Pentru informații privind cererile de oferte referitoare la nevoile de echipamente medicale, consultați site-ul specific cu informații despre COVID-19.

Conferința privind viitorul Europei vă oferă șansa de a vă împărtăși ideile și de a modela viitorul Europei. Faceți-vă auzit!

Servicii - 322140-2014

Afișează vizualizare compactă

24/09/2014    S183

Belgia-Bruxelles: Contract-cadru multiplu cu reluare a competiţiei în domeniul politicii industriale şi construcţiilor durabile

2014/S 183-322140

Anunț de participare

Servicii

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Denumire oficială: Comisia Europeană, Direcţia Generală Întreprinderi şi Industrie, Direcţia B – Creştere Durabilă şi UE 2020
Adresă: avenue d'Auderghem 45 – BREY 10/100
Localitate: Bruxelles
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
În atenția: domnului Carlo Pettinelli
E-mail: entr-b-financial-team@ec.europa.eu

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: http://ec.europa.eu/enterprise/index_en.htm

Adresa profilului cumpărătorului: http://ec.europa.eu/enterprise/contracts-grants:calls-for-tenders/index_en.htm

Acces electronic la informații: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=631

Alte informații pot fi obținute de la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la:
Denumire oficială: Comisia Europeană, Direcţia Generală Întreprinderi şi Industrie
Adresă: invitaţia la licitaţie nr.: 409/PP/2014/FC, Unitatea B.1 – Politică industrială şi construcţii durabile, BREY 07/37
Localitate: Bruxelles
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
În atenția: domnului Carlo Pettinelli
E-mail: entr-b-financial-team@ec.europa.eu

I.2)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.3)Activitate principală
Servicii publice generale
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Contract-cadru multiplu cu reluare a competiţiei în domeniul politicii industriale şi construcţiilor durabile.
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
Categoria de servicii nr 10: Servicii de studiere a pieței și sondaje de opinie
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: sediul contractantului sau orice loc indicat în ofertă, cu excepţia sediului Comisiei.
Cod NUTS
II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui acord-cadru
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
numărul maxim de participanți la acordul-cadru preconizat: 25

Durata acordului-cadru

Durata în luni: 48

Valoarea totală estimată a achizițiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru

Valoarea estimată fără TVA: 14 000 000 EUR
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Contract-cadru multiplu pentru realizarea unei analize economice şi de reglementare privind interacţiunile dintre politicile privind industria, mediul, sănătatea umană, schimbările climatice, materiile prime, energia, transporturile, proiectarea ecologică, ocuparea forţei de muncă, impozitarea, comerţul şi investiţiile, cercetarea şi inovarea, achiziţiile publice, piaţa internă a serviciilor şi produsele durabile şi privind consecinţele acestora asupra competitivităţii întreprinderilor şi sectoarelor industriale europene, inclusiv al construcţiilor, şi asupra bunăstării consumatorilor şi a ocupării forţei de muncă.
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

45000000 Lucrări de construcţii, 44000000 Structuri şi materiale de construcţii; produse auxiliare pentru construcţii (cu excepţia aparatelor electrice), 90000000 Servicii de evacuare a apelor reziduale, de eliminare a deşeurilor, de igienizare şi servicii privind mediul, 43000000 Utilaje pentru minerit, cariere de piatră şi construcţii, 71000000 Servicii de arhitectură, de construcţii, de inginerie şi de inspecţie, 76000000 Servicii privind industria petrolului şi a gazului, 34000000 Echipament de transport şi produse auxiliare pentru transport, 31000000 Maşini, aparate, echipamente şi consumabile electrice; iluminat

