Usługi - 321802-2020

09/07/2020    S131

Polska-Warszawa: Usługi bazy danych

2020/S 131-321802

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
Adres pocztowy: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, ul. Tyniecka 15/17
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-927, 02-630
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzanna Zieleniewska
E-mail: zp@icm.edu.pl
Tel.: +48 228749412
Faks: +48 228749401
Adresy internetowe:
Główny adres: www.icm.edu.pl
Adres profilu nabywcy: http://dzp.uw.edu.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
Adres pocztowy: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, ul. Tyniecka 15/17
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-927, 02-630
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzanna Zieleniewska
E-mail: zp@icm.edu.pl
Tel.: +48 228749412
Faks: +48 228749401
Adresy internetowe:
Główny adres: www.icm.edu.pl
Adres profilu nabywcy: http://dzp.uw.edu.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup dostępu do baz danych EMIS/CEIC dla konsorcjum akademickiego na rok 2020

Numer referencyjny: ICM-361-23/2019/WR
II.1.2)Główny kod CPV
72320000 Usługi bazy danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zakup dostępu do baz danych EMIS/CEIC dla konsorcjum akademickiego na rok 2020.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 370 877.00 USD
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostęp dla konsorcjum instytucji akademickich w roku 2020 do baz danych Emerging Markets Information Service (EMIS) oraz CEIC produkowanych przez firmę ISI Emerging Markets Group Company, której polskim oddziałem jest ISI Emerging Markets Group Sp. z o.o. Baza EMIS zawiera ok. 23 tys. publikacji pełnotekstowych, głównie informacji finansowo-gospodarczych, z różnych źródeł. Baza EMIS może być subskrybowana w kategoriach: Polska, Region lub Świat, w wersjach: Intelligence i Professional. Wersja Professsional zawiera dodatkowe moduły DealWatch i Benchmark. Od roku 2020 w ramach konsorcjum EMIS możliwa jest dodatkowa subskrypcja bazy danych makroekonomicznych CEIC bez dofinansowania. Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało realizowane przez ICM w imieniu instytucji, które zgłosiły zamiar udziału w konsorcyjnym zakupie dostępu do baz EMIS/CEIC na rok 2020 i upoważniły ICM do przeprowadzenia postępowania w ich imieniu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
    • brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:

Zakup usługi z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze oraz z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych możliwy jest u producenta i jedynego dostawcy baz EMIS/CEIC. Ponadto nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia.

Prawnym uzasadnieniem zastosowania trybu na zamówienie z wolnej ręki jest wystąpienie przesłanek zawartych w art. 67 ust. 1 pkt 1 a i b ustawy Pzp. Zamówienie może być zrealizowane wyłącznie przez ISI Emerging Markets Group Sp. z o.o. jako podmiot posiadający prawo wyłączności w zakresie produkcji i dystrybucji swojej bazy danych, na co producent przedłożył stosowne oświadczenie. Bazy EMIS/CEIC są udostępniane tylko z serwera należącego do producenta, w związku z tym wydawca jest faktycznie, z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze oraz z przyczyn związanych z ochroną praw autorskich, jedynym źródłem tych zasobów.

Bazy EMIS/CEIC stanowią jedno z podstawowych i niezbędnych źródeł wiedzy dla pracowników naukowych w instytucjach akademickich, które prowadzą działalność naukową obejmującą tematykę bazy i przystępują do zakupu konsorcyjnego. Bazy EMIS/CEIC mają charakter specjalistyczny i stanowią unikalny zestaw danych naukowych chroniony prawami autorskimi, co powoduje, że nie mogą być zastąpione zasobami innego producenta, ani nie istnieje rozsądna alternatywna metoda pozyskania tych danych. Zakup bazy EMIS jest dofinansowywany przez MNiSW od 2006 r. w ramach programu „Wirtualna Biblioteka Nauki”. Zakres przedmiotu zamówienia nie był przez ICM w jakikolwiek sposób zawężany, gdyż wynika z decyzji MNiSW oraz zapotrzebowania instytucji uczestniczących w konsorcjum.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ICM-361-23/2019/WR
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
03/07/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: ISI Emerging Markets Polska Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 123a
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-017
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 370 877.00 USD
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 370 877.00 USD
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających:

1. Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, Pawia 55, 01-030 Warszawa;

2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków;

3. Akademia Leona Koźmińskiego, Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa;

4. Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza;

5. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków;

6. Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska;

7. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz;

8. Politechnika Białostocka, Wiejska 45A, 15-351 Białystok;

9. Politechnika Lubelska, Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin;

10. Politechnika Warszawska, pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa;

11. Politechnika Wrocławska, Wyb. Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław;

12. Polski Instytut Ekonomiczny, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa;

13. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 161, 02-787 Warszawa;

14. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa;

15. Uczelnia Łazarskiego, Świeradowska 43, 02-662 Warszawa;

16. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław;

17. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 1 Maja 50, 40-287 Katowice;

18. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Rakowicka 27, 31-510 Kraków;

19. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań;

20. Uniwersytet Gdański, Bażyńskiego 1a, 80-952 Gdańsk;

21. Uniwersytet Jagielloński, Gołębia 24, 31-007 Kraków;

22. Uniwersytet Łódzki, Narutowicza 65, 90-131 Łódź;

23. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Radziszewskiego 11, 20-950 Lublin;

24. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Gagarina 13, 87-100 Toruń;

25. Uniwersytet Opolski, pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole;

26. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Akademicka 13, 20-950 Lublin;

27. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Witosa 45, 61-693 Poznań;

28. Uniwersytet Rzeszowski, al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów;

29. Uniwersytet Szczeciński, Mickiewicza 16, 70-384 Szczecin;

30. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. M. Oczapowskiego 4, 10-719 Olsztyn;

31. Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa;

32. Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław;

33. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 238 A, 80-266 Gdańsk;

34. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Młodzieżowa 31A, 87-100 Toruń;

35. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Projektowa 4, 20-209 Lublin;

36. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, al. Kijowska 14, 30-079 Kraków;

37. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Piastów 17, 70-310 Szczecin.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/07/2020