Usługi - 321650-2020

09/07/2020    S131

Polska-Warszawa: Usługi bazy danych

2020/S 131-321650

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
Adres pocztowy: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, ul. Tyniecka 15/17
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-927, 02-630
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzanna Zieleniewska
E-mail: zp@icm.edu.pl
Tel.: +48 228749412
Faks: +48 228749401

Adresy internetowe:

Główny adres: www.icm.edu.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
Adres pocztowy: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, ul. Tyniecka 15/17
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-927, 02-630
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzanna Zieleniewska
E-mail: zp@icm.edu.pl
Tel.: +48 228749412
Faks: +48 228749401

Adresy internetowe:

Główny adres: www.icm.edu.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup dostępu sieciowego do baz danych Reaxys i Reaxys Medicinal Chemistry dla konsorcjum akademickiego na rok 2020

Numer referencyjny: ICM-361-18/2019/WR
II.1.2)Główny kod CPV
72320000 Usługi bazy danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zakup dostępu sieciowego do baz danych Reaxys i Reaxys Medicinal Chemistry dla konsorcjum akademickiego na rok 2020.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 606 799.00 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostęp dla konsorcjum instytucji akademickich w roku 2020 do bazy danych Reaxys oraz Reaxys Medicial Chemistry (RMC) produkowanych przez Elsevier B.V. Baza Reaxys. zawiera struktury, reakcje, własności fizykochemiczne i ekofarmakologiczne oraz bibliografię dla związków organicznych, nieorganicznych i metaloorganicznych oraz dodatkowo dane patentowe. Baza Reaxys Medicinal Chemistry zawiera dane o bioaktywności substancji chemicznych. Bazy te są udostępniana z serwera producenta. Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało realizowane przez ICM w imieniu instytucji, które zgłosiły zamiar udziału w konsorcyjnym zakupie dostępu do baz Reaxys na rok 2020 i upoważniły ICM do przeprowadzenia postępowania w ich imieniu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
    • brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:

Zakup usługi z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze oraz z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych możliwy jest u wydawcy i jedynego dostawcy baz Reaxys – firmy Elsevier B.V. Ponadto nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia.

Prawnym uzasadnieniem zastosowania trybu na zamówienie z wolnej ręki jest wystąpienie przesłanek zawartych w art. 67 ust. 1 pkt 1 a) i b) ustawy Pzp. Zamówienie może być zrealizowane wyłącznie przez Elsevier B.V. jako podmiot posiadający prawo wyłączności w zakresie produkcji i dystrybucji swojej bazy danych, na co producent przedłożył stosowne oświadczenie. Baza Reaxys może być udostępniana tylko z serwera należącego do producenta, w związku z tym wydawca jest faktycznie, z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze oraz z przyczyn związanych z ochroną praw autorskich, jedynym źródłem tych zasobów.

Bazy Reaxys stanowią jedno z podstawowych i niezbędnych źródeł wiedzy dla pracowników naukowych w instytucjach akademickich, które prowadzą działalność naukową obejmującą tematykę bazy i przystępują do zakupu konsorcyjnego. Bazy Reaxys mają charakter specjalistyczny i stanowi unikalny zestaw danych naukowych chroniony prawami autorskimi, co powoduje, że nie może być zastąpiona zasobami innego producenta, ani nie istnieje rozsądna alternatywna metoda pozyskania tych danych. Zakup bazy Reaxys jest dofinansowywany przez MNiSW od 2011 r. w ramach programu Wirtualna Biblioteka Nauki. Zakres przedmiotu zamówienia nie był przez ICM w jakikolwiek sposób zawężany, gdyż wynika z decyzji MNiSW oraz zapotrzebowania instytucji uczestniczących w konsorcjum.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ICM-361-18/2019/WR
Nazwa:

Zakup dostępu sieciowego do baz danych Reaxys i Reaxys Medicinal Chemistry dla konsorcjum akademickiego na rok 2020

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
03/07/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Elsevier B.V.
Adres pocztowy: Radarweg 29
Miejscowość: Amsterdam
Kod NUTS: NL329 Groot-Amsterdam
Kod pocztowy: 1043 NX
Państwo: Niderlandy
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 586 791.05 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 606 799.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających:

1. Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Sienkiewicza 112, 90-363, Łódź, POLSKA,

2. Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Pawińskiego 5a, 02-106, Warszawa, POLSKA,

3. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Noskowskiego 12/14, 61-704, Poznań, POLSKA,

4. Instytut Chemii Organicznej PAN, Kasprzaka 44/52, 01-224, Warszawa, POLSKA,

5. Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, Niezapominajek 8, 30-239, Kraków, POLSKA,

6. Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki, Warszawska 24, 31-155, Kraków, POLSKA,

7. Politechnika Łódzka, Wólczańska 223, 90-924, Łódź, POLSKA,

8. Politechnika Warszawska, Plac Politechniki 1, 00-661, Warszawa, POLSKA,

9. Politechnika Wrocławska, Wyb. Wyspiańskiego 27, 50-370, Wrocław, POLSKA,

10. Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia", Energetyków 9, 47-225, Kędzierzyn-Koźle, POLSKA,

11. Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego, Annopol 6, 03-236, Warszawa, POLSKA,

12. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Poniatowskiego 15, 40-055, Katowice, POLSKA,

13. Uniwersytet Gdański, Bażyńskiego 1a, 80-952, Gdańsk, POLSKA,

14. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ratajczaka 38/40, 61-816, Poznań, POLSKA,

15. Uniwersytet Jagielloński, Gołębia 24, 31-007, Kraków, POLSKA,

16. Uniwersytet Łódzki, Narutowicza 65, 90-131, Łódź, POLSKA,

17. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Radziszewskiego 11, 20-950, Lublin, POLSKA,

18. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Przybyszewskiego 37a, 60-356, Poznań, POLSKA,

19. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Kilińskiego 1, 15-089, Białystok, POLSKA,

20. Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Szkolna 18, 20-124, Lublin, POLSKA,

21. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Gagarina 13, 87-100, Toruń, POLSKA,

22. Uniwersytet Opolski, pl. Kopernika 11a, 45-040, Opole, POLSKA,

23. Uniwersytet Śląski w Katowicach, Bankowa 12, 40-007, Katowice, POLSKA,

24. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy, Ks. Kordeckiego 20, 85-225, Bydgoszcz, POLSKA,

25. Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927, Warszawa, POLSKA,

26. Warszawski Uniwersytet Medyczny, Żwirki i Wigury 61, 02-091, Warszawa, POLSKA,

27. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Gen. S. Kaliskiego 2, 00-908, Warszawa, POLSKA,

28. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Piastów 17, 70-310, Szczecin, POLSKA.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/07/2020