Lucrări - 322376-2020

10/07/2020    S132

Franţa-Strasbourg: Reînnoirea sistemului de siguranță împotriva incendiilor în clădirile Parlamentului European din Strasbourg

2020/S 132-322376

Anunț de participare

Lucrări

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Parlamentul European
Adresă: 1 avenue du Président Robert Schuman
Localitate: Strasbourg
Cod NUTS: FRF11 Bas-Rhin
Cod poștal: 67070
Țară: Franţa
Persoană de contact: Direction de la gestion intégrée des infrastructures — contrats et marchés
E-mail: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://europarl.europa.eu
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6305
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Reînnoirea sistemului de siguranță împotriva incendiilor în clădirile Parlamentului European din Strasbourg

Număr de referinţă: 06A70/2019/M068
II.1.2)Cod CPV principal
45312100 Lucrări de instalare de sisteme de alarmă împotriva incendiilor
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Reînnoirea sistemului de siguranță împotriva incendiilor în clădirile Parlamentului European din Strasbourg:

— lotul 1: lucrări de reînnoire a sistemului de siguranță împotriva incendiilor,

— lotul 2: întreținere și evoluții viitoare,

— lotul 3: eliminarea / instalarea tavanelor false,

— lotul 4: misiune de coordonare a sistemului de siguranță împotriva incendiilor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 18 375 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru toate loturile
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a atribui contracte prin combinarea următoarelor loturi sau grupuri de loturi:

A se vedea caietul de sarcini.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lucrări de reînnoire a sistemului de siguranță împotriva incendiilor

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45312100 Lucrări de instalare de sisteme de alarmă împotriva incendiilor
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: FRF11 Bas-Rhin
Locul principal de executare:

Strasbourg, Franța.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lucrări de reînnoire a sistemului de siguranță împotriva incendiilor.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 8 900 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 120
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Va fi organizată o vizită pe teren obligatorie. A se consulta caietul de sarcini în ceea ce privește data și modalitățile de înregistrare.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Întreținere și evoluții viitoare

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
35000000 Echipament de securitate, de luptă împotriva incendiilor, de poliţie şi de apărare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: FRF11 Bas-Rhin
Locul principal de executare:

Strasbourg, Franța.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Întreținere și evoluții viitoare.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 2 020 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 228
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Va fi organizată o vizită pe teren obligatorie. A se consulta caietul de sarcini în ceea ce privește data și modalitățile de înregistrare.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Eliminarea / instalarea tavanelor false

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45421146 Lucrări de instalare de plafoane suspendate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: FRF11 Bas-Rhin
Locul principal de executare:

Strasbourg, Franța.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Eliminarea / instalarea tavanelor false.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 5 250 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 120
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Va fi organizată o vizită pe teren obligatorie. A se consulta caietul de sarcini în ceea ce privește data și modalitățile de înregistrare.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Misiune de coordonare a sistemului de siguranță împotriva incendiilor

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
71245000 Planuri de aprobare, schiţe de lucru şi specificaţii
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: FRF11 Bas-Rhin
Locul principal de executare:

Franța, Strasbourg.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Misiune de coordonare a sistemului de siguranță împotriva incendiilor.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 2 205 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 120
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Va fi organizată o vizită pe teren obligatorie. A se consulta caietul de sarcini în ceea ce privește data și modalitățile de înregistrare.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

A se vedea caietul de sarcini.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
În cazul acordurilor-cadru – justificarea oricărei durate care depăşeşte patru ani:

A se vedea caietul de sarcini.

IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 15/09/2020
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 12 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 22/09/2020
Ora locală: 10:00
Locul:

Strasbourg, Franța.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

A se consulta caietul de sarcini pentru modalitățile de înregistrare.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul Curții de Justiție a Uniunii Europene
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
Denumire oficială: Ombudsmanul European
Localitate: Strasbourg
Cod poștal: 67000
Țară: Franţa
Adresă internet: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
02/07/2020