienie będące przedmiotem niniejszej SIWZ może być finansowane z różnych środków będących w dyspozycji Zamawiającego, w tym również dotyczyć projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. W przypadku realizacji zlecenia finansowanego z projektu/programu Zamawiający zamieści stosowną informację w zleceniu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja G (G1+G2) / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Prawo opcji:

a) ilości podane w rozdz. II SIWZ: „Opis przedmiotu zamówienia” są ilościami planowanymi dla poszczególnych asortymentów. Rzeczywista ilość nabywanych asortymentów będzie określana sukcesywnie w trakcie trwania umowy. W poszczególnych asortymentach ilości faktycznie nabyte przez Zamawiającego mogą być zarówno mniejsze, jak i większe – zgodnie z zasadami i w granicach wynikających z zastosowania prawa opcji przewidzianego niżej,

b) Zamawiający zastrzega sobie prawo możliwości zakupu większej ilości asortymentów niż ilości podane w rozdz. II SIWZ: „Opis przedmiotu zamówienia”. Zakres jakiego dotyczy opcja obejmuje wyłącznie asortymenty podane w tabelach parametrów technicznych. Cena przedmiotu zamówienia będzie równa kwocie obejmującej wartość wynikającą z wyceny wszystkich asortymentów zawartych w tabelach parametrów technicznych.Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zobowiązuje się do realizacji zamówienia w zakresie co najmniej 30 % wartości wynikającej z wyceny wszystkich asortymentów zawartych w tabelach parametrów technicznych i równocześnie uprawniony jest do rozszerzenia zamówienia maksymalnie o 100 % jego wartości,

c) Zamawiający nie określa, które konkretnie asortymenty będą kupowane w ramach opcji, a jedynie zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości asortymentów będących przedmiotem zamówienia do kwoty nie przekraczającej 100 % jego wartości,

d) termin obowiązywania i realizacji umowy może zostać wydłużony dodatkowo o okres nie dłuższy niż sześć miesięcy. Uprawnienie to przysługuje w sytuacji, gdy w pierwotnym terminie realizacji umowy nie zostanie wyczerpany ilościowy lub wartościowy zakres przedmiotu zamówienia. O wydłużeniu terminu Zamawiający zawiadomi Wykonawcę najpóźniej 14 dni przed końcem umowy, podając Wykonawcy w treści zawiadomienia nowy termin końcowy realizacji i obowiązywania umowy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 087-206461
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
03/07/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: iCOD.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres pocztowy: ul. Grażyńskiego 51
Miejscowość: Bielsko-Biała
Kod NUTS: PL225 Bielski
Kod pocztowy: 43-300
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 4 509 720.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 762 045.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części podana w pkt V.2.4) niniejszego ogłoszenia, tj. 4 509 720,00 PLN jest wartością uwzględniającą prawo opcji w wysokości 100 %.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego służą następujące środki ochrony prawnej:

a) odwołanie, wnoszone do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: „Prezesa Izby”), od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego lub na zaniechanie czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy;

b) skarga do sądu na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej.

Szczegółowe zasady, tryb i terminy wnoszenia środków ochrony prawnej określają przepisy art. 179 – 198g zawarte w dziale VI ustawy.

2. Zgodnie z art. 182 ustawy odwołanie wnosi się:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

b) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

c) wobec czynności innych niż określone w ppkt a) i b) – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

d) jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – nie później niż w terminie:

— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

3. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.

4. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby.

5. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu,którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia izby.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/07/2020