II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.1.8)Loturi
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
Contractul-cadru va cuprinde 5 loturi diferite:
lotul 1: competitivitatea, mediul, schimbările climatice, energia şi transporturile;
lotul 2: politica privind produsele durabile, proiectarea ecologică şi altele;
lotul 3: competitivitatea, ecoinovarea şi durabilitatea lanţului valoric;
lotul 4: Regulamentul privind produsele pentru construcţii;
lotul 5: plan de acţiune privind construcţiile.
Fiecare contract-cadru individual va avea o durată iniţială de 48 luni.
Plafonul maxim pentru perioada maximă de 48 de luni va fi următorul:
lotul 1: 2 800 000 EUR;
lotul 2: 2 800 000 EUR;
lotul 3: 2 800 000 EUR;
lotul 4: 2 800 000 EUR;
lotul 5: 2 800 000 EUR.
Valoarea estimată fără TVA: 14 000 000 EUR
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)Informații privind reînnoirile
Contractul se reînnoiește: nu
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 48 (de la data atribuirii contractului)

Informații privind loturile

Lot nr: 1 Denumire: Competitivitatea, mediul, schimbările climatice, energia şi transporturile
1)Descriere succintă
Un obiectiv principal al studiilor care vor fi lansate în cadrul lotului 1 este de a contribui la evaluarea eficacităţii costurilor oricărei noi măsuri şi iniţiative în domeniul politicilor privind energia, clima, mediul, sănătatea umană şi transporturile şi, în special, a contribuţiei acestora la îmbunătăţirea competitivităţii sectoarelor industriale şi întreprinderilor europene, inclusiv a companiilor mari şi a IMM-urilor.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

34000000 Echipament de transport şi produse auxiliare pentru transport, 76000000 Servicii privind industria petrolului şi a gazului, 90000000 Servicii de evacuare a apelor reziduale, de eliminare a deşeurilor, de igienizare şi servicii privind mediul

3)Cantitate sau domeniu
i) Energie.
ii) Schimbările climatice (de exemplu, emisiile de gaze cu efect de seră).
iii) Mediul şi sănătatea umană.
iv) Transporturile.
Valoarea estimată fără TVA: 2 800 000 EUR
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 48 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Lot nr: 2 Denumire: Politica privind produsele durabile, proiectarea ecologică şi altele
1)Descriere succintă
Obiectivul principal al studiilor care vor fi lansate în cadrul lotului 2 al acestui contract-cadru este de a contribui la analiza tehnică, economică şi de mediu care este necesară pentru informarea şi sprijinirea factorilor de decizie pe parcursul procesului decizional pentru revizuirea şi implementarea sarcinilor prevăzute de Directiva privind proiectarea ecologică.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

31000000 Maşini, aparate, echipamente şi consumabile electrice; iluminat, 42000000 Echipamente industriale

3)Cantitate sau domeniu
i) Proiectarea ecologică a produselor (eficienţa energetică, utilizarea eficientă a resurselor, alte aspecte).
ii) Noi aspecte ale politicii privind produsele durabile.
iii) Piaţa internă a bunurilor.
Valoarea estimată fără TVA: 2 800 000 EUR
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 48 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Lot nr: 3 Denumire: Competitivitatea, ecoinovarea şi durabilitatea lanţului valoric
1)Descriere succintă
Un obiectiv principal al studiilor care vor fi lansate în cadrul lotului 3 este de a contribui la evaluarea eficacităţii costurilor oricărei noi măsuri şi iniţiative în domeniul durabilităţii lanţului valoric, al ecoindustriilor şi al prevenirii şi controlului poluării şi, în special, a contribuţiei acestora la îmbunătăţirea competitivităţii sectoarelor industriale sau întreprinderilor europene, inclusiv a companiilor mari şi a IMM-urilor, pe piaţa globală.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

90000000 Servicii de evacuare a apelor reziduale, de eliminare a deşeurilor, de igienizare şi servicii privind mediul, 76000000 Servicii privind industria petrolului şi a gazului

3)Cantitate sau domeniu
i) Durabilitatea lanţului valoric (de exemplu, producţia energointensivă, ecoindustriile).
ii) Emisiile industriale.
iii) Deşeurile.
iv) Utilizarea eficientă a resurselor.
Valoarea estimată fără TVA: 2 800 000 EUR
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Lot nr: 4 Denumire: Regulamentul privind produsele pentru construcţii
1)Descriere succintă
Obiectivul principal al studiilor care vor fi lansate în cadrul lotului 4 al acestui contract-cadru este de a contribui la analiza tehnică, economică, socială, de mediu şi de reglementare care este necesară pentru informarea şi sprijinirea factorilor de decizie pe parcursul procesului decizional pentru revizuirea şi implementarea sarcinilor prevăzute de Regulamentul privind produsele pentru construcţii.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

45000000 Lucrări de construcţii, 44000000 Structuri şi materiale de construcţii; produse auxiliare pentru construcţii (cu excepţia aparatelor electrice), 90000000 Servicii de evacuare a apelor reziduale, de eliminare a deşeurilor, de igienizare şi servicii privind mediul, 71000000 Servicii de arhitectură, de construcţii, de inginerie şi de inspecţie

3)Cantitate sau domeniu
Domeniul pieţei interne a produselor pentru construcţii, inclusiv eventualele aspecte noi (tehnice, economice, sociale, de mediu sau având la origine o altă politică) viitoare şi care îl influenţează.
Valoarea estimată fără TVA: 2 800 000 EUR
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Lot nr: 5 Denumire: Plan de acţiune privind construcţiile
1)Descriere succintă
Obiectivul principal al serviciului care trebuie prestat în cadrul lotului 5 al acestui contract-cadru este de a elabora dovezi analitice privind evoluţiile pieţei şi ale politicii legate de construcţiile durabile, de a consolida capacităţile la nivelul statelor membre pentru punerea în aplicare a planului de acţiune „Construcţii 2020” şi de a evalua impactul măsurilor recomandate în contextul planului de acţiune privind dezvoltarea sectorului construcţiilor, crearea de locuri de muncă şi durabilitatea.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

45000000 Lucrări de construcţii, 44000000 Structuri şi materiale de construcţii; produse auxiliare pentru construcţii (cu excepţia aparatelor electrice), 90000000 Servicii de evacuare a apelor reziduale, de eliminare a deşeurilor, de igienizare şi servicii privind mediul, 71000000 Servicii de arhitectură, de construcţii, de inginerie şi de inspecţie

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 2 800 000 EUR
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
A se vedea caietul de sarcini.
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
A se vedea caietul de sarcini.
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
III.1.4)Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: a se vedea caietul de sarcini.
III.2.2)Capacitatea economică și financiară
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: a se vedea caietul de sarcini.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e): a se vedea caietul de sarcini.
III.2.3)Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
a se vedea caietul de sarcini.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e):
a se vedea caietul de sarcini.
III.2.4)Informații privind contractele rezervate
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: da

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce privește criteriile enunțate în caietul de sarcini, în invitația de prezentare a unei oferte sau de participare la negociere sau în documentul descriptiv
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
409/PP/2014/FC.
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract
nu
IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Documente contra cost: nu
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.11.2014
IV.3.5)Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
Orice limbă oficială a UE
IV.3.7)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 26.11.2014 - 15:00

Locul:

Direcţia Generală Întreprinderi şi Industrie, Direcţia B, Unitatea B1, etajul 7, biroul 140, avenue d'Auderghem 45, 1049 Bruxelles, BELGIA.

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: nu

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.3)Informații suplimentare
VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac

Denumire oficială: Tribunalul Uniunii Europene
Adresă: boulevard Konrad Adenauer
Localitate: Luxemburg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: ecj.registry@curia.europa.eu
Fax: +352 4303-2100
Adresă Internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: în termen de 2 luni de la notificarea reclamantului sau, în lipsa acesteia, de la ziua în care acesta a luat cunoştinţă de actul respectiv. O plângere depusă la Ombudsmanul European nu are drept efect suspendarea acestui termen sau deschiderea unui nou termen pentru utilizarea căilor de atac.
Adresa este indicată la punctul VI.4.1.
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
12.9.2014